Procedura adopției internaționale în dreptul românesc, conform Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată și modificată ulterior

1. Termeni și expresii juridici/juridice specifici/specifice dreptului familiei și dreptului internațional privat, conform Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată și modificată ulterior

 

Prin dispozițiile Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată și modificată ulterior, sunt definiți o serie de termeni juridici specifici dreptului familiei și dreptului internațional privat.

În art. 2 avem definiți o serie de termeni și expresii, astfel:

– Prin noțiunea de adoptat conform art. 2 lit. a) înțelegem „persoana care a fost sau urmează să fie adoptată, în condițiile prezentei legi”;

– Prin noțiunea de adoptator conform art. 2 lit. b) înțelegem „persoana care a adoptat sau dorește să adopte, în condițiile prezentei legi”;

– Prin noțiunea de copil conform art. 2 lit. b) înțelegem „persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani sau nu a dobândit capacitate deplină de exercițiu, în condițiile legii”;

– Prin noțiunea de familie adoptatoare conform art. 2 lit. i) înțelegem „soțul și soția care au adoptat sau doresc să adopte, în condițiile prezentei legi”;

– Prin noțiunea de familie conform art. 2 lit. (j) înțelegem „părinții și copiii aflați în întreținerea acestora”;

– Prin noțiunea de familie extinsă conform art. 2 lit. k) „înțelegem rudele copilului până la gradul al patrulea inclusiv”;

– Prin noțiunea de părinte firesc conform art. 2 lit. n) înțelegem „persoana față de care copilul are stabilită filiația firească, în condițiile legii”.

 

2. Organele de specialitate din România și organizațiile private străine care desfășoară activități în domeniul adopției internaționale

Organele de specialitate din România în domeniul adopției interne și internaționale, conform Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată și modificată ulterior, sunt:

– Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții[1], care este „organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, denumit în continuare A.N.D.P.D.C.A.” [art. 2 lit. m)].

– Direcția Generală de Asistență socială și Protecția copilului, instituție publică, cu personalitate juridică, înființată în subordinea consiliilor județene, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în condițiile legii [art. 2 lit. h)].

Art. 2 din Hotărârea nr. 1.441 din 2 septembrie 2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale (actualizată până la data de 12 august 2016*) prevede: „A.N.P.D.C.A. este autoritatea română desemnată să autorizeze organizațiile prevăzute la art. 1.”

Potrivit art. 1 din Hotărârea nr. 1.441 din 2 septembrie 2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale (actualizată până la data de 12 august 2016*)[2], „Organizațiile private străine cu sediul social pe teritoriul altui stat pot colabora cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, denumit în continuare A.N.P.D.C.A., în domeniul adopției internaționale, numai dacă sunt acreditate în conformitate cu dispozițiile legale din statele de origine și autorizate conform prevederilor prezentei hotărâri [alin. (1)]. Organizațiile private străine care au sediul social pe teritoriul unui stat care nu este parte la Convenția asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994, pot colabora cu A.N.P.D.C.A. numai dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), respectă prevederile legislației române în materia adopției și dacă autoritatea publică din statul respectiv, cu atribuții în domeniul adopției internaționale, a încheiat acorduri de colaborare cu A.N.P.D.C.A.” [alin. (2)].

Din dispozițiile art. 1 din Hotărârea nr. 1.441 din 2 septembrie 2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale (actualizată până la data de 12 august 2016*) deducem că avem două tipuri de organizații private străine:

1. Organizațiile private străine cu sediul social pe teritoriul altui stat parte la Convenția asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale, încheiată la Haga la 29 mai 1993 autorizate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (N.P.D.C.A) în domeniul adopției internaționale, numai dacă sunt acreditate în conformitate cu dispozițiile legale din statele de origine.

2. Organizațiile private străine cu sediul social pe teritoriul altui stat care nu sunt parte la Convenția asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale, încheiată la Haga la 29 mai 1993 autorizate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (N.P.D.C.A.) doar dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) al art. 1, doar dacă respectă prevederile legislației române în materia adopției și dacă autoritatea publică din statul respectiv, cu atribuții în domeniul adopției internaționale, a încheiat acorduri de colaborare cu A.N.P.D.C.A.

În concluzie, în România, din dispozițiile art. 2 lit. m) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată și modificată, coroborat cu art. 2 din Hotărârea nr. 1.441 din 2 septembrie 2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale (actualizată până la data de 12 august 2016*), rezultă că Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (A.N.D.P.D.C.A.) este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale română desemnată să autorizeze organizațiile Organizațiile private străine cu sediul social pe teritoriul altui stat parte sau nu la Convenția asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale, încheiată la Haga la 29 mai 1993 în anumite condiții în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 64 alin. (3) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată și modificată ulterior, prevede: „Organizațiile acreditate prevăzute la alin. (1) și (2) trebuie să fie autorizate și de A.N.P.D.C.A., în conformitate cu metodologia aprobată prin hotărâre a Guvernului”.

Art. 3 din Hotărârea nr. 1.441 din 2 septembrie 2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale (actualizată până la data de 12 august 2016*) stipulează: „Organizațiile private străine cu sediul social pe teritoriul altui stat, care pot fi autorizate să colaboreze cu A.N.P.D.C.A. în domeniul adopției internaționale, trebuie să îndeplinească următoarele condiții

a) să fie persoane juridice legal constituite în statele de origine;

b) să aibă sediul social pe teritoriul unui stat care a ratificat Convenția asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994, sau ale cărui autorități competente au încheiat acorduri de colaborare cu A.N.P.D.C.A.;

c) să fie acreditate de autoritățile competente ale statului în care se află sediul lor social pentru a desfășura activități în domeniul adopției internaționale;

d) să urmărească scopuri nelucrative, în condițiile și în limitele stabilite de autoritățile competente ale statului unde se află sediul lor social;

e) să fie conduse și administrate de către persoane calificate, sub aspectul integrității lor morale, pregătirii profesionale sau experienței, pentru a acționa în domeniul adopției internaționale;

f) să se afle sub supravegherea autorităților competente ale statului unde se află sediul lor social, în ceea ce privește alcătuirea, funcționarea și situația lor financiară.”

