Revista Universul Juridic Nr. 07/2021 - iulie

I. Editorial


II. Studii, articole, opinii


III. Actualitate legislativă

 • ABSTRACT
  Actul modificat Actul modificator Sumar
   

  Normele metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei (OMJ) nr. 2.415/C/2018

   

  (M. Of. nr. 556 din 3 iulie 2018)

   

  OMJ nr. 3874/C/2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare, aprobate prin OMJ nr. 2.415/C/2018

   

   (M. Of. 734 din 27 iulie 2021)

  - modifică: art. 45, art. 46, art. 47, art. 49 alin. (1), art. 50, art. 51, art. 53, art. 54 alin. (2), art. 94, art. 95, art. 98, art. 105;

  abrogă: art. 48, art. 56, art. 57 - 85, art. 86 - 92, art. 93, art. 99, art. 104, art. 106.

   

  În M. Of. 734 din 27 iulie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului justiţiei (OMJ) nr. 3874/C/2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare, aprobate prin OMJ nr. 2.415/C/2018.

  Vă prezentăm, în continuare, câteva modificări importante aduse respectivului act normativ.

   

  Art. 45-47

  Vechea reglementare

  Art. 45

  (1) Titlul are o valabilitate de 5 ani şi se obţine/menţine prin examen, de către personalul care îndeplineşte condiţiile şi standardele de performanţă pentru fiecare domeniu/clasă în parte.

  (2) Personalul deţinător al titlul de specialist de clasă clasa a 3-a sau a 2-a, care participă la examenul de acordare a unei clase superioare, îşi păstrează titlul de specialist de clasă deţinut, în limita de valabilitate stabilită la alin. (1), în situaţia nepromovării acestuia.

  Art. 46

  (1) Domeniile de activitate pentru care se acordă titlul de specialist de clasă sunt următoarele: siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, reintegrare socială, psihologia personalului, inspecţie penitenciară, audit, medical, secretariat şi relaţii publice, resurse umane şi formare profesională, juridic, prevenirea criminalităţii, informaţii clasificate, cooperare internaţională şi programe, securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă, economico-administrativ, tehnologia informaţiei.

  (2) Pentru funcţiile de director general, director general adjunct şi director de unitate penitenciară se instituie specialitatea management penitenciar.

  Art. 47

  În sistemul administraţiei penitenciare se organizează anual, în perioada stabilită prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, o sesiune de examen având ca obiect obţinerea/menţinerea titlului de specialist de clasă.”

   

  Noua reglementare

  Potrivit noii reglementări, art. 45-47 se modifică și vor avea următorul conținut:

  Art. 45

  (1) Titlul are o valabilitate de 5 ani şi se acordă pe baza unui referat întocmit de şeful ierarhic nemijlocit personalului care îndeplineşte condiţiile şi standardele de performanţă pentru fiecare domeniu/clasă în parte.

  (2) Referatul prevăzut la alin. (1) conţine în mod obligatoriu:

  a) numele, prenumele şi gradul profesional;

  b) studiile în specialitatea domeniului;

  c) funcţia ocupată, structura şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi vechimea în domeniul respectiv;

  d) calificativele corespunzătoare perioadei de vechime prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. f);

  e) menţiuni dacă cel în cauză se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare aplicate, dacă are raportul de serviciu suspendat ori dacă este pus la dispoziţie;

  f) descrierea modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu.

  (3) Referatul se încheie cu propunerea de acordare sau neacordare a titlului."

   Art. 46

  (1) Domeniile de activitate pentru care se acordă titlul de specialist de clasă sunt următoarele: siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, reintegrare socială, psihologia personalului, inspecţie penitenciară, audit, medical, secretariat şi relaţii cu publicul, resurse umane şi formare profesională, juridic, prevenirea criminalităţii, informaţii clasificate, cooperare internaţională şi programe, securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă, economico-administrativ, tehnologia informaţiei, implementare proiecte, protecţia datelor cu caracter personal, inspecţia muncii, controlul calităţii în construcţii şi urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizarea lucrărilor de construcţii.

  (2) Pentru funcţiile de director general, director general adjunct şi director de unitate penitenciară se instituie specialitatea management penitenciar, specialitate care constituie vechime pentru toate domeniile prevăzute la alin. (1)."

   Art. 47

  (1) În sistemul administraţiei penitenciare titlul de specialist de clasă se acordă lunar, cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condiţiile de acordare, prin act administrativ, conform competenţelor de gestiune a resurselor umane.

  (2) Structura de resurse umane informează şeful ierarhic nemijlocit cu privire la personalul din subordine care îndeplineşte condiţiile de acordare, cu cel puţin 15 zile calendaristice anterior îndeplinirii condiţiilor de acordare.

   

  Art. 50-51

  Vechea reglementare

  Art. 50

  Pentru menţinerea clasei deţinute, personalul prevăzut la art. 49 trebuie să se prezinte la examen din 5 în 5 ani, în cadrul sesiunii anuale organizate; calificativele corespunzătoare stagiului de 5 ani trebuie să fie cel puţin Bun.

