Procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere – modificări (OMAI nr. 97/2015)

Actul modificat Actul modificator Sumar
OMAI nr. 268/2010
(M. Of. nr. 843 din 16 decembrie 2010; cu modif. și compl. ult.)
OMAI nr. 97/2015
(M. Of. nr. 639 din 21 august 2015)
modifică: art. 31 alin. (4), art. 8 alin. (7), art. 10 alin. (4) lit. c), art. 11 alin. (6) lit. b), art. 11 alin. (9), art. 12, art. 15 alin. (8), art. 153 alin. (2), art. 16 lit. A pct. 8, art. 16 lit. B.d) pct. 9, art. 16 lit. C.a) pct. 5, art. 16 lit. C.c) pct. 9, mențiune, anexa nr. 3
introduce: art.6 alin. (8), art. 153 alin. (21)

 

În M. Of. nr. 639 din 21 august 2015, s-a publicat Ordinul ministrului afacerilor interne (OMAI) nr. 97/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor (OMAI) nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere (M. Of. nr. 843 din 16 decembrie 2010; cu modif. și compl. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse OMAI nr. 268/2010 prin OMAI nr. 97/2015:

 

Art. 31 alin. (4) OMAI nr. 268/2010 (modificat prin OMAI nr. 97/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 31 alin. (4) prevedea faptul că, în cazul prevăzut la alin. (3) lit. b), examinarea se desfășoară prin susținerea probei practice în poligon, urmată de susținerea acesteia pe traseu, în aceeași zi.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 31 alin. (4) prevede: „În cazul prevăzut la alin. (3) lit. b) [(3) Proba practică se susține: (…) b) în poligon și pe traseu, pentru autovehiculele din categoriile A1, A2 și A], examinarea se desfășoară prin susținerea probei practice în poligon, urmată de susținerea acesteia pe traseu, în aceeași zi. Candidatul care a promovat proba practică în poligon și nu se prezintă în aceeași zi la proba pe traseu este declarat neprezentat, urmând să fie programat pentru o nouă probă practică”.

 

Art. 6 alin. (8) OMAI nr. 268/2010 (modificat prin OMAI nr. 97/2015)
Noua reglementare

La art. 6, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (8).

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (8) dispune: „În cazul candidaților care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de actele normative în vigoare la data verificării dosarului de examen, respectiv la data susținerii probelor de examen și/sau al căror dosar nu conține documentele prevăzute la alin. (2) [Înregistrarea în aplicația informatică de examinare și susținerea probelor de examen sunt condiționate de prezentarea dosarului de examinare, care trebuie să conțină următoarele documente: a)cererea-tip, semnată de candidat, prevăzută în anexa nr. 1, în care se consemnează și declarația pe propria răspundere a candidatului, dată sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal, din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 3 alin. (2); b) fișa de școlarizare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, emisă de școala de conducători auto în cadrul căreia candidatul a absolvit cursurile de pregătire teoretică și practică, în care se consemnează și avizul medical «apt pentru conducerea autovehiculelor din grupa… », corespunzător categoriei pentru care se solicită examinarea; documentul eliberat de unitatea de asistență medicală autorizată, care atestă grupa de autovehicule pe care solicitantul este apt să le conducă, se păstrează la școala de conducători auto care a pregătit candidatul; c) certificatul de cazier judiciar în termenul de valabilitate, eliberat de structurile competente ale Poliției Române, potrivit legii; d) copia actului de identitate valabil; e) dovada de plată a taxelor și tarifelor aferente obținerii permisului de conducere] ori acestea nu mai sunt în termen de valabilitate, lucrătorii serviciilor publice comunitare vor consemna pe cererea-tip, sub semnătură, motivul refuzului înregistrării în aplicația informatică de examinare sau, după caz, al programării ori susținerii probei”.

 

Art. 8 alin. (7) OMAI nr. 268/2010 (modificat prin OMAI nr. 97/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (7) stabilea faptul că programatoarele și anexele la testul de examen se listează zilnic, la începutul programului de lucru, cu excepția situațiilor de forță majoră sau caz fortuit, pe care șeful serviciului public comunitar le consemnează într-un registru special constituit. Anexa la testul de examen are conținutul prevăzut în anexa nr. 3 și se listează în două exemplare. La susținerea probei practice, ambele exemplare ale anexei se completează de către examinator și se semnează de către persoanele prevăzute în formular, iar unul dintre exemplare se înmânează candidatului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (7) stabilește: „Programatoarele se listează numai în ziua susținerii probei practice, la începutul programului de lucru, cu excepția situațiilor de forță majoră sau caz fortuit, pe care șeful serviciului public comunitar le consemnează într-un registru special constituit Anexa la testul de examen are conținutul prevăzut în anexa nr. 3 «Anexă pentru proba practică a examinării pentru obținerea permisului de conducere» și se listează în două exemplare. La susținerea probei practice, ambele exemplare ale anexei se completează de către examinator și se semnează de către persoanele prevăzute în formular, iar unul dintre exemplare se înmânează candidatului”.

