Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale – modificări (O.U.G. nr. 103/2017)

Abstract

In January 2018, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such
as: Law no. 233/2016 on the public-private partnership, G.E.O. no. 158/2005 on leave and
health insurance benefits, the Methodological Norm regarding the granting of holiday
vouchers, G.O. no. 23/2017 on the VAT split payment, Law no. 50/1991 regarding the
authorization of construction works, Law no. 346/2002 on the insurance to work accidents
and occupational diseases, Law no. 263/2010 on the unitary public pension system,
Regulation for organization and functioning of the National School for Court
Clerks, Law no. 17/2000 regarding the social assistance of the elderly, G.O. no. 27/2002
regarding the regulation of the petition solving activity, the Statute of deputies and
senators and Law no. 1/2000 on the reconstitution of the ownership right over cultural and
forest land, claimed under the provisions of Law of the agricultural real estate.
Moreover, certain supplements were made to art. 30 paragraph (3^1) of the Code of
fiscal procedure and the Regulation of the Senate was republished.
Moreover, several legal acts were issued, such as: Order of the Minister of Public
Finance no. 3254/2017 regarding the Fiscal Book for natural persons, taxpayers, according
to Title IV of Law no. 227/2015 regarding the Fiscal Code, Order of the Ministry of
Health no. 15/2018 for approval of the Norms of the implementing rules of the provisions
of the G.E.O. no. 158/2005 on leave and health social insurance benefits and Law
no. 29/2018 regarding the cancellation of certain tax obligations.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 346/2002
(rep. M. Of. nr. 251 din 8 aprilie 2014)
O.U.G. nr. 103/2017
(M. Of. nr. 1010 din 20 decembrie 2017)
– modifică: art. 3 lit. c), art. 5 alin. (1), lit. a) și c), art. 5 alin. (2), art. 7, art. 9 alin. (1) și (2), art. 14, art. 19 alin. (1), (2), (3) și (5), art. 21 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a), art. 23 alin. (1), art. 34, art. 35, art. 36 alin. (1) și (3), art. 37, art. 42, art. 44 alin. (2), art. 49 alin. (1) lit. b), art. 51 alin. (2), art. 52 alin. (1) și (2), art. 53 lit. a) și lit. b), art. 54, art. 62 alin. (1) și (2), art. 91, art. 92 alin. (1), art. 94, art. 99, art. 100, art. 103, art. 107, art. 110 alin. (11), art.

– introduce: art. 5 alin. (1) lit. e), art. 15 alin. (2), art. 18 lit. h) și i), art. 19 alin. (6)-(12), art. 23 alin. (3), art. 24 alin. (5), art. 93 alin. (2) lit. k) și l), art. 110 alin. (16)-(19)

– abrogă: art. 4 alin. (1), art. 6, art. 8 alin. (3) și (4), art. 10, art. 11, art. 13, art. 33 alin. (2), art. 50 alin. (3), art. 52 alin. (3), art. 63 alin. (1) lit. e) și h), art. 68 lit. d), g), h), j), k) m), o), p) și r), art. 75-90, art. 96, art. 101, art. 102, art. 104, art. 110 alin. (5), (6) și (7)

În M. Of. nr. 1010 din 20 decembrie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale.

👍Vezi și art. I din O.U.G. nr. 103/2017: Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată prin O.U.G. nr. 103/2017

Potrivit art. II din O.U.G. nr. 103/2017, Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale (rep. M. Of. nr. 251 din 8 aprilie 2014), se modifică și se completează după cum urmează:

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 346/2002 prin O.U.G. nr. 103/2017.

Art. 3 lit. c) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 lit. c) prevedea:

„c) constituirea resurselor de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale din contribuții diferențiate în funcție de risc, suportate de angajatori sau de persoanele fizice care încheie asigurare, potrivit prevederilor prezentei legi;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) Constituirea resurselor de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale din contribuții suportate de angajatori, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) prevedea:

„(1) Prin asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale răspunderea civilă a persoanei fizice sau juridice pentru prestațiile prevăzute în prezenta lege și pentru care s-a plătit contribuția de asigurare este preluată de asigurător”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, alin. (1) se abrogă.

Art. 5 alin. (1), lit. a) și c) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (1), lit. a) și c) prevedeau:

„(1) Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi:

a) persoanele care desfășoară activități pe baza unui contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia, precum și funcționarii publici;

(…)

c) șomerii, pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5 alin. (1), lit. a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) persoanele care desfășoară activități pe baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, contract de mandat și contract de management; 

(…)

c) persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj, pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii;”. 

Art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5 alin. (1), după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:

„e) pensionarii sistemului public de pensii aflați în invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, până la data îndeplinirii condițiilor de pensie limită de vârstă”. 

Art. 5 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (2) prevedea:

„(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică personalului militar și civil angajat pe bază de contract și personalului asigurat în sistemul propriu al Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și în cel al Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică personalului militar în activitate, polițiștilor, funcționarilor publici cu statut special, precum și personalului care își desfășoară activitatea în instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică, securitate națională, precum și celor din cadrul Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor”.

Art. 6 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 prevedea:

„(1) Se pot asigura în condițiile prezentei legi, pe bază de contract individual de asigurare, persoanele care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

a) asociat unic, asociați, comanditari sau acționari;

b) comanditați, administratori sau manageri;

c) membri ai asociației familiale;

d) persoane autorizate să desfășoare activități independente;

e) persoane angajate în instituții internaționale;

f) proprietari de bunuri și/sau arendași de suprafețe agricole și forestiere;

g) persoane care desfășoară activități agricole în cadrul gospodăriilor individuale sau activități private în domeniul forestier;

h) membri ai societăților agricole sau ai altor forme de asociere din agricultură;

i) alte persoane interesate, care își desfășoară activitatea pe baza altor raporturi juridice decât cele menționate anterior.

(2) Conținutul contractului individual de asigurare se stabilește în normele metodologice de aplicare a prezentei legi”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 se abrogă.

Art. 7 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 prevedea:

„(1) Prevederile art. 5 sunt aplicabile și angajaților români care prestează muncă în străinătate din dispoziția angajatorilor români, în condițiile legii.

(2) Au calitatea de asigurat și cetățenii străini sau apatrizii care prestează muncă pentru angajatori români, pe perioada în care au, potrivit legii, domiciliul sau reședința în România”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Prevederile art. 5 sunt aplicabile și angajaților români care prestează muncă în străinătate din dispoziția angajatorilor români, în condițiile legii și ale Regulamentelor europene sau acordurilor internaționale privind coordonarea sistemelor de securitate socială, după caz. 

(2) Au calitatea de asigurat cetățenii străini sau apatrizii încadrați cu contract individual de muncă care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României. 

(3) Sunt asimilați persoanelor asigurate cetățenii statelor membre ale UE, SEE și Confederației Elvețiene care prestează muncă pe teritoriul României în baza regulamentelor europene sau acordurilor internaționale privind coordonarea sistemelor de securitate socială nr. 883/2004 și 987/2009, după caz. 

(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) au dreptul la prestațiile și serviciile stabilite prin prezenta lege în cazul în care fac obiectul legislației din domeniul securității sociale din România stabilită conform regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială nr. 883/2004 și 987/2009 și cărora le-a fost declarat un accident de muncă sau o boală profesională, conform legislației în vigoare”.

Art. 8 alin. (3) și (4) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (3) și (4) prevedeau:

„(3) Atribuțiile specifice de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, în calitate de prestatori de servicii, pot fi realizate, în condițiile prezentei legi, și de asociații profesionale de asigurare, constituite în acest scop pe sectoare de activitate ale economiei naționale.

(4) Asociațiile profesionale de asigurare funcționează pe bază de statut propriu, cu respectarea prevederilor prezentei legi și ale O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 8, alin. (3) și (4) se abrogă. 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale – modificări (O.U.G. nr. 103/2017) was last modified: februarie 22nd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.