Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale – modificări (O.U.G. nr. 103/2017)

Art. 104 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 104 prevedea:

„În primă instanță tribunalele soluționează litigii privind:

a) modul de calcul al contribuției de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și majorarea sau micșorarea cotei de contribuție;

b) înregistrarea și evidența contribuției de accidente de muncă și boli profesionale;

c) încadrarea într-o clasă de risc a angajatorului;

d) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile la asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale;

e) modul de stabilire și de plată a prestațiilor și serviciilor cuvenite beneficiarilor de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;

f) plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare a contravențiilor, încheiate conform prezentei legi;

g) orice alte decizii ale asigurătorului, în conformitate cu prevederile prezentei legi”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 104 se abrogă.

Art. 107 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 107 prevedea:

„Prevederile prezentei legi referitoare la jurisdicția asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu orice alte dispoziții în materie”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 107 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Prevederile prezentei legi referitoare la jurisdicția asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale se completează cu dispozițiile, cu dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare”.

Art. 110 alin. (3) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 110 alin. (3) prevedea:

„(3) În baza documentelor prevăzute la art. 53, contravaloarea serviciilor medicale acordate în caz de accident de muncă și boală profesională de către furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, servicii care fac obiectul contractelor încheiate între aceștia, se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, iar ulterior contravaloarea acestora se recuperează din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat, în conformitate cu termenele și condițiile prevăzute în cuprinsul normelor metodologice de aplicare a prezentei legi”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 110, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În baza documentelor prevăzute la art. 53, contravaloarea serviciilor medicale acordate în caz de accident de muncă și boală profesională de către furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, servicii care fac obiectul contractelor încheiate între aceștia, se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, iar ulterior contravaloarea acestora se recuperează din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale de stat, în conformitate cu termenele și condițiile prevăzute în cuprinsul normelor metodologice de aplicare a prezentei legi”.

Art. 110 alin. (5), (6) și (7) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 110 alin. (5), (6) și (7) prevedeau:

„(5) În situația persoanelor internate în unități sanitare cu personalitate juridică și secții de boli profesionale în cursul anului 2006, pentru care se infirmă caracterul profesional al bolii, contravaloarea serviciilor medicale acordate acestora și validate de casele de asigurări de sănătate se suportă din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat, contravaloarea acestora urmând a se recupera, prin decontare în baza actelor justificative, din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

(6) Prevederile alin. (5) se aplică în mod corespunzător și pentru perioadele ulterioare anului 2006.

(7) Decontarea contravalorii serviciilor medicale confirmate în condițiile alin. (5), între casele de asigurări de sănătate și casele teritoriale de pensii, se efectuează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în limita indicatorilor cuprinși în contractele de furnizare de servicii pentru boli profesionale, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 110, alin. (5), (6) și (7) se abrogă.

Art. 110 alin. (11) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 110 alin. (11) prevedea:

„(11) Rambursarea serviciilor medicale acordate lucrătorilor asigurați conform prevederilor legislației române se va realiza în conformitate cu facturile și documentele justificative trimise de instituțiile competente ale țărilor membre Uniunii Europene sau ale țărilor prevăzute în acordurile bilaterale”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 110, alin. (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(11) Rambursarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale acordate lucrătorilor prevăzuți la art. 15 alin (2) se va realiza în conformitate cu formularele stabilite în acest scop prin regulamentele europene de coordonare a securității sociale sau prin negocierile purtate cu țările cu care România are încheiate acorduri și aranjamente bilaterale, la nivelul cheltuielilor reale realizate în țările respective”.

Art. 110 alin. (16)-(19) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 110, după alin. (15) se introduc patru noi alineate, alin. (16)-(19), cu următorul cuprins:

„(16) Cheltuielile efectuate de către unitățile sanitare cu personalitate juridică în cadrul cărora funcționează secții/compartimente de boli profesionale/medicina muncii și/sau cabinete de medicina muncii în vederea tratării cazurilor de boli la care se confirmă caracterul profesional se suportă din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat. 

(17) Cheltuielile de transport, respectiv transportul medical asistat până la o instituție spitalicească din România sau până la domiciliul victimei unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, petrecute pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene/Comunitatea Economică Europeană și Confederației Elvețiene sau al unui stat cu care România are încheiat un acord bilateral, vor fi suportate de angajatorul care a dispus deplasarea asiguratului, victimă a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, în afara granițelor țării. 

(18) Posesorii documentului portabil DA1, asigurați în alt stat membru al UE/SEE și Confederației Elvețiene la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, sunt asimilați asiguraților prezentei legi și beneficiază de servicii medicale acordate de furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurare de sănătate, care se decontează conform prevederilor alin. (3). 

(19) Serviciile medicale acordate conform alin. (18) vor fi decontate de către casele teritoriale de pensii pe baza costurilor reale, iar contravaloarea acestora se va recupera de către casele teritoriale de pensii de la instituțiile competente din statele membre ale UE/SEE și Confederației Elvețiene la care sunt asigurați posesorii documentului”.

Art. 111 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 111 prevedea:

„(1) În perioada 1 ianuarie 2003 – 31 decembrie 2004 contribuțiile de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale sunt destinate exclusiv constituirii fondului inițial necesar pentru funcționarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

(2) Cota de contribuție datorată de angajatori și de persoanele fizice care încheie contracte individuale de asigurare este de 0,5%, indiferent de clasa de risc.

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, CNPP va administra fondurile sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale prin structurile înființate pentru acest scop”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 111 se abrogă.

Alte prevederi din O.U.G. nr. 103/2017

Potrivit art. III din O.U.G. nr. 103/2017, respectiva ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

Conform art. IV din O.U.G. nr. 103/2017, dispozițiile art. 99 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, prin care se stabilesc și se sancționează contravențiile, intră în vigoare în termen de 30 zile de la data publicării respectivei ordonanțe de urgență.

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale – modificări (O.U.G. nr. 103/2017) was last modified: februarie 22nd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.