Procesul de recenzare

 
„Revista Universul Juridic” este o revistă deschisă studiilor, articolelor, comentariilor, analizelor, opiniilor și cercetărilor consacrate instituțiilor de drept privat, dar și celor de drept public.

De asemenea, revista publică sinteze de practică judiciară, precum și jurisprudență română și europeană, însoțite de comentarii elaborate sub forma unor note aprobative sau critice, fundamentate din punct de vedere teoretic și practic.

Studiile și comentariile care promovează doctrina dreptului trebuie să se fundamenteze pe o bibliografie solidă, din care să nu lipsească operele fundamentale apărute în țară și, în măsura în care sunt relevante pentru lucrările respective, cele publicate în străinătate.

În legătură cu procesul de recenzare, trebuie relevat că absolut toate lucrările propuse spre publicare revistei sunt analizate și aprobate într-o primă fază de redactorii revistei, iar proiectul de sumar este întocmit de redactorul-șef. Lucrările și proiectul de sumar sunt înaintate din timp spre analiză la trei referenți – membri ai Consiliului științific și cadre universitare apreciate. Procesul redacțional are drept criterii de bază valoarea științifică a materialelor, prestigiul științific al autorilor, precum și interesul cititorilor revistei, care, în cea mai mare parte a lor, sunt abonați fideli ai acesteia (consilieri juridici, magistrați, avocați ș.a.).

Criteriile de evaluare avute în vedere de referenți la întocmirea referatelor:

   1. Subiectul articolului corespunde tematicii revistei Da / Nu
   2. Obiectivele sunt clar definite Da / Nu
   3. Referințele bibliografice sunt utilizate corect Da / Nu
   4. Citarea literaturii de specialitate este corespunzătoare Da / Nu
   5. Concluziile concordă cu obiectivul articolului Da / Nu
   6. Argumentele științifice sunt susținute într-o ordine logică Da / Nu
   7. Gradul de originalitate a lucrării este corespunzător standardelor Da / Nu
   8. Articolul contribuie la dezvoltarea teoriei Da / Nu
   9. Rezumatul corespunde cerințelor Da / Nu
   10. Articolul corespunde contextului științific actual Da / Nu

În plus, editorul științific al revistei este cel care în final se pronunță asupra caracterului științific al lucrărilor ce urmează să fie publicate, dând un aviz în acest sens.

Autorului îi va fi transmis acest aviz al editorului științific, aviz ce va cuprinde – pe lângă criteriile de evaluare – următoarele mențiuni (fiind indicat prin „X” răspunsul corect):

   1. Recomand articolul fără nicio observație.
   2. Recomand articolul cu observații. Aplicarea lor în articol este la alegerea autorului.
   3. Recomand articolul cu observații. Se solicită autorului respectarea consecventă a recomandărilor.
   4. Nu recomand articolul spre publicare.

Conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, acceptarea de către redacție a materialelor trimise spre publicare semnifică încheierea valabilă a contractului de editare; potrivit acestui contract, autorul cesionează cu titlu exclusiv dreptul de reproducere și de difuzare a operei sale. Contractul de editare se reziliază de drept dacă, până la data corecturii finale a numărului de revistă, au survenit modificări legislative importante cu influență asupra conținutului problematicii tratate.

Privitor la materialele care se publică, redacția își rezervă următoarele drepturi:

– să modifice titlurile acestora (spre a se vedea mai clar conținutul și obiectul lor);

– să reformuleze, stilizeze și să corecteze unele formulări confuze, neclare, incomplete, fără a aduce atingere fondului de idei al autorului;

– să alcătuiască grupaje de articole care tratează același subiect – dar cu opinii parțial ori total diferite –, în scopul de a oferi cititorilor opțiunea între puncte de vedere deosebite și/sau informații suplimentare.

Decizia în privința publicării sau nepublicării va fi comunicată autorului în termen de 45 de zile de la data primirii articolului.

Materialele trimise redacției spre publicare nu pot face obiectul ofertei către alte publicații decât în cazul refuzului publicării acestora.

Colaboratorii sunt rugați să respecte legislația privind drepturile de autor, evitând total orice formă de plagiat.

Redacția nu-și asumă nicio răspundere în caz de plagiat, întreaga răspundere, atât juridică (civilă, contravențională, penală, după caz), cât și deontologică, revenind în exclusivitate autorului.

Căutare

Arhiva Revista