Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019

Actul publicat în Monitor Sumar
Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019

(M. Of. nr. 209 din 15 martie 2019)

 

Se reglementează și se autorizează pentru anul bugetar 2019 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii

 

În M. Of. nr. 209 din 15 martie 2019 s-a publicat Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019.

Astfel, prin respectiva lege se reglementează și se autorizează pentru anul bugetar 2019 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii.

 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019.

 

Structură

 

Cap. I („Dispoziții generale”);

Secț. 1 („Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2019”);

Secț. a 2-a („Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2019”);

Secț. a 3-a („Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2019”);

Secț. a 4-a („Dispoziții referitoare la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007 – 2013, pe anul 2019”);

Secț. a 5-a („Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014 – 2020”);

Secț. a 6-a („Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2019”);

Cap. II („Responsabilități în aplicarea prezentei legi”);

Cap. III („Dispoziții finale”).

 

Prezentare generală

 

Conform art. 2, bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 164.494,1 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 261.168,4 milioane lei credite de angajament și în sumă de 202.781,4 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 38.287,3 milioane lei.

Astfel, din taxa pe valoarea adăugată se alocă 14.792,3 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, după cum urmează:

– 938,8 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor;

– 1.665,0 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București;

– 600,0 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, sumă repartizată pe județe potrivit anexei nr. 6, astfel: 30% din sumă se repartizează în funcție de lungimea drumurilor și 70% din sumă se repartizează invers proporțional cu capacitatea financiară a județelor;

– 11.409,9 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

– 178,6 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular și cel confesional, acreditate.

În mod excepțional, în anul 2019, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se repartizează următoarele cote:

15% la bugetul local al județului;

60% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;

17,5% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.

În vederea efectuării calculelor, numărul locuitorilor este cel comunicat INS la data de 1 ianuarie 2018, iar estimarea sumelor care vor fi încasate în 2019 din impozitul pe venit și din veniturile proprii din impozite și taxe locale, aferente fiecărei unități sau subdiviziuni administrativ-teritoriale, se face de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice ori administrațiile județene ale finanțelor publice având în vedere aceleași date.

Conform art. 9, în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2019 sunt incluse, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, sumele aferente anului 2019 din contribuțiile prevăzute de O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății. Astfel, se autorizează CNAS să negocieze și să încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat în limita sumei de 4.488.242 mii lei.

Potrivit art. 12, beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor, instrumentelor sau facilităților, negestionate de către autorități ale administrației publice din România, virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora. Astfel, în vederea implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune al/a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.

După cum prevede art. 21, Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă” în funcție de derularea programelor respective. De asemenea, partea aferentă cheltuielilor eligibile, din sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea programelor, proiectelor și acțiunilor finanțate din fonduri rambursabile, poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerințelor finanțatorilor în cauză.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 was last modified: mai 20th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.