Regulamentul de organizare şi funcţionare a CSM – modificări (Hotărârea CSM nr. 1132/2015)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Regulamentul de organizare și funcționare a CSM, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 326/2005 (M. Of. nr. 867 din 27 septembrie 2005; cu modif. ult.) Hotărârea CSM nr. 1132/2015 (M. Of. nr. 814 din 2 noiembrie 2015) modifică: art. 14, art. 56 pct. 4 lit. b), art. 56 pct. 6, art. 67 alin. (2), art. 671, art. 68 alin. (4) lit. p), art. 69,
introduce: art. 56 pct. 61, art. 691

În M. Of. nr. 814 din 2 noiembrie 2015, s-a publicat Hotărârea CSM nr. 1132/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a CSM, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 326/2005 (M. Of. nr. 867 din 27 septembrie 2005; cu modif. ult.).

Art. 14 din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 1132/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 la primul alineat prevedea faptul că activitatea de secretariat a Consiliului este asigurată de Direcția sinteze, pregătirea lucrărilor ședințelor Consiliului Superior al Magistraturii și grefa secțiilor.

Potrivit alineatului următor, lucrările Plenului și ale secțiilor se înregistrează și se consemnează într-un proces-verbal, întocmit de persoana desemnată din cadrul direcției prevăzute la alin. (1) și semnat de președinte, vicepreședinte sau, după caz, de judecătorul ori procurorul care a prezidat ședința.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 prevede: „(1) Activitatea de secretariat a Consiliului este asigurată de Serviciul de sinteze și pregătirea lucrărilor ședințelor Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Lucrările Plenului și ale secțiilor se înregistrează și se consemnează într-un proces-verbal, întocmit de persoana desemnată din cadrul serviciului prevăzut la alin. (1) și semnat de președinte, vicepreședinte sau, după caz, de judecătorul ori procurorul care a prezidat ședința”.

 

Art. 56 pct. 4 lit. b) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 1132/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 56 pct. 4 lit. b) prevedea faptul că din aparatul propriu al Consiliului fac parte:

(…)

4. Direcția legislație, documentare și contencios, alcătuită din:

(…)

b) Biroul contencios.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 56 pct. 4 lit. b) prevede: „Din aparatul propriu al Consiliului fac parte:

(…)

4. Direcția legislație, documentare și contencios, alcătuită din:

(…)

b) Serviciul contencios”.

 

Art. 56 pct. 6 din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 1132/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 56 pct. 6 dispunea faptul că din aparatul propriu al Consiliului fac parte:

(…)

6. Direcția de sinteze, pregătirea lucrărilor ședințelor Consiliului Superior al Magistraturii și grefa secțiilor, alcătuită din:

a) Serviciul de sinteze și pregătirea lucrărilor ședințelor Consiliului Superior al Magistraturii;

b) Biroul grefa secțiilor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 56 pct. 6 dispune: „Din aparatul propriu al Consiliului fac parte:

(…)

6. Serviciul de sinteze și pregătirea lucrărilor ședințelor Consiliului Superior al Magistraturii”.

 

Art. 56 pct. 61 din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 1132/2015)

Noua reglementare

La articolul 56, după pct. 6 se introduce un nou punct, pct. 61.

Potrivit noii reglementări, art. 56 pct. 61 stabilește: „Din aparatul propriu al Consiliului fac parte:

(…)

61. Biroul grefa secțiilor”.

 

Art. 67 alin. (2) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 1132/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 67 alin. (2) dispunea faptul că Biroul contencios are următoarele atribuții:

a) avizează din punctul de vedere al legalității orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a ordonatorului principal de credite și, dacă este cazul, formulează puncte de vedere pe aceste aspecte;

b) formulează puncte de vedere referitoare la procedurile care vizează plata unor sume de bani de către Consiliu sau recuperarea unor sume de bani de către Consiliu, precum și la aspectele referitoare la salarizarea personalului, dacă aceste aspecte sunt controversate;

c) avizează din punctul de vedere al legalității orice măsură care ar putea aduce atingere drepturilor Consiliului;

d) avizează contractele încheiate de Consiliu în calitate de ordonator principal de credite, nota justificativă care se întocmește în conformitate cu art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, precum și referatul de necesitate și nota justificativă care se întocmesc în procedura de achiziționare directă de produse, servicii sau lucrări.

