Neconstituţionalitate: Art. 78 alin. (1¹) şi (1³) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2013, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014

Despre

  • M. Of. nr. 175 din 13 martie 2015
  • D.C.C. nr. 13/2015
  • Excepţie de neconstituţionalitate
  • Art. 78 alin. (1¹) şi (1³) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

În M. Of. nr. 175 din 13 martie 2015, s-a publicat D.C.C. nr. 13/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (1¹) și (1³) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 78 alin. (1²) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (rep. M. Of. nr. 1 din 5 ianuarie 1998; cu modif. ult.) în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și a dispozițiilor art. 3 lit. e), art. 4 alin. (1) în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 și art. 12 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (M. Of. nr. 267 din 13 mai 2013; cu modif. ult.).

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 78 alin. (1¹)-(1³) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 și art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Art. 78 alin. (1¹) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 prevede: „Schimbarea categoriei de folosință în alte categorii de folosință a pajiștilor, înregistrate ca atare la data de 1 ianuarie 2007, așa cum este prevăzut în primul paragraf al alin. (2) al art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 30 din 31 ianuarie 2009, în Registrul agricol, este interzisă”.

Art. 78 alin. (1³) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 prevede: „Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (11) sunt lovite de nulitate absolută”.

Art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2013 prevede: „Deținătorii de pajiști, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. f), sunt obligați să mențină suprafața totală ocupată cu pajiști la 1 ianuarie 2007, așa cum este prevăzut în primul paragraf al alin. (2) al art. 6 din Regulament, și înregistrată în registrul agricol ca pășune/fâneață la acea dată, inclusiv cele aflate în administrarea ADS”.

D.C.C. nr. 13/2015

Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 13/2015, a admis excepția de neconstituționalitate formulată în Dosarul nr. 1.359/210/2013 al Tribunalului Arad – Secția civilă și a constatat că prevederile art. 78 alin. (1¹) și (1³) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 sunt constituționale în măsura în care schimbarea categoriei de folosință a pajiștilor în Registrul agricol se realizează de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

De asemenea, prin aceeași decizie, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate, formulată de aceiași autori în dosarul aceleiași instanțe, și a constatat că prevederile art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2013, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, sunt constituționale în măsura în care obligația de menținere în categoria de folosință a pajiștilor incumbă deținătorilor de pajiști înregistrate ca atare în Registrul agricol la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 34/2013.

 

Alte precizări cu privire la D.C.C. nr. 13/2015

După cum am menționat mai sus, Curtea Constituțională s-a pronunțat și cu privire la dispozițiile art. 78 alin. (1²) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014, și asupra dispozițiilor art. 3 lit. e) și art. 12 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Conținutul dispozițiilor sus-menționate

– Art. 78 alin. (1²) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 prevede: „Fac excepție de la prevederile alin. (11) terenurile ocupate de pajiști care, prin degradare sau poluare, și-au pierdut total ori parțial capacitatea de producție, terenuri pe care se vor executa lucrări de ameliorare și amenajare, potrivit reglementărilor legale în vigoare”.

– Art. 3 lit. e) din O.U.G. nr. 34/2013 dispune: „Sunt supuse regimului de organizare, administrare și exploatare următoarele categorii de pajiști: (…) e) pajiști proprietate privată a persoanelor fizice și juridice”.
– Art. 12 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2013 prevede: „Beneficiarii constituirii și reconstituirii dreptului de proprietate potrivit legilor proprietății au obligația de a menține categoria de folosință pajiști”.

Prin aceeași decizie, Curtea Constituțională a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate, formulată de aceiași autori în dosarul aceleiași instanțe, și a constatat că prevederile art. 78 alin. (1²) din Legea nr. 18/1991, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014, art. 3 lit. e) și art. 12 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2013 sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate: Art. 78 alin. (1¹) și (1³) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2013, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 was last modified: mai 18th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Căutare