Codul muncii. Codul administrativ – modificări (Legea nr. 283/2022)

Actele modificate

Actul modificator Sumar
Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

(M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011)

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

(M. Of. nr. 555 din 5 iulie 2019)

 

 

Legea nr. 283/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum și a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

(M. Of. nr. 1013 din 19 octombrie 2022)

 

modifică: C. mun.: art. 5 alin. (7), art. 17 alin. (3) lit. b), k), l), n), art. 17 alin. (4), art. 18 alin. (1) lit. a), art. 19, art. 35 alin. (1), art. 111, art. 118 alin. (1), art. 145 alin. (4), art. 243 alin. (1)-(3), art. 260 alin. (1) lit. r), art. 277;

C. admin.: art. 458 alin. (5);

introduce: C. mun.: art. 1 alin. (3), art. 2 lit. h), art. 5 alin. (10), art. 6 alin. (4) și (5), art. 17 alin. (3) lit. p) și q), art. 17 alin. (8) și (9), art. 32 alin. (2^1), art. 39 alin. (1) lit. m^1), art. 40 alin. (2) lit. j), art. 51 alin. (3), art. 59 alin. c), art. 60 alin. (1) lit. i), art. 62 alin. (4) și (5), art. 119 alin. (5)-(7), art. 152^1, art. 152^2, art. 153^1, art. 153^2, art. 229 alin. (5), art. 242 lit. j) și k), art. 260 alin. (1) lit. t) și u), art. 278^1, art. 278^2;

C. admin.: art. 374 alin. (3)-(11), art. 374^1, art. 529 alin. (1) lit. j), art. 534^1, art. 534^2, art. 537 alin. (1) lit. e).

În M. Of. nr. 1013 din 19 octombrie 2022 s-a publicat Legea nr. 283/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum și a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări aduse aduse respectivelor acte normative.

Codul muncii

Art. 1 alin. (3)

Noua reglementare

La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) De la prevederile art. 39 alin. (1) lit. m1), art. 40 alin. (2) lit. j), art. 194 alin. (2) pot fi prevăzute prin legi speciale dispoziții specifice derogatorii numai pentru raporturile de muncă sau de serviciu desfășurate de personalul din cadrul serviciilor publice de urgență, personalul din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, personalul diplomatic și consular, magistrați, personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, respectiv pentru raporturile de serviciu ale funcționarilor publici”.

 

Art. 5 alin. (10)

Noua reglementare

La articolul 5, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

„(10) Orice tratament nefavorabil salariaților și reprezentanților salariaților aplicat ca urmare a solicitării sau exercitării unuia dintre drepturile prevăzute la art. 39 alin. (1) este interzis”.

 

Art. 17 alin. (4)

Vechea reglementare

„(4) Elementele din informarea prevăzută la alin. (3) trebuie să se regăsească și în conținutul contractului individual de muncă”.

Noua reglementare

La articolul 17, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Elementele din informarea prevăzută la alin. (3) trebuie să se regăsească și în conținutul contractului individual de muncă, cu excepția informațiilor prevăzute la lit. m), o) și p)”.

 

Art. 32 alin. (2^1)

Noua reglementare

La articolul 32, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:

„(2^1) Este interzisă stabilirea unei noi perioade de probă în cazul în care, în termen de 12 luni, între aceleași părți se încheie un nou contract individual de muncă pentru aceeași funcție și cu aceleași atribuții”.

 

Art. 51 alin. (3)

Noua reglementare

La articolul 51, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Drepturile dobândite de salariat anterior momentului acordării concediilor prevăzute la alin. (1) și la art. 1521 ori absentării de la locul de muncă în condițiile prevăzute la art. 1522 se mențin pe toată durata concediului, respectiv a perioadei de absență”.

 

Art. 118 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză”.

Noua reglementare

La articolul 118, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă pentru toți salariații, inclusiv pentru cei care beneficiază de concediul de îngrijitor, cu acordul sau la solicitarea acestora, care pot avea o durată limitată în timp”.

 

Art. 229 alin. (5)

Noua reglementare

La articolul 229, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Contractele colective de muncă la nivel de sector de activitate și grup de unități sunt publicate pe pagina de internet a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare”.

 

Art. 260 alin. (1) lit. r)

Vechea reglementare

„r) nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (2)-(9) și ale art. 59 lit. a), cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei”.

Noua reglementare

La articolul 260 alineatul (1), litera r) se modifică și va avea următorul cuprins:

„r) nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (2)-(9) și ale art. 59 lit. a) și c), cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei”.

 

Art. 260 alin. (1) lit. t) și u)

Noua reglementare

La articolul 260 alineatul (1), după litera s) se introduc două noi litere, literele t) și u), cu următorul cuprins:

„t) neacordarea concediului de îngrijitor salariaților care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1521, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei;

u) încălcarea obligației prevăzute la art. 1532, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei”.

 

Codul administrativ

Art. 374^1

Noua reglementare

După articolul 374 se introduce un nou articol, articolul 3741, cu următorul cuprins:

„În aplicarea prevederilor art. 374 alin. (3)-(11), la nivelul autorităților și instituțiilor publice se aprobă proceduri pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, respectiv pentru desfășurarea muncii la domiciliu, care cuprind cel puțin următoarele aspecte:

a) formatul cererii pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, respectiv al cererii de muncă la domiciliu;

b) mijloacele necesare îndeplinirii atribuțiilor potrivit fișei de post, în regim de telemuncă, respectiv de muncă la domiciliu, pe care trebuie să le dețină funcționarii publici, inclusiv, dar fără a se limita la: telefon, calculator desktop sau laptop, acces la internet, semnătură electronică, acces securizat la distanță la sistemele IT, la sistemul de e-mail și la resursele documentare ale instituției utilizate la nivelul compartimentului unde funcționarii publici își desfășoară activitatea ori la alte resurse și informații necesare pentru îndeplinirea activității, după caz;

c) mecanismele doveditoare, de raportare și de monitorizare a activității în regim de telemuncă, respectiv de muncă la domiciliu”.

 

Art. 458 alin. (5)

Vechea reglementare

„(5) Pe perioada în care urmează programe de formare și de perfecționare profesională, funcționarii publici beneficiază de drepturile salariale cuvenite, în situația în care programele sunt:

a) organizate la inițiativa ori în interesul autorității sau instituției publice;

b) urmate la inițiativa funcționarului public, cu acordul persoanei care are competența de numire, și numai în cazul în care perfecționarea profesională are legătură cu domeniul de activitate al instituției sau autorității publice sau cu specificul activității derulate de funcționarul public în cadrul acesteia”.

Noua reglementare

La articolul 458, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Perioadele în care funcționarii publici urmează programe de formare și de perfecționare profesională sunt asimilate timpului de muncă și se desfășoară, atunci când este posibil, în cadrul programului de lucru. Funcționarii publici beneficiază de drepturile salariale cuvenite, în situația în care programele sunt:

a) organizate la inițiativa ori în interesul autorității sau instituției publice;

b) urmate la inițiativa funcționarului public, cu acordul persoanei care are competența de numire, și numai în cazul în care perfecționarea profesională are legătură cu domeniul de activitate al instituției sau autorității publice ori cu specificul activității derulate de funcționarul public în cadrul acesteia”.

 

Art. 529 alin. (1) lit. j)

Noua reglementare

La articolul 529 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

„j) modalitatea de desfășurare a activității în funcția publică, respectiv la locul de desfășurare a activității sau, după caz, în regim de telemuncă ori de muncă la domiciliu desfășurată potrivit art. 108-110 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. II din Legea nr. 283/2022

„Pentru salariatul care are raporturi de muncă stabilite anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi, informațiile suplimentare privind condițiile aplicabile raportului de muncă se comunică de către angajator, la cerere, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării scrise a salariatului. Lipsa unei astfel de solicitări nu exclude aplicarea drepturilor minime stabilite la art. 35 alin. (1), art. 39 alin. (1), art. 40 alin. (2) lit. j), art. 194 și art. 2782 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege”.

Art. IV din Legea nr. 283/2022

„(1) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se stabilește prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, la inițiativa Inspecției Muncii, modelul-cadru al contractului individual de muncă prevăzut la art. 17 alin. (8) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.

(2) La data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1), Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă”.

Art. V din Legea nr. 283/2022

„În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se emite ordinul comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătății prevăzut la art. 1521 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege”.

Art. VI din Legea nr. 283/2022

„Prevederile art. III intră în vigoare la 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Art. VII din Legea nr. 283/2022

„Funcționarii publici numiți în cadrul unei autorități sau instituții publice anterior intrării în vigoare a prezentei legi au dreptul de a primi informațiile prevăzute la art. 5341 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în baza unei cereri adresate conducătorului autorității sau instituției publice sau, după caz, persoanei care are competența legală de numire”.

Art. VIII din Legea nr. 283/2022

„În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, conducătorii autorităților și instituțiilor publice aprobă procedurile pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, respectiv pentru desfășurarea muncii la domiciliu, prevăzute la art. 3741 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege”.

Art. IX din Legea nr. 283/2022

„În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se emite ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici prevăzut la art. 5341 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege”.
DOWNLOAD FULL ARTICLE

Codul muncii. Codul administrativ – modificări (Legea nr. 283/2022) was last modified: December 5th, 2022 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.