Scurte considerații asupra dreptului de acces al persoanei vizate în lumina Regulamentului (UE) 2016/679

Abstract

 The right to access one’s own data is explicitly acknowledged as a fundamental right in Article
8 (2) of the Charter of Fundamental Rights of the EU which states that “Everyone has the right of
access to data which has been collected concerning him or her, and the right to have it rectified”.
Article 12 of the Data Protection Directive also provides that Member States are to guarantee every
data subject a right of access to their personal data. Since from 25 May 2018 the General Data
Protection Regulation shall apply and will replace the current Directive 95/46/EC, this article aims
to provide a prima facie presentation of the new configuration of the right of access by the data
subject, without overlooking its correlation with the operator’s obligation to keep records of
processing activities.
Keywords: personal data, data subject, right of access, right to obtain a copy of the personal
data undergoing processing, records of processing activities, Directive 95/46/EC, Romanian Law
no. 677/2001, Regulation (EU) 2016/679. 

Considerații generale

Obiectivul Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR)[1] este, potrivit art. 1 alin. (2), acela de a proteja drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal. În acest sens, considerentul (7) precizează că persoanele fizice ar trebui să aibă control asupra propriilor date cu caracter personal, iar securitatea juridică și practică pentru persoanele fizice ar trebui consolidată.

Precum s-a precizat și în jurisprudența Curții de justiție a Uniunii Europene, orice prelucrare trebuie, pe de o parte, să fie conformă cu principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și, pe de altă parte, să respecte unul din criteriile privind legalitatea prelucrării datelor[2].

Persoana vizată, pentru a fi informată cu privire la prelucrare și mai ales pentru a putea verifica legalitatea acesteia, ar trebui să aibă potrivit considerentului (63) un drept de acces la datele cu caracter personal colectate care o privesc și ar trebui să își exercite acest drept cu ușurință și la intervale de timp rezonabile.

Dreptul de acces al persoanei vizate este înscris în art. 8 alin. (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene[3] care prevede că: „Orice persoană are dreptul de acces la datele colectate care o privesc […]” și este reglementat în cadrul art. 15 din Regulamentului (UE) 2016/679.

În temeiul dreptului de acces, potrivit considerentului (63), orice persoană vizată ar trebui să aibă dreptul de a cunoaște și de a i se comunica în special scopurile în care sunt prelucrate datele, dacă este posibil perioada pentru care se prelucrează datele cu caracter personal, destinatarii datelor cu caracter personal, logica de prelucrare automată a datelor cu caracter personal și, cel puțin în cazul în care se bazează pe crearea de profiluri, consecințele unei astfel de prelucrări. De asemenea, operatorul de date, numai atunci când acest lucru este posibil, ar trebui să poată furniza acces de la distanță la un sistem sigur, care să ofere persoanei vizate acces direct la datele sale cu caracter personal.

Bine-înțeles, acest drept nu ar trebui să aducă atingere drepturilor sau libertăților altora, inclusiv secretului comercial sau proprietății intelectuale și, în special, drepturilor de autor care asigură protecția programelor software. Cu toate acestea, aceste aspecte nu ar trebui să aibă drept rezultat refuzul de a furniza toate informațiile persoanei vizate. Astfel, secretul comercial, proprietatea intelectuală, drepturile de autor care asigură protecția programelor software și alte drepturi sau libertăți ale altora nu pot justifica refuzul de a furniza toate informațiile persoanei vizate.

Atunci când operatorul prelucrează un volum mare de informații privind persoana vizată, operatorul ar trebui să poată solicita ca, înainte de a-i fi furnizate informațiile, persoana vizată să precizeze informațiile sau activitățile de prelucrare la care se referă cererea sa.

Trebuie să subliniem că Regulamentul (UE) 2016/679 în considerentului (63) nu conferă operatorului posibilitatea de a impune persoanei vizate obligația de a preciza informațiile sau activitățile de prelucrare la care se referă cererea sa decât atunci când prelucrează un volum mare de informații privind însăși persoana vizată, nu și în situația în care, în general, volumul de date cu caracter personal pe care le prelucrează este mare. Oricum, în temeiul principiului prelucrării echitabile și transparente, considerăm că operatorul nu poate refuza a furniza persoanei vizate toate informațiile, chiar dacă volumul acestora este mare.

