Sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private (Norma ASF nr. 34/2016)

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial Sumar
Norma ASF nr. 34/2016
(M. Of. nr. 620 din 12 august 2016)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Sistemul de raportare contabilă semestrială”)
Cap. III („Prevederi privind sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil societăților de pensii”)
Cap. IV („Prevederi privind sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil fondurilor de pensii private”)
Cap. V („Prevederi privind sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil administratorilor fondurilor de pensii facultative care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurări”)
Cap. VI („Prevederi privind sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil brokerilor de pensii private”)
Cap. VII („Prevederi privind sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil Fondului de garantare”)
Cap. VIII („Instrucțiuni aplicabile entităților care nu au desfășurat activitate”)
Cap. IX („Prevederi privind verificarea corectitudinii datelor raportărilor contabile semestriale”)
Cap. X („Regimul juridic”)
Cap. XI („Dispoziții finale”)

În M. Of. nr. 620 din 12 august 2016, a fost publicată Norma ASF nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private.

În continuare, vom prezenta structura respectivei norme.

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Sistemul de raportare contabilă semestrială”)

Cap. III („Prevederi privind sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil societăților de pensii”)

Cap. IV („Prevederi privind sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil fondurilor de pensii private”)

Cap. V („Prevederi privind sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil administratorilor fondurilor de pensii facultative care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurări”)

Cap. VI („Prevederi privind sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil brokerilor de pensii private”)

Cap. VII („Prevederi privind sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil Fondului de garantare”)

Cap. VIII („Instrucțiuni aplicabile entităților care nu au desfășurat activitate”)

Cap. IX („Prevederi privind verificarea corectitudinii datelor raportărilor contabile semestriale”)

Cap. X („Regimul juridic”)

Cap. XI („Dispoziții finale”)

Vom prezenta, în continuare, dispoziții ale respectivei Norme.

Cap. I („Dispoziții generale”) din Norma ASF nr. 34/2016

Cap. I stabilește, printre altele, faptul că respectiva normă stabilește modul de întocmire și depunere a raportărilor contabile semestriale pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în domeniul pensiilor private.

De asemenea, respectiva normă se aplică de către următoarele categorii de entități:

a) societăți de pensii, înființate potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) fonduri de pensii facultative și fonduri de pensii administrate privat, denumite în continuare fonduri de pensii private;

c) administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societăți de asigurare sau societăți de administrare a investițiilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;

d) brokeri de pensii private, societăți comerciale înființate și autorizate potrivit prevederilor legale în vigoare și agenți de marketing persoane juridice, societăți comerciale constituite și autorizate de A.S.F., având ca obiect unic de activitate marketingul prospectului schemelor de pensii facultative;

e) Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumit în continuare Fond de garantare, înființat potrivit Legii nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

Cap. II („Sistemul de raportare contabilă semestrială”) din Norma ASF nr. 34/2016

Cap. II dispune faptul că raportările contabile semestriale aplicabile entităților prevăzute la art. 2 trebuie să ofere o imagine reală a activelor, datoriilor, poziției financiare, precum și a rezultatului acestora.

De asemenea, raportările contabile semestriale aferente entităților prevăzute la art. 2 se semnează de către administratorul acestora sau persoana care asigură conducerea entității și de către persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

a) directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau

b) persoanele fizice sau juridice cu care s-au încheiat contracte de prestări de servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.

Cap. III („Prevederi privind sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil societăților de pensii”) din Norma ASF nr. 34/2016

Cap. III prevede faptul că societățile de pensii trebuie să întocmească pentru propria lor activitate raportări contabile semestriale.

De asemenea, dosarul raportărilor contabile semestriale ale unei societăți de pensii trebuie să cuprindă:

a) raportările contabile semestriale – pe suport hârtie și semnate, precum și în format electronic;

b) balanța de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmește raportarea contabilă semestrială – pe suport hârtie.

Raportările contabile semestriale prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă:

a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform anexei nr. A1;

b) Contul de profit și pierdere, conform anexei nr. A2;

c) Date informative, conform anexei nr. E.

Cap. IV („Prevederi privind sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil fondurilor de pensii private”) din Norma ASF nr. 34/2016

Cap. IV dispune faptul că administratorii de fonduri de pensii facultative și/sau fonduri de pensii administrate privat trebuie să întocmească raportări contabile semestriale pentru fiecare fond de pensii privat pe care îl administrează.

De asemenea, dosarul raportărilor contabile semestriale ale unui fond de pensii privat trebuie să cuprindă:

a) raportările contabile semestriale – pe suport hârtie și semnate, precum și în format electronic;

b) balanța de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmește raportarea contabilă semestrială – pe suport hârtie.

Raportările contabile semestriale prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă:

a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform anexei nr. B1;

b) Contul de profit și pierdere, conform anexei nr. B2.

Cap. V („Prevederi privind sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil administratorilor fondurilor de pensii facultative care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurări”) din Norma ASF nr. 34/2016

Cap. V prevede faptul că administratorii de fonduri de pensii facultative care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurări au obligația să întocmească raportări contabile semestriale, denumite în continuare raport financiar semestrial.

De asemenea, dosarul raportului financiar semestrial privind administrarea fondurilor de pensii facultative cuprinde două seturi de documente:

a) raportările contabile semestriale însoțite de balanța de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmește raportarea, specifice activității de administrare a fondurilor de pensii private – pe suport hârtie, semnate, și în format electronic;

b) un exemplar al raportărilor contabile semestriale și balanța de verificare sintetică, întocmită conform reglementărilor contabile specifice – pe suport hârtie, semnate.

Raportările contabile semestriale prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă:

a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform anexei nr. C1;

b) Situația veniturilor și cheltuielilor, conform anexei nr. C2.