 

Art. 10 alin. (4) lit. c) OMAI nr. 268/2010 (modificat prin OMAI nr. 97/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (4) lit. c) prevedea faptul că testele cuprind noțiuni generale referitoare la toate categoriile de vehicule, care privesc:

(…)

c) drumul:

1. normele legale referitoare la respectarea distanțelor de siguranță dintre vehicule, distanței de frânare și ținutei de drum a vehiculului în diferite condiții meteorologice și în funcție de starea carosabilului;

2. riscurile de conducere legate de starea diferită a carosabilului și mai ales variațiile acestuia în funcție de condițiile atmosferice și de vizibilitate;

3. caracteristicile diferitelor tipuri de drumuri și dispozițiile legale conexe;

4. securitatea rutieră în tunele.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (4) lit. c) prevede: „Testele cuprind noțiuni generale referitoare la toate categoriile de vehicule, care privesc:

(…)

c) drumul:

1. cele mai importante principii privind respectarea distanței de siguranță între vehicule, distanțele de frânare și controlul vehiculului în diferite condiții meteorologice și de drum;

2. factori de risc la conducerea vehiculului determinați de condițiile de drum diferite întâlnite, în special la schimbarea acestora în funcție de condițiile meteorologice și vizibilitatea pe timp de zi sau de noapte;

3. caracteristicile diferitelor tipuri de drum și cerințele legale aferente;

4. securitatea rutieră în tuneluri”.

 

Art. 11 alin. (6) lit. b) OMAI nr. 268/2010 (modificat prin OMAI nr. 97/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (6) lit. b) stabilea faptul că le este interzis candidaților, cu ocazia susținerii probei teoretice:

(…)

b) să intre cu/să folosească în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau cu orice fel de obiecte, cu excepția celor prevăzute la alin. (7) (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (6) lit. b) stabilește: „Cu ocazia susținerii probei teoretice candidaților le este interzis:

(…)

b) să folosească în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare ori înregistrare audio/video sau orice alte obiecte, cu excepția celor prevăzute la alin. (7) [Cu ocazia susținerii probei teoretice candidații au următoarele obligații: a) să aibă asupra lor dosarul de examinare constituit, după caz, potrivit art. 6 alin. (2) sau (6), precum și actul de identitate în original, în absența oricăruia dintre acestea accesul lor în sala de examen fiind interzis; b) să selecteze, în vederea examinării, numai limba pentru care au optat și care a fost înscrisă în cererea-tip]; (…)”.

 

Art. 11 alin. (9) OMAI nr. 268/2010 (modificat prin OMAI nr. 97/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (9) prevedea faptul că este interzisă desfășurarea probei teoretice atunci când în sala de examinare nu sunt prezenți cel puțin 2 candidați, cu excepția situației în care singurul candidat prezent este programat să susțină proba practică în ziua următoare. În această situație, examenul se desfășoară în prezența a 2 lucrători desemnați de șeful serviciului, făcându-se mențiuni în acest sens într-un registru special constituit

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (9) prevede: „Este interzisă desfășurarea probei teoretice atunci când în sala de examinare nu sunt prezenți cel puțin doi candidați. În cazul în care nu se poate asigura această cerință, examinarea candidatului se va desfășura în prezența a doi lucrători desemnați de șeful serviciului, făcându-se mențiuni în acest sens într-un registru special constituit”.

 

Art. 12 OMAI nr. 268/2010 (modificat prin OMAI nr. 97/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 prevedea la primul alineat: Candidații declarați respinși se pot prezenta în vederea programării pentru o nouă examinare numai după o perioadă de cel puțin 15 zile de la data declarării ca respinși, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursurilor.

Potrivit alineatului următor, candidații neprezentați se pot prezenta în vederea programării oricând, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursurilor.

În continuare, prevedea: Candidații declarați admiși la proba teoretică, care nu se prezintă la proba practică într-un termen de cel mult un an de la data absolvirii școlii de pregătire a conducătorilor de autovehicule, sunt declarați respinși.

În sfârșit, la ultimul alineat prevedea faptul că, în cazul depășirii termenului de un an de la data absolvirii școlii de pregătire a conducătorilor de autovehicule, examinarea pentru obținerea permisului de conducere este condiționată de efectuarea unui nou curs de pregătire.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 prevede: „(1) Calificativul «admis» la proba teoretică permite susținerea probei practice în perioada de valabilitate a cursului de pregătire teoretică și practică prevăzută la art. 36 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin H.G.. nr. 1.391/2006, cu modificările și completările ulterioare. Pentru candidații prevăzuți la art. 6 alin. (3), calificativul «admis» la proba teoretică este valabil un an de la data înregistrării acestora în aplicația informatică de examinare.

(2) Candidații declarați «respins» la proba teoretică pot susține o nouă examinare, cu achitarea taxei corespunzătoare, numai după o perioadă de cel puțin 15 zile de la data declarării ca «respins».

(3) Candidații declarați «respins» la proba practică pot fi programați pentru susținerea unei noi probe după o perioadă de cel puțin 15 zile, cu achitarea taxei de examinare și prezentarea dovezii care atestă efectuarea a cel puțin 6 ore suplimentare de pregătire practică într-o școală de conducători auto autorizată. Modelul dovezii este prevăzut în anexa nr. 9.

