Stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (O.U.G. nr. 80/2016)

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial Sumar
O.U.G. nr. 80/2016
(M. Of. nr. 939 din 22 noiembrie 2016)
Art. I – art. III

 

În M. Of. nr. 939 din 22 noiembrie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

În continuare, vom prezenta dispoziții ale O.U.G. nr. 80/2016.

Considerentele avute în vedere la adoptarea respectivei ordonanțe sunt următoarele:

– necesitatea unei mai bune gestionări a relațiilor cu instituțiile financiare internaționale la care România este membru, cu scopul identificării de proiecte viabile și atragerii unui volum mai mare de resurse,

– extinderea accesului la finanțare, reducerea disparităților regionale și creșterea competitivității sectorului privat sunt principalii piloni cuprinși în strategia de țară a Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru România,

– implicarea BERD în România este una consistentă și cu potențial de creștere a portofoliului semnificativ, atât în sectorul privat, cât și în sectorul public,

– de la data de 1 ianuarie 2017 ar urma să intre în vigoare dispozițiile art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la preluarea de către Înalta Curte de Casație și Justiție a atribuțiilor Ministerului Justiției referitoare la gestionarea bugetului curților de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate și al judecătoriilor,

– imposibilitatea finalizării până la acest moment a procesului de preluare a atribuțiilor referitoare la gestionarea bugetului curților de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate și al judecătoriilor de către Înalta Curte de Casație și Justiție,

– necesitatea adoptării unui plan care să cuprindă toate măsurile legislative și tehnice menite să asigure premisele organizării și administrării în condiții optime a bugetului instanțelor de judecată,

– necesitatea preluării de către Înalta Curte de Casație și Justiție a acestor atribuții în mod etapizat (luând în considerare componentele legislative, de resurse umane, administrative și logistice ale acestui proces), după un calendar bine stabilit și în urma consolidării capacității acestei instituții de asimilare rapidă a procedurilor și mecanismelor de pregătire și planificare a bugetului, respectiv a execuției corespunzătoare a acestuia,

– faptul că în lipsa acestei măsuri intrarea în vigoare a art. 136 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, va genera serioase disfuncționalități în activitatea de stabilire și administrare a bugetului aferent instanțelor judecătorești pentru anul 2017, activitatea de elaborare a acestui buget fiind deja în curs de derulare sub coordonarea Ministerului Finanțelor Publice, reglementarea acestei situații urgente și extraordinare nu poate fi amânată.

– imperativul asanării cadrului legislativ care reglementează funcționarea unor instituții publice, în lipsa căreia se pot produce prejudicii grave patrimoniului public, precum și de numeroasele probleme și deficiențe de ordin administrativ și juridic identificate de Administrația Prezidențială la Muzeul Național Cotroceni, constatate inclusiv în rapoartele Curții de Conturi din anii anteriori,

– necesitatea creării unei baze legale pentru stabilirea unor principii generale și a unui cadru unitar în care să se desfășoare procesul de recrutare a personalului încadrat în afara organigramei și a numărului total de posturi, angajat în instituțiile/autoritățile publice cu contract de muncă pe perioadă determinată, necesar activităților de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de către instituțiile/autoritățile publice,

– necesitatea consolidării sistemului de management și control la nivelul autorităților de management pentru Programul operațional Capital uman, în scopul realizării unei abordări unitare în realizarea funcțiilor autorităților de management, atât la nivel central, cât și la nivel regional, ținând cont de faptul ca organismele intermediare exercită doar funcții delegate, unitățile preluate în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale și de investiții europene nu vor fi organisme intermediare pentru Programul operațional Capital uman,

– faptul că Ministerul Fondurilor Europene definitivează fluxurile și structurile pentru acreditarea autorităților de management, situație a cărei întârziere în reglementare este de natură să determine imposibilitatea finalizării proceselor de evaluare a proiectelor și de aprobare a finanțărilor,

– faptul că obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice sunt realizate pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României în vederea creșterii calității vieții și promovării coeziunii sociale și reducerii disparităților economice și sociale dintre România și statele membre ale Uniunii Europene,

– faptul că până în prezent, aplicarea neunitară a unor condiții de contract pentru proiectele de investiții finanțate din fonduri publice a condus la abordări deficitare în sistemul de management tehnico-financiar, cu următoarele efecte negative:

– întârzieri în procedurile de atribuire a contractelor de lucrări, indivizibil legate de calitatea slabă a documentațiilor;

– blocaje majore în derularea contractelor de lucrări, ca urmare a disputelor/litigiilor între părțile contractante și, de cele mai multe ori, cu impact financiar asupra bugetului de stat și asupra absorbției fondurilor nerambursabile;

– ineficiența utilizării fondurilor publice prin costurile suplimentare rezultate din dispute/litigii între părțile contractante;

– ineficiența instituțională, procedurală și tehnico-financiară în gestionarea contractelor de lucrări;

– calitatea slabă și neconformitățile în execuția obiectivelor de investiții;

– alterarea drepturilor și/sau obligațiilor operatorilor economici prin condițiile de contract, cu consecințe negative asupra actului de atribuire a contractelor și a implementării contractelor de lucrări.

În concluzie, în totalitatea lor, cele de mai sus reprezintă deficiențe sistemice ce au impietat asupra absorbției fondurilor europene, dar și asupra bugetului de stat prin cheltuirea unor sume suplimentare.

Art. I din O.U.G. nr. 80/2016

Art. I prevede faptul că prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, se aprobă reglementarea etapelor de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiții în domeniul construcțiilor, a lucrărilor de intervenții la construcții existente și a altor lucrări de investiții, ale căror cheltuieli, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public și/sau privat al statului/unității administrativ-teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice și/sau juridice, se finanțează, total sau parțial, în condițiile legii, din fonduri publice, respectiv din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. II din O.U.G. nr. 80/2016

Art. II dispune faptul că se înființează funcția de consilier financiar bancar în Ministerul Finanțelor Publice, personal contractual, în vederea asigurării reprezentării României în cadrul Constituentei din care face parte și România la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), cu sediul la Londra, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Funcția de consilier financiar bancar poate fi ocupată prin concurs organizat în condițiile legii de Ministerul Finanțelor Publice, candidatul admis urmând să fie trimis în străinătate în scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la alin. (1).

Criteriile de selecție și modalitatea de organizare a concursului se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Perioada în care se efectuează misiunile de reprezentare prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.

Pe perioada exercitării funcției de consilier financiar bancar, persoanei care ocupă această funcție îi sunt aplicabile dispozițiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.

Drepturile salariale pentru funcția de consilier financiar bancar se stabilesc prin asimilare cu drepturile salariale pentru funcția de consilier diplomatic clasa I din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Sumele necesare pentru plata cheltuielilor ocazionate de trimiterea în misiune în străinătate a persoanei prevăzute la alin. (5) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Finanțelor Publice.

De asemenea, consilierul financiar bancar își desfășoară activitatea sub îndrumarea ministrului finanțelor publice, în calitatea sa de guvernator al României la BERD, și a directorului supleant în cadrul Constituentei din care face parte România la BERD.

Art. III din O.U.G. nr. 80/2016

Termenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2018.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (O.U.G. nr. 80/2016) was last modified: decembrie 16th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.