Revista Universul Juridic Nr. 04/2018 - aprilie

I. Editorial


II. Studii, articole, opinii


III. Actualitate legislativă

 • ABSTRACT

  Actul modificat

  Actul modificator Sumar
  Codul de procedură fiscală O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

  (M. Of. nr. 291 din 30 martie 2018)

  modifică: art. 169 alin. (4), art. 206 alin. (2) lit. a), art. 206 alin. (3);

  introduce: art. 186 alin. (3^1), art. 187 alin. (3)-(4), art. 192 alin. (5), art. 197 alin. (2^1).

  În M. Of. nr. 291 din 30 martie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

  O.U.G. nr. 25/2018 aduce modificări Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (M. Of. nr 547 din 23 iulie 2015; cu modif. ult.), dar și altor acte normative. Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse Codului de procedură fiscală:

   

  Art. 169 alin. (4) din Codul de procedură fiscală (modificat prin O.U.G. nr. 25/2018)

   

  Vechea reglementare

  În vechea reglementare, art. 169 alin. (4) prevedea:

  „(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul decontului cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare pentru care suma solicitată la rambursare este de până la 45.000 lei, organul fiscal central rambursează taxa cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale”.

   

  Noua reglementare

  Potrivit noii reglementări, la art. 169 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

  „4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul decontului cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare pentru care suma solicitată la rambursare este de până la 45.000 lei, precum şi în cazul decontului cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depus de contribuabilul care beneficiază de o eşalonare la plată potrivit cap. IV, organul fiscal central rambursează taxa cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale”.

   

  Art. 186 alin. (3^1) din Codul de procedură fiscală (introdus prin O.U.G. nr. 25/2018)

   

  Noua reglementare

  Potrivit noii reglementări, la art. 186, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:

  „ (3^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), în cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate, situaţia de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi capacitatea financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată se menţionează de debitor în cererea depusă potrivit art. 187. Organul fiscal competent verifică şi constată situaţia de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti din informaţiile prezentate de debitor în cerere şi/sau din informaţii şi/sau documente relevante deţinute de organul fiscal”.

   

  Art. 187 alin. (3)-(4) din Codul de procedură fiscală (introduse prin O.U.G. nr. 25/2018)

   

  Noua reglementare

  Potrivit noii reglementări, la art. 187, după alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (3)-(4), cu următorul cuprins:

  „(3) În cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate, cererea poate fi însoţită de o propunere de grafic de eşalonare la plată. Dispoziţiile art. 192 sunt aplicabile în mod corespunzător.

  (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate, cererea se soluţionează de organul fiscal competent în termen de 15 zile de la data înregistrării acesteia”.

   

  Art. 192 alin. (5) din Codul de procedură fiscală (intodus prin O.U.G. nr. 25/2018)

   

  Noua reglementare

  Potrivit noii reglementări, art. 192, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

  „(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate, nu se emite acord de principiu privind eşalonarea la plată”.

   

  Art. 197 alin. (2^1) din Codul de procedură fiscală (introdus prin O.U.G. nr. 25/2018)

   

  Noua reglementare

  Potrivit noii reglementări, la art. 197, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:

  „(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate, dobânzile se datorează, se calculează şi se comunică pentru obligaţiile fiscale principale eşalonate la plată, după finalizarea eşalonării la plată sau, după caz, la data pierderii valabilităţii eşalonării la plată”.

   

  Art. 206 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură fiscală (modificat prin O.U.G. nr. 25/2018)

   

  Vechea reglementare

  În vechea reglementare, art. 206 alin. (2) lit. a) prevedea:

  „a) debitorul depune o cerere la organul fiscal competent;”.

   

  Noua reglementare

  Potrivit noii reglementări, art. 206 alin. (2) lit. a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  „ a) debitorul depune o cerere la organul fiscal competent. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;”.

   

  Art. 206 alin. (3) din Codul de procedură fiscală (modificat prin O.U.G. nr. 25/2018)

   

  Vechea reglementare

  În vechea reglementare, art. 206 alin. (3) prevedea:

  „(3) În sensul prezentului articol este considerat cu risc fiscal mic debitorul care, la data depunerii cererii, îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

  a) nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;
  b) niciunul dintre administratori şi/sau asociaţi nu a deţinut, în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, calitatea de administrator sau asociat la persoane juridice care au fost lichidate sau la care a fost declanşată procedura insolvenţei şi la care au rămas obligaţii fiscale neachitate;
  c) nu se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului sau în registre ţinute de instanţe judecătoreşti competente;
  d) nu are obligaţii fiscale restante mai mari de 6 luni;
  e) nu a înregistrat pierderi contabile în fiecare an din ultimii 3 ani consecutivi. Pierderea contabilă prevăzută de prezenta literă nu cuprinde pierderea contabilă reportată provenită din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 "Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste" de către contribuabilii care aplică sau au aplicat reglementări contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară;
  f) în cazul persoanelor juridice, să fi fost înfiinţate cu minimum 12 luni anterior depunerii cererii”.

   

  Noua reglementare

  Potrivit noii reglementări, art. 206 alin. (3) se modifică şi va avea au următorul cuprins:

  „(3) În sensul prezentului articol este considerat cu risc fiscal mic debitorul care, la data depunerii cererii, îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

  a) nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;

  b) administratorii, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, şi asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic şi/sau administratorii, în cazul celorlalte societăţi, altele decât societăţile pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, nu au fapte înscrise în cazierul fiscal;

  c) nu se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului sau în registre ţinute de instanţe judecătoreşti competente;

  d) nu are obligaţii fiscale restante mai mari de 12 luni;

  e) nu a înregistrat, conform reglementărilor contabile, pierderi din exploatare în ultimul exerciţiu financiar închis;

  f) în cazul persoanelor juridice, să fi fost înfiinţate cu minimum 12 luni anterior depunerii cererii”.

 • Codul fiscal – modificări (O.U.G. nr. 25/2018)

 • Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă

 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificări (Legea nr. 82/2018)

 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor – completări (Hotărârea CSM nr. 295/2018)

 • Regulamentul privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor şi procurorilor – modificări (Hotărârea CSM nr. 317/2018)

 • Codul muncii – modificări (Legea nr. 88/2018)

 • Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 – modificări (O.U.G. nr. 31/2018)

 • Legea nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială


IV. Din jurisprudența CCR


V. Interviu

Căutare