Raportul financiar semestrial se depune la A.S.F., până la data de 16 august a fiecărui an, astfel:

a) în format electronic. Aplicația și instrucțiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a A.S.F., respectiv https://raportari-pensii.asfromania.ro/itbox/

b) pe suport hârtie, componentele dosarului raportului financiar semestrial, așa cum sunt prevăzute la art. 16, semnate și ștampilate, conform legii.

Cap. VI („Prevederi privind sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil brokerilor de pensii private”) din Norma ASF nr. 34/2016

Cap. VI dispune faptul că brokerii de pensii private trebuie să întocmească pentru propria lor activitate raportări contabile semestriale.

De asemenea, dosarul raportărilor contabile semestriale aplicabile brokerilor de pensii private trebuie să cuprindă:

a) raportările contabile semestriale – pe suport hârtie și semnate, precum și în format electronic;

b) balanța de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmește raportarea contabilă semestrială – pe suport hârtie.

De asemenea, raportările contabile semestriale prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă:

a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform anexei nr. A1;

b) Contul de profit și pierdere, conform anexei nr. A2;

c) Date informative, conform anexei nr. E.

Cap. VII („Prevederi privind sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil Fondului de garantare”) din Norma ASF nr. 34/2016

Cap. VII stabilește faptul că fondul de garantare trebuie să întocmească raportări contabile semestriale.

De asemenea, dosarul raportărilor contabile semestriale ale Fondului de garantare trebuie să cuprindă:

a) raportările contabile semestriale – pe suport hârtie și semnate, precum și în format electronic;

b) balanța de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmește raportarea contabilă semestrială – pe suport hârtie.

Raportările contabile semestriale prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă:

a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform anexei nr. D1;

b) Contul de profit și pierdere, conform anexei nr. D2;

c) Date informative, conform anexei nr. E.

Cap. VIII („Instrucțiuni aplicabile entităților care nu au desfășurat activitate”) din Norma ASF nr. 34/2016

Cap. VIII prevede faptul că entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., care nu au desfășurat activitate de la începutul exercițiului financiar până la sfârșitul perioadei de raportare, nu întocmesc raportări contabile semestriale, acestea urmând să depună la A.S.F., până la data de 16 august a fiecărui an, o declarație pe propria răspundere în acest sens, care să cuprindă cel puțin următoarele date de identificare:

a) pentru administratorii de fonduri de pensii care sunt societăți de pensii, societăți de asigurări și societăți de administrare a investițiilor, precum și pentru entitățile prevăzute la art. 2 lit. d):

(i) denumirea completă, conform certificatului de înregistrare a administratorului la Oficiul Național al Registrului Comerțului;

(ii) adresa completă și numărul de telefon;

(iii) numărul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului;

(iv) codul unic de înregistrare;

(v) capitalul social;

b) pentru fondurile de pensii facultative și fondurile de pensii private:

(i) denumirea completă;

(ii) numărul de înregistrare în Registrul A.S.F., conform autorizației de funcționare;

(iii) o mențiune cu privire la faptul că fondul de pensii nu a încasat contribuții.

Cap. IX („Prevederi privind verificarea corectitudinii datelor raportărilor contabile semestriale”) din Norma ASF nr. 34/2016

Cap. IX dispune faptul răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile, precum și pentru prelucrarea datelor financiar-contabile cu ajutorul programelor informatice revine administratorului, căruia îi sunt aplicabile dispozițiile art. 10 alin. (1) și (4) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, constituie contravenții următoarele fapte:

a) neîntocmirea raportărilor contabile semestriale;

b) netransmiterea, transmiterea cu întârziere sau transmiterea către A.S.F. a documentelor prevăzute la art. 9, 13, 16, 19 și 23 cu date sau informații eronate;

c) nerespectarea prevederilor referitoare la termenul de publicare pe pagina web proprie a informațiilor, prevăzut la art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (2) și art. 24 alin. (2);

d) deținerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor și datoriilor, precum și efectuarea de operațiuni economico-financiare fără să fie înregistrate în contabilitate;

e)nerespectarea celorlalte obligații prevăzute de prezenta normă.

Săvârșirea de către entitățile prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (2)-(11) din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la art. 2 a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează conform prevederilor art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (2)-(11) din Legea nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, și respectiv la art. 30-33 din Legea nr. 187/2011.

Cap. XI („Dispoziții finale”) din Norma ASF nr. 34/2016

Cap. XI prevede faptul că entitățile prevăzute la art. 2 depun dosarul raportărilor contabile semestriale la registratura A.S.F. sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor H.G. nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către operatorii economici și alți contribuabili.

De asemenea, termenele prevăzute de respectiva normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se prelungesc până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare.

Anexele nr. A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 și E fac parte integrantă din respectiva normă.

Alte prevederi relevante din Norma ASF nr. 34/2016

Respectiva normă intră în vigoare la data publicării acesteia.

Prevederile normei se aplică începând cu raportările contabile aferente primului semestru al exercițiului 2016.

La aplicarea pentru prima dată a prezentei norme, soldurile conturilor contabile la data de 1 ianuarie 2016 pentru situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și soldurile conturilor contabile la data de 30 iunie 2015 pentru contul de profit și pierdere se reclasifică în mod corespunzător pentru a fi asigurată comparabilitatea datelor. Reclasificarea va fi detaliată într-o notă explicativă, după caz.

În fine, la data intrării în vigoare a respectivei norme se abrogă Norma nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 12/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 575 din 12 august 2011; cu modif. și compl. ult.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private (Norma ASF nr. 34/2016) was last modified: septembrie 8th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.