Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare (OIIJ nr. 49/2021)

Actul publicat în Monitorul Oficial Sumar
Ordinul inspectorului-șef al Inspecției Judiciare nr. 49/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare

 

(M. Of. nr. 591 din 11 iunie 2021)

 

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare

În M. Of. nr. 591 din 11 iunie 2021 s-a publicat Ordinul inspectorului-șef al Inspecției Judiciare nr. 49/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare. 

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile regăsite în respectivul ordin.

Art. 1

„Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin”.

Art. 2

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Art. 3

„La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul inspectorului-șef al Inspecției Judiciare nr. 134/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1049 din 11 decembrie 2018, cu modificările ulterioare, se abrogă”.

Redăm, în cele ce urmează, structura Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Structura

Capitolul I: Structura organizatorică a Inspecției Judiciare

Capitolul II: Numirea și evaluarea personalului Inspecției Judiciare

Secțiunea 1: Numirea personalului Inspecției judiciare

Secțiunea 2: Evaluarea activității profesionale

Capitolul III: Circuitul documentelor

Secțiunea 1: Evidența documentelor

Secțiunea 2: Repartizarea documentelor primite

Secțiunea 3: Documentele interne

Secțiunea 4: Accesul la dosarele și evidențele Inspecției Judiciare

Capitolul IV: Dispoziții finale

Mai departe, expunem cele mai importante prevederi regăsite în respectivul regulament.

Art. 14

„Serviciul juridic și documentare este condus de un șef serviciu care îndeplinește următoarele atribuții:

a) organizează, coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de activitatea serviciului;

b) repartizează sarcinile, monitorizează îndeplinirea acestora în cadrul serviciului, în acord cu atribuțiile fiecărui salariat din subordine, și ia măsurile oportune pentru soluționarea inadvertențelor sau întârzierilor;

c) gestionează resursele umane și materiale la nivelul serviciului;

d) răspunde de informarea personalului din subordine referitor la aspectele de interes;

e) propune spre aprobare toate documentele elaborate în cadrul serviciului;

f) asigură o bună colaborare cu structurile din Inspecția Judiciară și cu alte structuri, instituții sau autorități publice pentru realizarea atribuțiilor prevăzute de prezentul regulament și actele normative în vigoare cu incidență asupra activității pe care o desfășoară;

g) întocmește necesarul de consumabile și dotări tehnice la nivelul serviciului;

h) formulează propuneri fundamentate pentru întocmirea bugetului Inspecției Judiciare;

i) coordonează întocmirea și actualizarea procedurilor operaționale corespunzătoare activităților desfășurate în cadrul serviciului;

j) analizează anual activitatea proprie și propune conducerii măsuri pentru îmbunătățirea activității pe linie de competență”.

Art. 18

„Compartimentul pentru achiziții publice îndeplinește următoarele atribuții:

a) elaborează și, după caz, actualizează programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente din Inspecția Judiciară;

b) verifică, înainte de inițiere, dacă procedurile de achiziție publică se regăsesc în programul anual al achizițiilor publice și identifică fondurile necesare derulării contractelor de achiziție publică;

c) elaborează documentația de atribuire;

d) transmite spre publicare anunțurile de intenție și de participare sau, după caz, invitațiile de participare;

e) asigură punerea la dispoziția operatorilor economici a documentației de atribuire, primește solicitările de clarificări de la operatorii economici și transmite răspunsurile la acestea;

f) deschide ofertele depuse și, după caz, alte documente care însoțesc oferta;

g) verifică îndeplinirea criteriilor de calificare de către ofertanți sau candidați, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentația de atribuire;

h) realizează selecția sau preselecția candidaților, dacă este cazul;

i) realizează dialogul cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;

j) realizează negocierile cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere;

k) verifică propunerile tehnice prezentate de ofertanți din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerințelor minime din caietul de sarcini sau din documentația descriptivă;

l) verifică propunerile financiare prezentate de ofertanți din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv;

m) stabilește ofertele admisibile, inacceptabile sau neconforme și motivele care stau la baza încadrării ofertelor în aceste categorii;

n) aplică criteriul de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentația de atribuire, stabilește oferta sau ofertele câștigătoare sau, după caz, formulează propunerea de anulare a procedurii de atribuire în cazuri justificate și elaborează raportul procedurii de atribuire;

o) transmite către ofertanți comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire;

p) întocmește proiectul contractului de achiziție publică și asigură semnarea acestuia de către persoanele cu competențe de avizare și aprobare din Inspecția Judiciară și de către operatorii economici implicați;

q) transmite spre publicare anunțurile de atribuire;

r) constituie și păstrează dosarul achiziției publice;

s) îndeplinește lucrările legate de atribuirea contractelor de achiziție publică exceptate de legislația privind achizițiile publice;

t) ține evidența contractelor de achiziție publică sau a acordurilor-cadru atribuite prin procedură și prin cumpărare directă și întocmește raportările sau notificările privitoare la achizițiile publice, conform legii;

u) elaborează proceduri operaționale pentru activitățile specifice compartimentului”.

Art. 23

„Numirea în funcția de șef serviciu se face pe baza evaluării proiectului de management specific fiecărui post, în cadrul unui interviu susținut în fața inspectorului-șef”.

Art. 28

„(1) Cererile de înscriere la concurs se depun cu cel puțin 15 zile înainte de data acestuia la sediul Inspecției Judiciare.

(2) La cererea de înscriere se anexează următoarele acte: copii de pe certificatul de naștere și, după caz, certificatul de căsătorie, copii de pe actul de identitate și diploma de licență, certificatul de cazier judiciar, certificatul de cazier fiscal și chitanța de plată a taxei de înscriere”.

Art. 34

„Probele de concurs se notează de la 1 la 10. Nota 1 se acordă în situația în care punctajul obținut este mai mic sau egal cu această notă”.

Art. 40

„(1) Criteriile și procedura de evaluare a activității profesionale a inspectorilor judiciari sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Regulamentul privind criteriile și procedura de evaluare a activității și performanței profesionale ale personalului Inspecției Judiciare, altul decât inspectorii judiciari, se aprobă de inspectorul-șef”.

Art. 49

„Accesul la dosarele și evidențele Inspecției Judiciare este permis cu respectarea confidențialității, a drepturilor fundamentale la viață privată și la protecția datelor personale, precum și a liberului acces la informațiile de interes public”.

Art. 52

„(1) Personalul Inspecției Judiciare are obligația să păstreze secretul profesional și să respecte confidențialitatea lucrărilor.

(2) Personalul Inspecției Judiciare îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau regulamente, stabilite de inspectorul-șef sau de conducătorii structurilor Inspecției Judiciare.

(3) Conducătorii structurilor Inspecției Judiciare întocmesc și actualizează fișele de post pentru personalul din subordine. De asemenea, aceștia emit dispoziții obligatorii pentru personalul din subordine, potrivit legii.

(4) Inspectorul-șef adjunct și conducătorii structurilor Inspecției Judiciare exercită, pe lângă atribuțiile prevăzute de lege, orice alte atribuții stabilite de inspectorul-șef; aceștia sunt înlocuiți, în caz de absență sau de imposibilitate de exercitare a atribuțiilor, de persoanele desemnate prin ordin al inspectorului-șef”.

Nu în ultimul rând, precizăm că Regulamentul cuprinde 2 anexe, care cuprind Registrele de evidență a activității și Criteriile și procedura de evaluare a activității profesionale a inspectorilor judiciari.

Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare (OIIJ nr. 49/2021) was last modified: iulie 7th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.