Art. 4 alin. (1) din Hotărârea nr. 1.441 din 2 septembrie 2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale (actualizată până la data de 12 august 2016*) prevede: „Organizațiile private străine care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 se vor adresa A.N.P.D.C.A. în vederea autorizării”.

Din alin. (2) constatăm că, pentru a putea fi autorizate de A.N.P.D.C.A., vor anexa la cerere următoarele acte:

a) statutul, înregistrat corespunzător în statul unde se află sediul social;

b) documentul doveditor al personalității juridice și capacității solicitantului de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale, eliberat de autoritățile străine competente (acord/autorizare/acreditare);

c) documentele privitoare la structura organizatorică și a personalului;

d) istoricul activităților desfășurate și recomandări din partea celorlalți colaboratori, precum și din partea autorității străine sub a cărei supraveghere se află;

e) lista personalului care va presta servicii în domeniul adopției internaționale, cu datele profesionale;

f) descrierea activităților planificate și a metodologiei de lucru;

g) angajamentul de a prezenta A.N.P.D.C.A. numai cererile acelor familii sau persoane cu care organismul privat respectiv a încheiat un acord (contract, înțelegere) privind urmărirea copilului după adopție de către persoane calificate, pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la intrarea copilului pe teritoriul statului străin;

h) angajamentul de a prezenta A.N.P.D.C.A. rapoarte anuale de activitate, în vederea reînnoirii autorizației, precum și rapoarte periodice, la cererea acestuia;

i) angajamentul de a transmite A.N.P.D.C.A. rapoartele trimestriale de urmărire postadopție solicitate de acesta.

Conform art. 5 din Hotărârea nr. 1.441 din 2 septembrie 2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale (actualizată până la data de 12 august 2016*), „A.N.P.D.C.A. poate solicita informațiile suplimentare pe care le consideră oportune și pertinente pentru soluționarea cererii de autorizare, de la autoritățile competente ale statului de origine”.

Din dispozițiile art. 6 alin. (1) din Hotărârea nr. 1.441 din 2 septembrie 2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale (actualizată până la data de 12 august 2016*), în situația în care, ca urmare a analizei cererii prezentate și dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta hotărâre și cele impuse de normele Convenției asupra protecției copilului și cooperării în materia adopției internaționale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, și/sau ale acordurilor de colaborare bilaterale în domeniul adopției, A.N.P.D.C.A. va autoriza organizația privată străină solicitantă pentru o perioadă de doi ani.

A.N.P.D.C.A va soluționa cerea în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia, termen ce se poate prelungi dacă se impune completarea documentației cu cel mult 30 de zile [art. 6 alin. (2) din Hotărârea nr. 1.441 din 2 septembrie 2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale (actualizată până la data de 12 august 2016*)].

Conform art. 7 din Hotărârea nr. 1.441 din 2 septembrie 2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale (actualizată până la data de 12 august 2016*), „Autorizația va putea fi reînnoită pentru aceeași perioadă, la cererea organizației private străine, în urma prezentării documentelor prevăzute la art. 4 și a raportului de activitate al solicitantului, întocmit pentru perioada de valabilitate a autorizației emise de către A.N.P.D.C.A.”.

În situația în care organizațiile private străine prevăzute în art. 1 din Hotărârea nr. 1.441 din 2 septembrie 2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale (actualizată până la data de 12 august 2016*) nu sunt mulțumite de decizia secretarului de stat al A.N.P.D.C.A., prin care cererea a fost soluționată, pot ataca decizia în condițiile stipulate de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare [art. 6 alin. (3) din Hotărârea nr. 1.441 din 2 septembrie 2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale (actualizată până la data de 12 august 2016*)].

A.N.P.D.C.A., în funcție de gravitatea faptei, poate decide suspendarea sau retragerea autorizației, atunci când constată că organizația privată străină nu mai întrunește cerințele și condițiile impuse de prevederile prezentei hotărâri și nu respectă normele legale în materie sau angajamentele asumate [art. 8 din Hotărârea nr. 1.441 din 2 septembrie 2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale (actualizată până la data de 12 august 2016*)].

DOWNLOAD FULL ARTICLE
* Participare la Scientific Association of Law and Administration Suceava, the Faculty of Law of the National University “Yuriy Fedkovych” from Chernivtsi, Ukraina and Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences (Iasi), with the support of the Institute of Legal Research „Acad.Andrei Rădulescu” of the Romanian Academy and of Ecological University from Bucharest, will organize, between 17 and 19 June 2021, the International Scientific Conference ”Ethical and Social Dimensions in Public Administration & Law – 6th edition” cu art. Intercountry adoption procedure in Romanian law according to Law no. 273/2004 https://conference.asdap.ro/wp-content/uploads/2021/06/PROGRAM-ESDPAL.pdf.
[1] Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 136 din 30.01.2020 de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare al Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții ca Anexa la Ordinul nr. 136/30.01.2020. http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/03/ROF-ANDPDCA.pdf consultat la data de 25 aprilie 2021.[2] Hotărârea nr. 1.441 din 2 septembrie 2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale (actualizată până la data de 12 august 2016*), consultată pe http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55426 la data de 23 aprilie 2021.
Procedura adopției internaționale în dreptul românesc, conform Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată și modificată ulterior was last modified: septembrie 29th, 2021 by Nadia-Cerasela Aniței

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista