Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale – modificări (O.U.G. nr. 103/2017)

Art. 9 alin. (1) și (2) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (1) și (2) prevedeau:

„(1) Raporturile de asigurare, rezultate în temeiul prezentei legi și din contractele de asigurare, se stabilesc între:

a) angajatori și asigurător, pentru persoanele asigurate prevăzute la art. 5 și 7;

b) asigurați și asigurător, pentru persoanele asigurate prevăzute la art. 6.

(2) Calitatea de asigurat se dobândește, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data: încheierii contractului individual de muncă, stabilirii raporturilor de serviciu în cazul funcționarilor publici, validării mandatului pentru persoanele care desfășoară activități în funcții elective, numirii în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, depunerii adeziunii în cazul membrilor cooperatori, începerii practicii profesionale pentru șomeri, ucenici, elevi și studenți sau încheierii contractului individual de asigurare, după caz”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Raporturile de asigurare, rezultate în temeiul prezentei legi, se stabilesc între angajatori și asigurător, pentru persoanele asigurate prevăzute la art. 5 și 7 alin. (1) și (2). 

(2) Calitatea de asigurat se dobândește, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data: încheierii contractului individual de muncă, stabilirii raporturilor de serviciu în cazul funcționarilor publici, validării mandatului pentru persoanele care desfășoară activități în funcții elective, numirii în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, depunerii adeziunii în cazul membrilor cooperatori, începerii practicii profesionale pentru șomeri, ucenici, elevi și studenți, după caz”. 

Art. 10, art. 11, art. 13 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10, art. 11 și art. 13 prevedeau:

„Art. 10

(1) În vederea încheierii asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale și a stabilirii cotei contribuției datorate, angajatorul are obligația de a comunica asigurătorului, printr-o declarație pe propria răspundere, domeniul de activitate conform Clasificării Activităților din Economia Națională – CAEN, numărul de angajați, fondul de salarii, precum și orice alte informații solicitate în acest scop.

(2) Modelul și conținutul declarației prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Declarația se depune la sediul asigurătorului, în termen de 30 de zile de la data dobândirii personalității juridice sau a începerii raporturilor de muncă ori de serviciu între părți, după caz.

(4) În cazul modificării uneia sau mai multor informații din declarația prevăzută la alin. (1), angajatorul are obligația să anunțe asigurătorul în termen de 15 zile.

Art. 11

Persoana asigurată potrivit art. 6, odată cu încheierea contractului individual de asigurare, are obligația de a depune o declarație de venituri și de a comunica, în termen de 15 zile, asigurătorului orice modificare intervenită cu privire la situația și statutul ei.

(…)

Art. 13

(1) În cazul în care din culpa angajatorului sau a persoanei asigurate pe bază de contract individual de asigurare nu s-a plătit contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, costul prestațiilor și al serviciilor de asigurare prevăzute de prezenta lege și efectuate de către asigurător se recuperează de la angajator sau de la persoana asigurată pe bază de contract individual de asigurare.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazurile prevăzute la art. 22 alin. (2) și la art. 23 alin. (2), dar se aplică în cazurile confirmate după data de 1 ianuarie 2003”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10, art. 11 și art. 13 se abrogă. 

Art. 14 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 prevedea:

„(1) În cazul bolilor profesionale, declarate în condițiile legii, în timpul activității profesionale, dreptul la prestațiile și serviciile de asigurare se menține și ulterior încetării raporturilor de muncă/serviciu și a contractelor individuale de asigurare.

(2) În cazul bolilor profesionale, declarate în condițiile legii, ulterior încetării raporturilor de muncă și a contractelor de asigurare, dreptul la prestațiile și serviciile de asigurare se acordă dacă fostul asigurat face dovada, cu acte medicale eliberate conform legii, că boala a fost cauzată de factori profesionali specifici locului de muncă”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În cazul accidentelor de muncă sau bolilor profesionale, declarate în condițiile legii, în timpul activității profesionale, dreptul la prestațiile și serviciile de asigurare se menține și ulterior încetării raporturilor de muncă/serviciu până la data îndeplinirii condițiilor de pensie pentru limită de vârstă. 

(2) În cazul bolilor profesionale, declarate în condițiile legii, ulterior încetării raporturilor de muncă, dreptul la prestațiile și serviciile de asigurare se acordă și ulterior încetării raporturilor de muncă dacă persoana face dovada, cu acte medicale eliberate conform legii, că boala a fost cauzată de factori profesionali specifici locului de muncă și dacă a fost asigurată în condițiile prezentei legi”.

Art. 15 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 15, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

„(2) Angajații români prevăzuți la art. 7 alin. (1) sunt asigurați dacă la data confirmării caracterului profesional al accidentelor de muncă sau al bolilor profesionale dețin un document emis conform regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială nr. 883/2004 și nr. 987/2009, care să ateste faptul că fac obiectul legislației de securitate socială din România”.

Art. 18 lit. h) și i) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 18, după lit. g) se introduc două noi litere, lit. h) și i), cu următorul cuprins:

„h) pensie invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională; 

i) pensie de urmaș în cazul decesului ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională”. 

Art. 19 alin. (1), (2), (3) și (5) și alin. (6)-(12) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 alin. (1), (2), (3) și (5) prevedeau:

„(1) Baza de calcul a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se calculează ca medie a veniturilor brute realizate lunar de către salariat în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului, respectiv a veniturilor stipulate în contractele individuale de asigurare, pe baza cărora s-a stabilit contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

(2) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă o constituie media veniturilor brute realizate lunar, respectiv a veniturilor stipulate în contractul individual de asigurare, pe baza cărora s-a stabilit contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

(3) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, baza de calcul a indemnizațiilor o constituie venitul lunar brut din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuția.

(4) Pentru calculul indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se utilizează numărul de zile lucrătoare din luna în care se acordă concediul medical sau, după caz, se solicită alte drepturi de asigurări sociale.

(5) La stabilirea numărului de zile lucrătoare din luna în care se acordă dreptul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale se vor avea în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbători legale în care nu se lucrează”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 19, alin. (1), (2), (3) și (5) se modifică, iar după alin. (5) se introduc 7 noi alineate, alin. (6)-(12), cu următorul cuprins:

„(1) Baza de calcul al indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se determină ca medie a câștigurilor brute definite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, realizate lunar de către asigurat, din salarii sau venituri asimilate salariilor, în ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical. 

(2) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul al indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă o constituie media câștigurilor brute realizate lunar de către asigurat din salarii sau venituri asimilate salariilor. 

(3) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, baza de calcul a indemnizațiilor o constituie câștigul lunar brut realizat de asigurat în prima lună de activitate. 

(…)

(5) La stabilirea numărului de zile ce urmează a fi plătite se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare, precum și cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevăzute prin contractele colective de muncă. 

(6) Indemnizațiile se calculează și se plătesc de către angajatori și se recuperează de la casele teritoriale de pensii pe baza actelor justificative din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale de stat. 

(7) Recuperarea indemnizațiilor prevăzute la alin. (6) se poate realiza în termen de 90 de zile de la data confirmării caracterului de muncă al accidentului sau bolii. 

(8) Indemnizațiile se calculează și se plătesc de către casele teritoriale de pensii pentru asigurații prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. c). 

(9) Casele teritoriale de pensii verifică baza de calcul pentru indemnizațiile reglementate de prezenta lege. 

(10) În cazul în care, potrivit legii, angajatorul își suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, drepturile privind indemnizațiile prevăzute la alin. (1), care s-au născut anterior ivirii acestor situații, se achită din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale de stat de către casele teritoriale de pensii. 

(11) Drepturile achitate în condițiile prevăzute la alin. (10) urmează a fi recuperate de către casele teritoriale de pensii de la angajator, după caz, conform legii. 

(12) Prevederile alin. (10) se aplică și în situația în care a expirat termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, contractul de administrare ori de management, a expirat termenul pentru care a fost exercitată funcția publică ori a expirat mandatul în baza căruia a desfășurat activitate în funcții elective sau în funcții numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești”. 

Art. 21 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 alin. (2) prevedea:

„(2) Contravaloarea biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul asigurătorului celor care se află în incapacitate temporară de muncă, ca urmare în exclusivitate a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, se suportă integral din contribuțiile de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 21, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Contravaloarea biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul asigurătorului celor care se află în incapacitate temporară de muncă, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, se suportă din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale de stat”.

Art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 alin. (1) lit. a) prevedea:

„(1) Asigurații au dreptul la servicii medicale corespunzătoare leziunilor și afecțiunilor cauzate prin accidente de muncă sau boli profesionale, după cum urmează:

a) asistență medicală de urgență la locul accidentului, în mijloacele de transport specializate și în unitățile spitalicești;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22 alin. (1), lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) asistență medicală de urgență la locul accidentului, în mijloacele de transport specializate și în unitățile spitalicești, precum și transportul aferent;”. 

Art. 23 alin. (1) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 alin. (1) prevedea:

„(1) În vederea corectării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, asigurații au dreptul la dispozitive medicale, care se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 23, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În vederea corectării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, asigurații au dreptul la dispozitive medicale care vor fi asigurate de Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă prin personal propriu sau prin terți”. 

Art. 23 alin. (3) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 23, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) Tarifele și dispozitivele medicale în vederea corectării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice se stabilesc prin contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat anual prin hotărâre a Guvernului și prin normele metodologice de aplicare a acestui contract”. 

Art. 24 alin. (5) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 24, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

„(5) Persoanele care beneficiază de cure balneoclimaterice sau bilet de tratament conform prevederilor art. 22, dar pentru care nu se mai recomandă programe individuale de recuperare conform prevederilor legale în vigoare, biletele de tratament se acordă în baza unei recomandări medicale emisă de medicul curant”.

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale – modificări (O.U.G. nr. 103/2017) was last modified: februarie 22nd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.