Dreptul de acces este necesar pentru a‑i permite persoanei vizate să exercite drepturile prevăzute la art. 15-18 GDPR, și anume, în cazul în care prelucrarea datelor sale nu ar respecta dispozițiile regulamentului, dreptul de a obține de la operator rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor sale.

Dreptul de acces mai este necesar și pentru a permite persoanei vizate să exercite, în temeiul art. 19 GDPR, dreptul de a fi informată cu privire la destinatarii cărora operatorul le-a comunicat orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate în conformitate cu art. 16, art. 17 alin. (1) și art. 18 GDPR.

Acest drept de acces este de asemenea necesar pentru a‑i permite persoanei vizate să exercite dreptul de opoziție la prelucrarea datelor sale cu caracter personal prevăzut de art. 21 GDPR sau dreptul la o cale de atac, prevăzut de art. 77-79 GDPR, în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prevederile regulamentului.

Modalitățile de exercitare a dreptului de acces

Persoana vizată, potrivit considerentului (63), ar trebui să-și exercite dreptul de acces cu ușurință și la intervale de timp rezonabile, pentru a fi informată cu privire la prelucrare și pentru a verifica legalitatea acesteia. Informațiile furnizate, orice comunicare și orice măsuri luate în temeiul art. 15 GDPR privind dreptul de acces trebuie oferite de către operator în mod gratuit. Condiția privind intervalele de timp rezonabile presupune ca solicitările de acces la date să fie făcute în scopul pentru care acest drept a fost garantat, adică să nu fie făcute, de exemplu, pentru a șicana operatorul[4].

Potrivit art. 12 GDPR privind transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate, operatorul este obligat să facilitează exercitarea dreptului de acces de către persoana vizată.

Operatorul, potrivit art. 12 alin. (3) GDPR, are obligația să furnizeze persoanei vizate informații privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri de acces, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, situație în care operatorul, în termen de o lună de la primirea cererii, are obligația de a informa persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, indicând și motivele întârzierii.

Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, operatorul are obligația de a informa persoana vizată, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Operatorul poate refuza să dea curs cererii persoanei vizate de a-și exercita dreptul de acces, în măsura în care poate demonstra că nu este în măsură să identifice persoana vizată. În cazul în care este posibil, operatorul informează persoana vizată în mod corespunzător iar persoana vizată, în temeiul art. 11 alin. (2) GDPR, în scopul exercitării dreptului de acces, poate oferi informații suplimentare care permit identificarea sa. De asemenea, potrivit art. 12 alin. (6) GDPR, operatorul poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate și atunci când are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează cererea de acces.

În cazul cererilor de acces care sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special datorită caracterului lor repetitiv, operatorul poate fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării, fie să refuze să dea curs cererii. Sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii revine operatorului.

Potrivit art. 12 alin. (3) GDPR, atunci când persoana vizată introduce o cerere de acces în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format. Astfel, potrivit art. 12 alin. (1) GDPR, operatorul furnizează informațiile în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic. De asemenea, la solicitarea persoanei vizate, informațiile pot fi furnizate verbal, cu condiția ca identitatea persoanei vizate să fie dovedită prin alte mijloace[5].

Comunicările referitoare la prelucrare trebuie furnizate într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu.

Conținutul dreptului de acces

În primul rând, persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc.

În al doilea rând, în cazul afirmativ, persoana vizată, pe de o parte, are dreptul de a-i fi furnizate o serie de informații, iar, pe de altă parte, are un drept de acces la datele respective, adică de a-i fi furnizată o copie a datelor sale cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

Dreptul de a primi informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În cazul în care operatorul confirmă că prelucrează date cu caracter personal care o privesc, persoana vizată are dreptul de a obține o serie informații. Bine-înțeles, acest drept există chiar dacă operatorul nu confirmă prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate, însă exercitarea sa este condiționată fie de recunoașterea făcută de operator, fie de dovedirea prelucrării prin alte mijloace.

Informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe care persoana vizată este îndreptățită să le primească în temeiul exercitării dreptului de acces privesc: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate (ex. nume, adrese, date de naștere, domeniul de interes al persoanei vizate, etc.); destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate (în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale); acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; orice informații disponibile privind sursa[6] acestora, atunci când datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri[7], precum și informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Persoana vizată are dreptul să fie informată și cu privire la garanțiile adecvate în temeiul art. 46 GDPR referitoare la transfer, atunci când datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională.