  Art. 51

  Vechimea minimă în specialitate, prevăzută la art. 49 alin. (1) lit. c), d) şi e) trebuie îndeplinită până la finele lunii precedente celei în care se organizează examenul.”

   

  Noua reglementare

  Potrivit noii reglementări, art. 50 - art. 51 se modifică și vor avea următorul conținut:

  Art. 50

  (1) În interiorul termenului de valabilitate de 5 ani prevăzut la art. 45 alin. (1), titlul de specialist de clasă este menţinut atât timp cât persoana îndeplineşte criteriile, standardele şi condiţiile de acordare şi nu se face o propunere de către şeful ierarhic nemijlocit de retragere a acestuia sau de retrogradare într-o clasă inferioară.

  (2) La împlinirea termenului de valabilitate de 5 ani a titlului de specialist de clasă, structura de resurse umane verifică îndeplinirea criteriilor, standardelor şi condiţiilor de acordare şi emite actul administrativ de menţinere a titlului, conform competenţelor de gestiune a resurselor umane."

   Art. 51

  (1) Pentru personalul mutat/detaşat/schimbat din funcţii în cadrul aceluiaşi domeniu de activitate, vechimea acumulată se consideră continuitate în stagiu pentru obţinerea/menţinerea titlului de specialist de clasă.

  (2) Pentru personalul care este mutat/detaşat/schimbat din funcţie în alte domenii din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, vechimea acumulată în domeniile de activitate anterioare mutării/detaşării/schimbării din funcţie se consideră continuitate în stagiu pentru obţinerea/menţinerea titlului de specialist de clasă, în măsura în care unele atribuţii îndeplinite, dovedite prin fişa postului şi studiile necesare în specialitatea postului, sunt specifice domeniului în care aceştia şi-au desfăşurat activitatea anterior.

   

  Art. 94-95

  Vechea reglementare

  Art. 94

  (1) Retragerea titlului de specialist de clasă se poate face atunci când se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile şi standardele în baza cărora a fost acordat.

  (2) Constatarea neîndeplinirii condiţiilor şi standardelor se face de către emitentul actului administrativ de acordare, dacă a fost sesizat despre aceasta prin:

  a) notă-raport înaintată de către şefii structurilor pentru personalul pe care îl coordonează;

  b) note-raport înaintate de către preşedinţii colectivelor de inspecţii şi controale directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, respectiv directorilor unităţilor subordonate, după caz, pe baza constatărilor făcute cu ocazia inspecţiei sau controlului.

   Art. 95

  Plata majorării salariului de funcţie/salariului de bază cu 2,5%, 5%, respectiv 7,5%, corespunzător clasei a 3-a, clasei a 2-a sau clasei 1 încetează în următoarele cazuri:

  a) în toate situaţiile în care nu se acordă salariul de bază;

  b) în situaţia punerii la dispoziţie ca urmare a punerii în mişcare a acţiunii penale sau a trimiterii în judecată.”

   

  Noua reglementare

  Potrivit noii reglementări, art. 94-95 se modifică și vor avea următorul conținut:

  Art. 94

  (1) Retrogradarea dintr-o clasă superioară într-una inferioară se face în mod gradual atunci când se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile şi standardele în baza cărora a fost acordat titlul, în funcţie de nivelul titlului deţinut.

  (2) Retragerea titlului se face doar în situaţia specialistului clasa a 3-a, atunci când se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile şi standardele în baza cărora a fost acordat, în funcţie de nivelul titlului deţinut.

  (3) Constatarea neîndeplinirii condiţiilor şi standardelor se face de către emitentul actului administrativ de acordare, dacă a fost sesizat despre aceasta de către structura de resurse umane."

   Art. 95

  Plata majorării salariului de funcţie/salariului de bază cu 2,5%, 5%, respectiv 7,5%, corespunzător clasei a 3-a, clasei a 2-a sau clasei 1, încetează în următoarele cazuri:

  a) în toate situaţiile în care nu se acordă salariului de funcţie/salariul de bază;

  b) în situaţia punerii la dispoziţie.

 • [UPDATE: Rectificare] Baremul medical pe baza căruia urmează a fi eliberat certificatul medical care dovedește îndeplinirea condiției de a fi apt pentru concursul de admitere la INM (OMJ nr. 3897/C/2021)

 • Codul penal, Codul de procedură penală – modificări (Legea nr. 207/2021)

 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură (HPCSM nr. 120/2021)

 • Normele metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare – modificări (OMJ nr. 3874/C/2021)

 • Regulamentul privind admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii (HPCSM nr. 119/2021)

 • Suplimentarea numărului maxim de posturi pentru DIICOT (H.G. nr. 744/2021)

 • Actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru anul 2021 (OMJ nr. 3727/C/2021)

 • Hotărârea CEDO din 8 decembrie 2020 în Cauza L. împotriva României (Cererea nr. 22.078/13)

 • Măsuri temporare privind concursul de admitere la INM, formarea profesională inițială, examenul de absolvire, stagiul și examenul de capacitate al magistraților, precum și concursul de admitere în magistratură (Legea nr. 192/2021)


IV. Din jurisprudența CCR


V. Interviu

Căutare