e) avizează, la solicitarea unităților aflate în coordonarea Consiliului, contractele încheiate de acestea;

f) întocmește lucrările referitoare la plângerile prealabile formulate împotriva hotărârilor secțiilor și Plenului Consiliului;

g) reprezintă Consiliul și apără drepturile și interesele acestuia în fața instanțelor judecătorești și a altor organe de jurisdicții, formulând, în acest sens, acțiuni, cereri, întâmpinări și alte lucrări;

h) comunică Direcției resurse umane și organizare extras de pe hotărârile judecătorești privind cariera și drepturile judecătorilor, procurorilor și magistraților-asistenți, în maximum 5 zile de la pronunțare, precum și hotărârile, după redactare, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse în legătură cu executarea acestora;

i) avizează dispozițiile secretarului general referitoare la numire, promovare, eliberarea din funcție și sancționare disciplinară pentru personalul de execuție din aparatul propriu al Consiliului;

j) întocmește calendarul estimativ privind alegerea membrilor Consiliului judecători și procurori și îndeplinește orice alte măsuri în legătură cu procedura alegerii, dispuse de secretarul general.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 67 alin. (2) dispune: „Serviciul contencios are următoarele atribuții:

a) avizează din punctul de vedere al legalității orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a ordonatorului principal de credite și, dacă este cazul, formulează puncte de vedere pe aceste aspecte;

b) formulează puncte de vedere referitoare la procedurile care vizează plata unor sume de bani de către Consiliu sau recuperarea unor sume de bani de către Consiliu, precum și la aspectele referitoare la salarizarea personalului, dacă aceste aspecte sunt controversate;

c) avizează din punctul de vedere al legalității orice măsură care ar putea aduce atingere drepturilor Consiliului;

d) avizează contractele încheiate de Consiliu în calitate de ordonator principal de credite, nota justificativă care se întocmește în conformitate cu art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, precum și referatul de necesitate și nota justificativă care se întocmesc în procedura de achiziționare directă de produse, servicii sau lucrări;

e) avizează, la solicitarea unităților aflate în coordonarea Consiliului, contractele încheiate de acestea;

f) întocmește lucrările referitoare la plângerile prealabile formulate împotriva hotărârilor secțiilor și Plenului Consiliului;

g) reprezintă Consiliul și apără drepturile și interesele acestuia în fața instanțelor judecătorești și a altor organe de jurisdicții, formulând, în acest sens, acțiuni, cereri, întâmpinări și alte lucrări;

h) comunică Direcției resurse umane și organizare extras de pe hotărârile judecătorești privind cariera și drepturile judecătorilor, procurorilor și magistraților-asistenți, în maximum 5 zile de la pronunțare, precum și hotărârile, după redactare, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse în legătură cu executarea acestora;

i) avizează dispozițiile secretarului general referitoare la numire, promovare, eliberarea din funcție și sancționare disciplinară pentru personalul de execuție din aparatul propriu al Consiliului;

j) întocmește calendarul estimativ privind alegerea membrilor Consiliului judecători și procurori și îndeplinește orice alte măsuri în legătură cu procedura alegerii, dispuse de secretarul general”.

 

 

Art. 671 din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 1132/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 671 stabilea faptul că Direcția legislație, documentare și contencios este condusă de un director, ajutat de un director adjunct. Directorul adjunct coordonează activitatea Biroului contencios și îndeplinește orice alte atribuții stabilite de secretarul general al Consiliului, la propunerea directorului direcției.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 671 stabilește: „Direcția legislație, documentare și contencios este condusă de un director, ajutat de un director adjunct. Directorul adjunct coordonează activitatea Serviciului contencios și îndeplinește orice alte atribuții stabilite de secretarul general al Consiliului, la propunerea directorului direcției”.

 

Art. 68 alin. (4) lit. p) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 1132/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 68 alin. (4) lit. p) prevedea faptul că prin conducerea direcției și Serviciul programe europene și internaționale, Direcția afaceri europene, relații internaționale și programe îndeplinește următoarele atribuții:

(…)

p) colaborează cu Biroul contencios în elaborarea cererilor și apărărilor în litigiile având ca obiect proiecte de finanțare din fonduri europene și din alte fonduri internaționale sau programe finanțate de Banca Mondială și de alți donori europeni și internaționali, care au ca beneficiari Consiliul Superior al Magistraturii, sistemul judiciar sau instituțiile aflate în coordonarea Consiliului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 68 alin. (4) lit. p) prevede: „Prin conducerea direcției și Serviciul programe europene și internaționale, Direcția afaceri europene, relații internaționale și programe îndeplinește următoarele atribuții:

(…)

p) colaborează cu Serviciul contencios în elaborarea cererilor și apărărilor în litigiile având ca obiect proiecte de finanțare din fonduri europene și din alte fonduri internaționale sau programe finanțate de Banca Mondială și de alți donori europeni și internaționali, care au ca beneficiari Consiliul Superior al Magistraturii, sistemul judiciar sau instituțiile aflate în coordonarea Consiliului”.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Regulamentul de organizare și funcționare a CSM – modificări (Hotărârea CSM nr. 1132/2015) was last modified: februarie 9th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.