Legea concurenţei nr. 21/1996 – modificări (O.U.G. nr. 39/2017)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea concurenței nr. 21/1996
(M. Of. nr. 153 din 29 februarie 2016)
O.U.G. nr. 39/2017
(M. Of. nr. 422 din data de 8 iunie 2017)
– modifică: art. 2 alin. (2); art. 21 alin. (1); art. 25 alin. (1) lit. j); art. 38 alin. (12); art. 60 alin. (3)

– introduce: art. 4 alin. (5); art. 38 alin. (11) și (12); art. 541; art. 55 alin. (4) și (5); art. 72

– abrogă: art. 66 alin. (2)-(5)

În M. Of. nr. 422 din data de 8 iunie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 21/1996 prin O.U.G. nr. 39/2017.

 

Art. 2 alin. (2) din Legea nr. 21/1996 (modificată prin O.U.G. nr. 39/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (2) prevedea faptul că:

„(2) Prin întreprindere, în sensul prezentei legi, se înțelege orice entitate economică angajată într-o activitate constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piață dată, indiferent de statutul său juridic și de modul de finanțare, astfel cum este definită în jurisprudența Uniunii Europene”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (2) dispune următoarele:

„(2) Prin întreprindere, în sensul prezentei legi, se înțelege orice entitate angajată într-o activitate economică constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piață dată, indiferent de statutul său juridic și de modul de finanțare, astfel cum este definită în jurisprudența Uniunii Europene”.

Art. 4 alin. (5) din Legea nr. 21/1996 (modificată prin O.U.G. nr. 39/2017)

Noua reglementare

La art. 4, după alin. (4), se introduce un nou alineat, alin. (5).

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (5) dispune următoarele:

„(5) Întreprinderile care fac parte din comerțul modern cu produse alimentare și nealimentare, de tip supermarket, hipermarket, discounter și cash&carry vor transmite Consiliului Concurenței, la cererea acestuia, prețurile de vânzare a produselor comercializate de acestea, în vederea realizării de analize, studii de piață sau comparații de preț”.

Art. 21 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 (modificată prin O.U.G. nr. 39/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 alin. (1) prevedea faptul că:

„(1) În vederea exercitării atribuțiilor sale, Consiliul Concurenței își elaborează și își adoptă regulamentul de organizare, funcționare și procedură și își constituie aparatul propriu, la nivel central și local”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (1) dispune următoarele:

„Art. 21

(1) În vederea exercitării atribuțiilor sale, Consiliul Concurenței elaborează și adoptă un regulament de procedură, precum și un regulament de organizare și funcționare și constituie aparatul propriu, la nivel central și local”.

Art. 25 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 21/1996 (modificată prin O.U.G. nr. 39/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 alin. (1) lit. j) prevedea faptul că:

„(1) Consiliul Concurenței are următoarele atribuții:

(…)

j) urmărește aplicarea dispozițiilor legale și a altor acte normative incidente în domeniul de reglementare al prezentei legi”;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (1) lit. j) dispune următoarele:

„j) urmărește aplicarea dispozițiilor legale și a altor acte normative incidente în domeniul de reglementare al prezentei legi și poate recomanda autorităților competente modificarea actelor normative care au sau pot avea impact anticoncurențial”.

Art. 38 alin. (11) și (12) din Legea nr. 21/1996 (modificată prin O.U.G. nr. 39/2017)

Noua reglementare

La art. 38, după alin. (1), se introduc două noi alineate, alin. (11) și (12).

Potrivit noii reglementări, art. 38 alin. (11) și (12) dispune următoarele:

„(11) În cursul inspecției inopinate, informațiile stocate sau arhivate în mediul electronic pot fi copiate integral și ridicate pe suport electronic, cu aplicarea de sigilii, urmând ca prelevarea informațiilor necesare investigației să se realizeze în prezența reprezentantului întreprinderii/asociației de întreprinderi, la sediul Consiliului Concurenței.

(12) Măsurile prevăzute la alin. (11) se realizează în baza ordinului emis de președintele Consiliului Concurenței și a autorizării judiciare, prevederile art. 40 fiind aplicabile în mod corespunzător”.

Art. 38 alin. (12) din Legea nr. 21/1996 (modificată prin O.U.G. nr. 39/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 38 alin. (12prevedea faptul că:

„(12) Exercitarea puterilor de inspecție se face în conformitate cu regulamentul privind organizarea, funcționarea și procedura Consiliului Concurenței.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 38 alin. (12) dispune următoarele:

„(12) Exercitarea puterilor de inspecție se face în conformitate cu regulamentul privind procedura Consiliului Concurenței”.

Art. 541 din Legea nr. 21/1996 (modificată prin O.U.G. nr. 39/2017)

Noua reglementare

După art. 54, se introduce un nou articol, art. 541.

Potrivit noii reglementări, art. 541 dispune următoarele:

„Art. 541

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 4 alin. (5)”.

Art. 55 alin. (4) și (5) din Legea nr. 21/1996 (modificată prin O.U.G. nr. 39/2017)

Noua reglementare

La art. 55, după alin. (3), se introduc două noi alineate, alin. (4) și (5).

Potrivit noii reglementări, art. 55 alin. (4) și (5) dispune următoarele:

„(4) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), în privința contravențiilor prevăzute la lit. b)-e) din același alineat care sunt săvârșite în domeniul concentrărilor economice de o persoană nerezidentă, cifra de afaceri la care se aplică amenda se înlocuiește cu suma următoarelor venituri:

a) cifra de afaceri realizată de către fiecare dintre întreprinderile înregistrate în România, controlate de contravenient;
b) veniturile obținute din România de către fiecare dintre întreprinderile nerezidente controlate de contravenient;
c) veniturile proprii, obținute din România de către contravenient și înregistrate în situațiile financiare individuale ale acestuia.

(5) Prin persoană nerezidentă se înțelege orice persoană străină, precum și orice alte entități străine, inclusiv organisme de plasament colectiv fără personalitate juridică, care nu sunt înregistrate în România, potrivit legii”.

Art. 60 alin. (3) din Legea nr. 21/1996 (modificată prin O.U.G. nr. 39/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 60 alin. (3prevedea faptul că:

„(3) Sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la art. 53 lit. a)-c), art. 54 și art. 55 alin. (1) lit. d) și e), precum și amenzile cominatorii prevăzute la art. 59 se aplică de către comisiile Consiliului Concurenței, prin aceeași decizie prin care se constată săvârșirea contravenției sau incidența art. 59 alin. (1)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 60 alin. (3) dispune următoarele:

„(3) Sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la art. 53 lit. a)-c), art. 54, art. 541 și art. 55 alin. (1) lit. d) și e), precum și amenzile cominatorii prevăzute la art. 59 se aplică de către comisiile Consiliului Concurenței, prin aceeași decizie prin care se constată săvârșirea contravenției sau incidența art. 59 alin. (1)”.

Art. 66 alin. (2)-(5) din Legea nr. 21/1996 (modificată prin O.U.G. nr. 39/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 66 alin. (2)-(5) prevedea faptul că:

„(2) Dacă un bun sau serviciu este achiziționat la un preț excesiv, nu se poate considera că nu s-a produs un prejudiciu datorită faptului că bunul sau serviciul a fost revândut.

(3) Întreprinderea care beneficiază de imunitate la amendă nu răspunde solidar pentru prejudiciile cauzate prin participarea sa la o practică anticoncurențială interzisă la art. 5 din prezenta lege, precum și la art. 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, practică sancționată de autoritatea de concurență.

(4) Atunci când există o decizie a Consiliului Concurenței prin care este sancționată o practică anticoncurențială, în soluționarea cererilor privind acordarea de despăgubiri, instanțele vor putea solicita Consiliului Concurenței documentele din cadrul dosarului care a stat la baza emiterii deciziei. În acest scop, primind aceste documente, instanțele vor asigura respectarea confidențialității informațiilor reprezentând secrete de afaceri, precum și a altor informații calificate drept confidențiale.

(5) Persoanele fizice sau juridice, care se consideră prejudiciate printr-o practică anticoncurențială interzisă de prezenta lege, vor putea formula cerere privind acordarea de despăgubiri în termen de 2 ani de la data la care decizia Consiliului Concurenței, pe care se întemeiază acțiunea în subsidiar, a rămas definitivă ori a fost menținută, în tot sau în parte, printr-o hotărâre judecătorească definitivă”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 66 alin. (2)-(5) – se abrogă.

Art. 72 din Legea nr. 21/1996 (modificată prin O.U.G. nr. 39/2017)

Noua reglementare

După art. 71, se introduce un nou articol, art. 72.

Potrivit noii reglementări, art. 72 dispune următoarele:

„Art. 72

Protecția președintelui Consiliului Concurenței se asigură de către Serviciul de Protecție și Pază, în condițiile legii”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Legea concurenței nr. 21/1996 – modificări (O.U.G. nr. 39/2017) was last modified: July 24th, 2017 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.