De asemenea, operatorul este obligat să menționeze existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea, ștergerea și restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată, a dreptului de a se opune prelucrării, precum și dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Regulamentul (UE) 2016/679 nu specifică la ce perioadă anume din trecut se referă dreptul de acces la informații, de exemplu în privința destinatarilor sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost divulgate.

În cauza Rijkeboer, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a precizat că „o reglementare care limitează stocarea informațiilor referitoare la destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor și la conținutul datelor transmise la o perioadă de un an și care limitează în mod corelativ accesul la aceste informații, în timp ce datele de bază sunt stocate mult mai mult timp (s.n.), nu poate constitui un just echilibru între interesele și obligațiile în cauză, cu excepția situației în care se demonstrează că o stocare mai îndelungată a acestor informații ar constitui o sarcină excesivă pentru operator”[8].

Din hotărârea CJUE rezultă că dreptul de acces la datele proprii nu poate fi restricționat în mod nejustificat prin termene limită iar perioada de stocare a informațiilor privind transferul datelor cu caracter personal – și în general întreaga evidență a prelucrării – nu poate fi mai mică decât perioada de stocare a însăși datelor de bază.

O bună parte a informațiilor ce trebuie furnizate persoanei vizate ca urmare a exercitării dreptului de acces pot fi extrase cu ușurință de către operator din evidențele activităților de prelucrare prevăzute în art. 30 GDPR, care cuprind: scopurile prelucrării; o descriere a categoriilor de persoane vizate și a categoriilor de date cu caracter personal; categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, inclusiv destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale; transferurile de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională, inclusiv identificarea țării terțe sau a organizației internaționale respective și, în cazul transferurilor menționate la art. 49 alin. (1) al doilea paragraf, documentația care dovedește existența unor garanții adecvate; precum și, acolo unde este posibil, termenele-limită preconizate pentru ștergerea diferitelor categorii de date.

Deși obligația de a păstra o evidență a activităților de prelucrare desfășurate sub responsabilitatea lor nu se aplică, în principiu, întreprinderilor sau organizațiilor cu mai puțin de 250 de angajați[9], nimic nu împiedică inclusiv aceste entități să țină astfel de evidențe privind documentarea prelucrării datelor cu caracter personal.


[1] Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 119 din 4 mai 2016. [GDPR].

[2] A se vedea CJUE, Hotărârea din 1 octombrie 2015, cauza C201/14 – Bara și alții, ECLI:EU:C:2015:638, publicată în Repertoriul electronic (Repertoriul general) [para. 30].

[3] Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 326 din 26 octombrie 2012.

[4] G. Zanfir, Protecția datelor personale: drepturile persoanei vizate, Ed. C.H. Beck, București, 2015, p. 108.

[5] Considerentul (64): „Operatorul ar trebui să ia toate măsurile rezonabile pentru a verifica identitatea unei persoane vizate care solicită acces la date, în special în contextul serviciilor online și al identificatorilor online. Un operator nu ar trebui să rețină datele cu caracter personal în scopul exclusiv de a fi în măsură să reacționeze la cereri potențiale”.

[6] Un operator nu poate distruge informațiile privind sursa datelor pentru a fi scutit de obligația de a le divulga iar nedocumentarea sursei datelor prelucrate, de regulă, nu se consideră o îndeplinire a obligațiilor operatorului în ceea ce privește dreptul de acces – a se vedea Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Consiliul Europei, Manual de legislație europeană privind protecția datelor, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014, p. 112.

[7] A se vedea art. 22 alin. (1) și (4) din Regulamentul (UE) 2016/679.

[8] CJUE, Hotărârea din 7 mai 2009, C553/07 – Rijkeboer, ECLI:EU:C:2009:293, publicată în Repertoriul jurisprudenței 2009 I-03889.

[9] Cu excepția cazului în care prelucrarea pe care o efectuează este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate, prelucrarea nu este ocazională sau prelucrarea include categorii speciale de date ori date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni (art. 10).

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Scurte considerații asupra dreptului de acces al persoanei vizate în lumina Regulamentului (UE) 2016/679 was last modified: iulie 2nd, 2018 by Silviu-Dorin Șchiopu

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista