Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale – modificări (O.U.G. nr. 103/2017)

Art. 33 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 33 alin. (2) prevedea:

„(2) În cazul asiguraților prevăzuți la art. 6, cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 33, alin. (2) se abrogă.

Art. 34 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 34 prevedea:

„Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale se suportă în primele 3 zile de incapacitate de către angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale se suportă în primele 3 zile de incapacitate de către angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă și boli profesionale in bugetul asigurărilor sociale de stat”. 

Art. 35 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 35 prevedea:

„Durata de acordare a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este de 180 de zile în intervalul de un an, socotită din prima zi de concediu medical”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Durata de acordare a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este de 183 de zile în intervalul de un an, socotită din prima zi de concediu medical”. 

Art. 36 alin. (1) și (3) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 36 alin. (1) și (3) prevedeau:

„(1) În situații temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale și profesionale a asiguratului medicul curant poate propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile

(…)

(3) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, în funcție de evoluția cazului și de rezultatele acțiunilor de recuperare, conform procedurilor stabilite de CNPP”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 36, alin. (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) În situații temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale și profesionale a asiguratului medicul specialist poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile. 

(…)

(3) Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, în funcție de evoluția cazului și de rezultatele acțiunilor de recuperare, conform procedurilor stabilite de CNPP”.

Art. 37 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 37 prevedea:

„Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de muncă și bolilor profesionale se acordă pe baza certificatului medical eliberat conform dispozițiilor legale”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de muncă și bolilor profesionale se acordă pe baza certificatului medical eliberat conform dispozițiilor legale și completat sau modificat, după caz, cu codurile de indemnizație corespunzătoare și care constituie document justificativ de plată. 

(2) Persoanele prevăzute la art. 19 alin (6) sunt obligate să depună la casele teritoriale de pensii, din raza administrativ- teritorială în care își au sediul social, exemplarul 2 al certificatului de concediu medical, în vederea recuperării sumelor reprezentând indemnizații plătite asiguraților. 

(3) Pentru situațiile în care persoana asigurată desfășoară activitatea la mai mulți angajatori indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională se achită o singură dată”. 

Art. 42 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 42 prevedea:

„Au dreptul la o compensație pentru atingerea integrității asigurații care, în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, rămân cu leziuni permanente care produc deficiențe și reduc capacitatea de muncă între 20-50%”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 42 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Au dreptul la o compensație pentru atingerea integrității asigurații sau persoanele care au avut calitatea de asigurat conform prevederilor prezentei legi și care, în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, au rămas cu leziuni permanente care produc deficiențe și reduc capacitatea de muncă între 20-50%, exclusiv persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate”. 

Art. 44 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 44 alin. (2) prevedea:

„(2) Cuantumul compensației pentru atingerea integrității se stabilește în funcție de gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute, comunicate de Institutul Național de Statistică”.

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, la art. 44, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Cuantumul compensației pentru atingerea integrității se stabilește în funcție de gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată la data confirmării caracterului profesional al accidentului sau al bolii”. 

Art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 49 alin. (1) lit. b) prevedea:

„(1) Asigurătorul acordă rambursări de cheltuieli în următoarele situații:

(…)

b) confecționarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, în situația în care acestea au fost deteriorate în urma unui accident de muncă soldat cu vătămări corporale;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 49 alin. (1), lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) confecționarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, în situația în care acestea sunt necesare sau au fost deteriorate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;”. 

Art. 50 alin. (3) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 50 alin. (3) prevedea:

„(3) Obligația privind comunicarea revine și persoanelor asigurate conform art. 6 sau urmașilor acestora, în cazul în care accidentul de muncă s-a soldat cu decesul asiguratului”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 50, alin. (3) se abrogă. 

Art. 51 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 51 alin. (2) prevedea:

„(2) Comunicarea trebuie realizată de îndată ce angajatorul a luat cunoștință despre accident”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 51, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Declararea bolilor profesionale se realizează conform prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, iar un exemplar din formularul de declarare a bolii respective va fi înaintat casei teritoriale de pensii de către autoritatea competentă”. 

Art. 52 alin. (1) și (2) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 52 alin. (1) și (2) prevedeau:

„(1) Pentru constatarea cazului asigurat și stabilirea drepturilor de asigurare, asigurătorul are acces și recurge la procesul-verbal de cercetare, întocmit, potrivit legii, de autoritatea competentă care efectuează cercetarea accidentelor soldate cu incapacitate temporară de muncă, invaliditate și deces.

(2) Asigurătorul verifică modalitatea în care a fost efectuată cercetarea și decide asupra caracterului de muncă al accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 52, alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Pentru stabilirea drepturilor de asigurare, asigurătorul are acces și recurge la procesul-verbal de cercetare și a formularului de înregistrare a accidentului de muncă – FIAM, întocmite, potrivit legii. 

(2) În cazul în care constată erori sau inadvertențe în documentele menționate la alin. (1) asigurătorul are dreptul de a contesta aceste documente și de a solicita autorităților competente reanalizarea acestora”.

Art. 52 alin. (3) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 52 alin. (3) prevedea:

„(3) În scopul stabilirii caracterului profesional al accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă, asigurătorul poate coordona direct cercetarea accidentului, poate efectua o anchetă proprie sau poate evalua dosarul de cercetare întocmit de comisia angajatorului, după caz”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 52, alin. (3) se abrogă. 

Art. 53 alin. lit. a) și b) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 53 lit. a) și b) prevedeau:

„Drepturile de asigurare prevăzute de prezenta lege se acordă astfel:

a) pentru accidente de muncă, în baza procesului-verbal de cercetare a accidentului de muncă, întocmit, potrivit legii, de autoritatea competentă;

b) pentru boli profesionale, în baza formularului de declarare finală a bolii profesionale, întocmit, potrivit legii, de autoritatea competentă”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 53, lit. a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) pentru accidente de muncă, în baza procesului-verbal de cercetare a evenimentului și a FIAM, întocmite și/sau avizate potrivit Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare; 

b) pentru boli profesionale, în baza formularului de declarare finală a bolii profesionale și a procesului verbal, întocmit, potrivit legii, de autoritatea competentă, respectiv direcțiile de sănătate publică”. 

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale – modificări (O.U.G. nr. 103/2017) was last modified: februarie 22nd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.