O.U.G. nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România

Actul publicat în Monitorul Oficial Sumar
 

O.U.G. nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea O.G. nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea

 

(M. Of. nr. 960 din 7 octombrie 2021)

 

S-a aprobat O.U.G. nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea O.G. nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea.

 

În M. Of. nr. 960 din 7 octombrie 2021 s-a publicat O.U.G. nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea O.G. nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea.

Vă prezentăm, în continuare, structura acestei ordonanțe de urgență.

Structura

Capitolul I: Administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România

Secțiunea 1: Dispoziții generale

Secțiunea 2: Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România

Secțiunea 3: Facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice

Secțiunea 4: Facturarea electronică în relația B2B

Secțiunea 5: Dispoziții finale

Capitolul II: Completarea și abrogarea unor acte normative

În continuare, vom reda o parte dintre dispozițiile importante prevăzute de această ordonanță de urgență.

Art. 1

„Dispozițiile prezentului capitol reglementează sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, precum și factura electronică la nivel național.”

Art. 3

„(1) Ministerul Finanțelor, prin Centrul Național pentru Informații Financiare, creează, dezvoltă și administrează sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

(2) Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura reprezintă ansamblul de principii, reguli și aplicații informatice având drept scop primirea facturii electronice de la emitent cu respectarea structurii facturii electronice prevăzute la art. 4 alin. (1), stocarea prin mijloace electronice a facturilor și transmiterea către destinatar.

(3) Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura devine operațional în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Art. 4

„(1) Structura facturii electronice respectă:

a) specificațiile tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice așa cum sunt prevăzute în standardul european SR EN 16931-1, care sunt aplicabile la nivel național;

b) specificațiile tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice – RO_CIUS – și regulile operaționale specifice aplicabile la nivel național;

c) conținutul semantic așa cum este descris în standardul SR EN 16931-1, sintaxele identificate în CEN/TS 16931-2, în conformitate cu art. 2 alin. (1) lit. j), și corelarea adecvată definită în subpartea aplicabilă a CEN/TS 16931-3.

(2) Elemente principale ale facturii electronice sunt:

a) identificatorii de proces și de factură;

b) data facturii;

c) informații privind identificarea operatorului economic care a livrat bunurile/produsele, a prestat serviciile sau a executat lucrările;

d) informații privind destinatarul facturii electronice;

e) informații privind beneficiarul plății;

f) informații privind reprezentantul fiscal al emitentului;

g) identificarea tipului de bunuri/produse livrate, servicii prestate sau lucrări executate;

h) referirea la contractul de achiziții publice/sectoriale, de concesiune de lucrări și servicii, precum și, după caz, la contractul de achiziții publice în domeniile apărării și securității;

i) detalii privind executarea lucrărilor, livrarea bunurilor/produselor sau prestarea serviciilor;

j) instrucțiuni de plată;

k) informații privind creditări sau debitări;

l) informații privind pozițiile de pe factură;

m) defalcarea TVA;

n) totalul facturii.

(3) Factura electronică se transmite de către emitent în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

(4) În situația în care factura electronică transmisă respectă structura prevăzută la alin. (1), se aplică semnătura electronică a Ministerului Finanțelor și se comunică de îndată destinatarului. Aplicarea semnăturii electronice a Ministerului Finanțelor atestă primirea acesteia în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

(5) În situația în care factura electronică transmisă nu respectă structura prevăzută la alin. (1), emitentul primește mesaj cu erorile identificate. După corectarea erorilor identificate, factura electronică se transmite în cadrul aceluiași sistem național privind factura electronică RO e-Factura.

(6) Exemplarul original al facturii electronice se consideră fișierul de tip XML însoțit de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor.

(7) Data comunicării facturii electronice către destinatar se consideră data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Destinatarul este notificat cu privire la facturile electronice primite în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura conform procedurii prevăzute la art. 3 alin. (4). Data comunicării este accesibilă în sistem și emitentului facturii electronice.

(8) Factura electronică comunicată destinatarului nu se poate returna în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

(9) În situația unei facturi electronice asupra căreia destinatarul are obiecții, acesta înștiințează emitentul facturii electronice, inclusiv în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, prin înscrierea unui mesaj în acest sens.

