Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – modificări (O.U.G. nr. 152/2022)

Actul modificat

Actul modificator Sumar
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

(M. Of. nr. 492 din 28 iunie 2017)

O.U.G. nr. 152/2022 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

(M. Of. nr. 1091 din 11 noiembrie 2022)

– modifică: art. 16 alin. (1), (8) și (10^5), art. 17 alin. (1) și (2), art. 17 alin. (3) și (5);

– introduce: art. 17 alin. (2^1), art. 17 alin. (6) și (7).

În M. Of. nr. 1091 din 11 noiembrie 2022 s-a publicat O.U.G. nr. 152/2022 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Redăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse respectivului act normativ.

Art. 16 alin. (1), (8) și (10^5)

Vechea reglementare

„(1) Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect.

(…)

(8) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile personalului care beneficiază de prevederile art. 17 și demnitarilor, cu excepția funcțiilor de președinte/vicepreședinte al consiliului județean și primar/viceprimar.

(…)

(10^5) Condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei potrivit alin. (10) și criteriile pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile se realizează pe baza unui regulament-cadru elaborat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Ministerului Fondurilor Europene, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului”.

Noua reglementare

La articolul 16, alineatele (1), (8) și (105) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile, precum și personalul implicat în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență prevăzut la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect.

(…)

(8) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile personalului care beneficiază de prevederile art. 17 alin. (1)-(21) și demnitarilor, cu excepția funcțiilor de președinte/vicepreședinte al consiliului județean și primar/viceprimar.

(…)

(10^5) Condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei potrivit alin. (10) și criteriile pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, precum și în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență se realizează pe baza unui regulament-cadru elaborat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului”.

 

Art. 17 alin. (1) și (2)

Vechea reglementare

„(1) Personalul prevăzut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, precum și personalul din structurile cu rol de organisme intermediare pentru programele operaționale, pe durata desfășurării activității în acest domeniu, în loc de majorarea de până la 25 de clase de salarizare, respectiv de majorarea salariilor de bază cu până la 75%, beneficiază de majorarea salariului de bază, soldei de funcție/salariului de funcție, indemnizației de încadrare cu până la 35%.

(2) Personalul din cadrul Direcției pentru Coordonarea Agențiilor de Plăți, prevăzut la art. 11 alin. (1), personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare, precum și personalul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare, pe durata desfășurării activității în acest domeniu, în loc de majorarea de până la 25 de clase de salarizare, respectiv de majorarea salariilor de bază cu până la 75%, beneficiază de majorarea salariului de bază, soldei de funcție/salariului de funcție, indemnizației de încadrare cu până la 35%, în limita alocării bugetare”.

Noua reglementare

La articolul 17, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Personalul prevăzut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, precum și personalul din structurile cu rol de organisme intermediare pentru programele operaționale, pe durata desfășurării activității în acest domeniu, beneficiază de majorarea salariului de bază, soldei de funcție/salariului de funcție, indemnizației de încadrare cu până la 50%.

(2) Personalul din cadrul Direcției pentru coordonarea agențiilor de plăți, prevăzut la art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare, personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din aceeași ordonanță de urgență, precum și personalul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare, pe durata desfășurării activității în acest domeniu, beneficiază de majorarea salariului de bază, soldei de funcție/salariului de funcție, indemnizației de încadrare cu până la 50%, în limita alocării bugetare”.

 

Art. 17 alin. (2^1)

Noua reglementare

La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:

„(21) Personalul prevăzut la art. 4 alin. (1) și art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de majorarea salariului de bază, soldei de funcție/salariului de funcție, indemnizației de încadrare cu până la 50%”.

 

Art. 17 alin. (3) și  (5)

Vechea reglementare

„(3) Majorarea prevăzută la alin. (1) și (2) se acordă în baza criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului inițiată de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Fondurilor Europene.

(…)

(5) Majorarea salariului de bază, soldei de funcție/salariului de funcție, indemnizației de încadrare cu până la 35% prevăzută la alin. (1) și (2) se acordă numai în perioada cât persoana își desfășoară activitatea în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2)”.

Noua reglementare

La articolul 17, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Majorarea prevăzută la alin. (1), (2) și (21) se acordă în baza criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului inițiată de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

(…)

(5) Majorarea salariului de bază, soldei de funcție/salariului de funcție, indemnizației de încadrare prevăzute la alin. (1), (2) și (21) se acordă numai în perioada cât persoana își desfășoară activitatea în condițiile prevăzute la alin. (1), (2) și (21)”.

 

Art. 17 alin. (6) și (7)

Noua reglementare

La articolul 17, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alin. (6) și (7), cu următorul cuprins:

„(6) Majorarea prevăzută la alin. (21), cumulată cu majorările prevăzute la alin. (1) și (2), după caz, nu poate depăși procentul maxim de 50% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare.

(7) Personalul Corpului controlorilor delegați din cadrul Ministerului Finanțelor, care derulează activități, în baza fișelor de post, constând în asigurarea conformității reglementărilor legale în domeniul controlului financiar preventiv, precum și exercitarea controlului financiar preventiv delegat la ordonatorii de credite care gestionează fonduri europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, beneficiază de majorarea salariului de bază cu până la 25%, în raport cu timpul efectiv alocat activităților în acest domeniu, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanțelor, pe perioada desfășurării acestor activități”.

 

Art. II din O.U.G. nr. 152/2022

„Aplicarea prevederilor art. I se face cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget, pe fiecare ordonator principal de credite”.
DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – modificări (O.U.G. nr. 152/2022) was last modified: December 21st, 2022 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.