(4) Candidații care nu s-au prezentat la proba practică pot solicita programarea pentru o nouă probă oricând, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursului de pregătire teoretică și practică sau, după caz, de la data înregistrării acestora în aplicația informatică de examinare.

(5) În cazul depășirii termenului de un an de la data absolvirii cursului de pregătire teoretică și practică, examinarea pentru obținerea permisului de conducere este condiționată de efectuarea unui nou curs de pregătire.

(6) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător candidaților prevăzuți la art. 6 alin. (3)”.

 

Art. 15 alin. (8) OMAI nr. 268/2010 (modificat prin OMAI nr. 97/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 alin. (8) stabilea faptul că nu i se permite candidatului susținerea probei practice dacă s-a prezentat fără să fie echipat cu echipamentul prevăzut la alin. (4) lit. a) pct. 1, urmând a fi reprogramat în condițiile prevăzute la art. 12 alin. (2).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (8) stabilește: „Candidatului nu i se permite susținerea probei practice dacă s-a prezentat fără să fie echipat cu echipamentul prevăzut la alin. (4) lit. a) pct. 1 [În timpul probei practice, examinatorul verifică următoarele aptitudini și modul de comportare specifice pentru categoriile A1, A2 și A: a) pregătirea și controlul vehiculului din punctul de vedere al siguranței circulației. Candidatul trebuie să facă dovada capacității de a se pregăti să conducă în siguranță, prin respectarea următoarelor cerințe: 1. să fie echipat cu echipamentul de protecție, cum ar fi mănușile, cizmele, îmbrăcămintea și casca de protecție (…)], urmând a fi reprogramat în condițiile prevăzute la art. 12 alin. (4) [Candidații care nu s-au prezentat la proba practică pot solicita programarea pentru o nouă probă oricând, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursului de pregătire teoretică și practică sau, după caz, de la data înregistrării acestora în aplicația informatică de examinare]”.

 

Art. 153 alin. (2) OMAI nr. 268/2010 (modificat prin OMAI nr. 97/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 153 alin. (2) dispunea faptul că în cazul în care proba practică se susține cu autovehicule cu transmisie automată, pe permisul de conducere obținut se efectuează mențiunea corespunzătoare, cu excepția situațiilor în care solicitantul deține deja un permis obținut pentru un autovehicul cu transmisie manuală pentru cel puțin una dintre categoriile B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 sau D1E, precum și a mopedelor, când nu se efectuează această mențiune.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 153 alin. (2) dispune: „În cazul în care proba practică se susține cu autovehicule cu transmisie automată, pe permisul de conducere obținut se efectuează mențiunea corespunzătoare”.

Art. 153 alin. (21) OMAI nr. 268/2010 (modificat prin OMAI nr. 97/2015)

Noua reglementare

La art. 153, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (21).

Potrivit noii reglementări, art. 153 alin. (21) stabilește: „Prin excepție de la prevederile alin. (2), mențiunea corespunzătoare examinării pe un autovehicul cu transmisie automată nu se efectuează pe permisul de conducere în cazul candidatului care îndeplinește următoarele condiții:

a) susține și promovează proba practică pentru obținerea uneia din categoriile C, CE, D sau DE cu autovehicule cu transmisie automată;

b) deține deja un permis obținut pentru un autovehicul cu transmisie manuală pentru cel puțin una dintre categoriile B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 sau D1E, în condițiile în care examinarea pentru obținerea acestor categorii s-a efectuat potrivit cerințelor stabilite la art. 16 lit. B.d) pct. 10 [În timpul probei practice în traseu, examinatorul urmărește modul de comportare a candidaților, în funcție de categoria autovehiculului, după cum urmează: (B) Aptitudini și mod de comportare supuse testării, specifice pentru categoriile B1, B și BE:

(…) d) comportamentul în trafic; candidații trebuie să efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situații normale de trafic, în condiții de siguranță completă și cu precauțiile necesare, astfel: (…) 10. să circule astfel încât să asigure siguranța deplasării și reducerea consumului de combustibil și a emisiilor poluante prin manevre de accelerare/decelerare, precum și prin selectarea manuală a vitezelor, după caz] sau, după caz, la art. 16 lit. C.c) pct. 10 [În timpul probei practice în traseu, examinatorul urmărește modul de comportare a candidaților, în funcție de categoria autovehiculului, după cum urmează: (C) Aptitudini și mod de comportare supuse testării, specifice pentru categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb și Tv: (…) c) comportamentul în trafic; candidații trebuie să efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situații normale de trafic, în condiții de deplină siguranță și luând toate precauțiile necesare, astfel: (…) 10. să circule astfel încât să asigure siguranța deplasării și reducerea consumului de combustibil și a emisiilor poluante prin manevre de accelerare/decelerare, precum și prin selectarea manuală a vitezelor, după caz]”.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere – modificări (OMAI nr. 97/2015) was last modified: octombrie 29th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.