(10) Corecția facturii electronice comunicată destinatarului în sistemul RO e-Factura se efectuează conform art. 330 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Factura electronică corectată se transmite în cadrul aceluiași sistem național privind factura electronică RO e-Factura.

(11) Prin ordin al ministrului finanțelor se reglementează specificațiile tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice – RO_CIUS – și regulile operaționale specifice aplicabile la nivel național în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Art. 7

„(1) În situația în care operatorul economic a optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura în conformitate cu prevederile art. 5, acesta are obligația de a emite doar facturi electronice și de a utiliza acest sistem pentru transmiterea acestora către toți destinatarii definiți la art. 2 alin. (1) lit. p), cu excepția facturilor electronice prevăzute la art. 6.

(2) În situația în care operatorul economic transmite factura electronică în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, destinatarul facturii electronice emise în relația B2G are următoarele obligații:

a) să primească și să descarce factura electronică prin intermediul sistemului național privind factura electronică RO e-Factura;

b) să prelucreze factura electronică;

c) să verifice legalitatea, conformitatea și regularitatea facturii electronice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Art. 8

„(1) Prelucrarea facturii electronice se poate realiza exclusiv în format electronic utilizând aplicațiile informatice disponibile la nivelul destinatarilor facturilor electronice emise în relația B2G. Prin prelucrarea facturii electronice se înțelege inclusiv parcurgerea fazelor execuției bugetare.

(2) În situația în care factura nu poate fi prelucrată în format electronic se poate utiliza un document obținut prin conversia informațiilor din factura electronică care permite citirea și listarea. Aplicația prin care se realizează conversia trebuie să asigure integritatea conținutului facturii electronice.

(3) Destinatarii facturilor electronice emise în relația B2G care nu dispun de o aplicație de conversie pot utiliza aplicația informatică pusă la dispoziție de Ministerul Finanțelor, prin Centrul Național pentru Informații Financiare, la momentul operaționalizării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura.

(4) Factura electronică sau documentul prevăzut la alin. (2) se utilizează în parcurgerea fazelor execuției bugetare a cheltuielilor prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru înregistrarea în contabilitate a operațiunilor la nivelul autorităților contractante, entităților contractante sau unității de achiziții centralizate cu atribuții în acest sens potrivit legii, dobândind calitatea de document justificativ.”

Art. 14

„(1) Prevederile prezentului capitol nu aduc atingere legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

(2) Datele cu caracter personal obținute în scopul prelucrării facturilor electronice pot fi folosite exclusiv în acest scop sau în scopuri compatibile cu acesta, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

(3) Modalitățile de publicare, în scopul asigurării transparenței și a tragerii la răspundere, a datelor cu caracter personal care au fost colectate în cadrul sistemului național privind factura electronică RO e-Factura trebuie să fie în concordanță cu scopul publicării și protecției sferei private.”

Art. 19

„Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:

«(91) Pentru vehiculele rutiere provenite din țări membre UE, R.A.R. transmite către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în format electronic, documentele prezentate de persoana care a efectuat achiziția intracomunitară, inclusiv documentele de proveniență, anterior eliberării cărții de identitate a vehiculului. Procedura de aplicare a prezentului alineat se stabilește prin protocol încheiat între cele două instituții.»

2. La articolul 11, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 17, cu următorul cuprins:

«17. persoana care a efectuat achiziția intracomunitară – persoana fizică sau juridică care a achiziționat vehiculul rutier dintr-o țară membră UE și care este menționată pe documentele aferente vehiculului, respectiv pe documentele de proveniență.»

3. La articolul 11 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

«i) în cazul în care vehiculul rutier provine din țări membre UE, solicitarea este realizată direct sau prin împuternicit, de către persoana care a efectuat achiziția intracomunitară a vehiculului.»

4. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) Eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere poate fi suspendată pe o perioadă de maximum 5 zile la solicitarea motivată a Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Procedura de eliberare a cărții de identitate a vehiculului va fi reluată din oficiu după expirarea acestui termen.»

Art. 20

„La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 9 septembrie 2020, se abrogă.”

O.U.G. nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România was last modified: December 21st, 2021 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.