O.G. nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor – prezentare generală

Actul publicat în Monitorul Oficial Sumar
 

O.G. nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor

 

(M. Of. nr. 794 din 18 august 2021)

 

Prezenta ordonanță are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfășurarea activității de depozitare a deșeurilor, prin reducerea progresivă a eliminării prin depozitare a deșeurilor care pot fi reciclate sau valorificate și introducerea de măsuri pentru prevenirea și reducerea efectelor negative asupra mediului și sănătății populației.

 

În M. Of. nr. 794 din 18 august 2021 s-a publicat O.G. nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții din respectiva ordonanță.

 

Structură

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Cerințe specifice în cadrul procedurii de emitere a acordului și autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu pentru depozitele de deșeuri

CAPITOLUL III: Proceduri de acceptare a deșeurilor în depozitul de deșeuri

CAPITOLUL IV: Proceduri de control și urmărire în faza de exploatare a depozitului de deșeuri

CAPITOLUL V: Proceduri de închidere a depozitelor de deșeuri și monitorizarea postînchidere a acestora

CAPITOLUL VI: Depozite existente

CAPITOLUL VII: Contravenții

CAPITOLUL VIII: Dispoziții tranzitorii și finale

ANEXA nr. 1: CERINȚE GENERALE pentru toate clasele de depozite de deșeuri

ANEXA nr. 2: ASPECTE GENERALE abordate la aplicarea criteriilor și procedurilor de acceptare a deșeurilor în depozit

ANEXA nr. 3: PROCEDURI de control și urmărire a depozitelor de deșeuri

ANEXA nr. 4: PLAN de punere în aplicare a intenției de amânare a termenului de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1)

ANEXA nr. 5: DEPOZITE neconforme de deșeuri care trebuie închise

 

Art. 5

(1) Planul național de gestionare a deșeurilor, denumit în continuare PNGD, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017, stabilește măsuri referitoare la colectarea separată, reciclarea, compostarea, tratarea mecano-biologică, producerea de biogaz și/sau reciclarea materialelor și valorificarea energetică care să conducă la realizarea obiectivului de reducere a cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995.

(2) Autoritatea administrației publice centrale pentru protecția mediului informează Comisia Europeană cu privire la măsurile naționale prevăzute la alin. (1).

 

Art. 6

Deșeurile care nu se acceptă la depozitare într-un depozit sunt:

a) deșeuri lichide;

b) deșeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, așa cum sunt acestea definite conform dispoziției naționale de transpunere a anexei III la Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

c) deșeuri periculoase medicale sau alte deșeuri clinice periculoase de la unități medicale sau veterinare cu proprietatea HP 9, definită conform dispoziției naționale de transpunere a anexei III la Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, precum și alte substanțe chimice rezultate din cercetare, dezvoltare sau învățământ care nu sunt identificate sau/și sunt noi și ale căror efecte negative asupra mediului sau sănătății umane nu sunt cunoscute, ca de exemplu reziduuri de laborator;

d) toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, excluzând anvelopele folosite pentru construcții într-un depozit;

e) orice alt tip de deșeu care nu satisface criteriile de acceptare prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2;

f) deșeurile care au fost colectate separat în vederea pregătirii pentru reutilizare și a reciclării, în temeiul art. 11 alin. (1) și art. 22 din Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu excepția deșeurilor care provin din operațiuni ulterioare de tratare a deșeurilor colectate separat pentru care eliminarea prin depozitare produce cel mai bun rezultat în privința mediului, în conformitate cu art. 4 din Directiva 2008/98/CE.

 

Art. 12

(1) Costurile aferente activității de depozitare se suportă de către producători și deținătorii de deșeuri.

(2) Autoritățile administrației publice locale iau măsuri ca atât costurile prevăzute pentru construirea și exploatarea unui depozit de deșeuri municipale, costurile estimate pentru închiderea și monitorizarea postînchidere a depozitului, respectiv costurile pentru fondul de închidere, precum și garanția financiară de mediu să fie acoperite de tariful practicat de operator pentru depozitarea fiecărui tip de deșeu în acel depozit.

(3) Autoritățile administrației publice locale iau măsurile necesare pentru ca operatorii de salubrizare care desfășoară activități de colectare și transport să depună aceste deșeuri conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune.

(4) Tarifele pentru activitatea de depozitare a deșeurilor trebuie să includă cheltuielile aferente tuturor operațiilor de exploatare/operare, întreținere a echipamentelor, închidere și monitorizare postînchidere.

(5) Operatorii economici generatori de deșeuri provenite din industrie care operează propriile depozite trebuie să evidențieze separat costurile prevăzute pentru organizarea, exploatarea, închiderea depozitului de deșeuri, monitorizarea postînchidere a acestuia, inclusiv costurile pentru garanția financiară de mediu și fondul de închidere, într-un format stabilit de agenția județeană de protecția mediului prin actul de reglementare.

(6) Operatorii depozitelor de deșeuri provenite din industrie care oferă servicii de depozitare pentru terți vor lua măsuri ca atât costurile prevăzute pentru organizarea și exploatarea depozitului, cât și costurile estimate pentru închiderea și monitorizarea postînchidere a depozitului, inclusiv costurile pentru garanția financiară de mediu și fondul de închidere, să fie acoperite de prețul practicat de operator pentru depozitarea fiecărui tip de deșeu în acel depozit.

 

Art. 14

(1) Operatorul/Titularul depozitului este obligat să constituie un fond pentru închiderea și monitorizarea postînchidere a depozitului, denumit în continuare fond, de la momentul începerii activității de depozitare.

(2) Fondul prevăzut la alin. (1) se păstrează într-un cont purtător de dobândă, deschis la o bancă comercială, la dispoziția Administrației Fondului pentru Mediu, cu excepția cazului în care operatorul depozitului are calitatea de autoritate publică, situație în care se păstrează într-un cont deschis la unitatea de trezorerie și contabilitate publică în a cărei rază acesta își are sediul social, iar dobânda obținută constituie sursă suplimentară de alimentare a fondului.

(3) Mecanismul de constituire al fondului se realizează prin depunerea din momentul începerii activității de depozitare a sumei reprezentând cota-parte, proporțional repartizată trimestrial, din valoarea lucrărilor de închidere stabilite prin proiectul tehnic de închidere și monitorizare postînchidere, astfel încât la epuizarea capacității/încetarea activității depozitului valoarea cumulată a acestei sume să corespundă costurilor totale determinate/stabilite prin proiectul de închidere și monitorizare postînchidere.

(4) Suma corespunzătoare acestei cote este actualizată anual cu coeficientul de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică, precum și în cazul modificărilor survenite la proiectul inițial, în vederea asigurării unui înalt standard de siguranță pentru mediu și sănătate.

(5) Fondul pentru închiderea și monitorizarea postînchidere a depozitului se alimentează trimestrial.

(6) Autoritățile administrației publice locale impun prin contractele de delegare a gestiunii încheiate cu titularii/operatorii depozitelor de deșeuri municipale constituirea fondului prevăzut la alin. (1).

(7) Pentru depozitele de deșeuri municipale, în cazul în care operatorul depozitului nu a constituit integral fondul, conform alin. (1), pentru două trimestre consecutiv, responsabilitatea privind constituirea acestuia revine autorităților administrației publice locale, cu obligativitatea recuperării acestor sume de la operatorul depozitului.

 

Art. 15

(1) Returnarea/Decontarea sumelor aferente lucrărilor de închidere intermediară/finală se face de către Administrația Fondului pentru Mediu, pe baza situațiilor de lucrări justificative, a proceselor-verbale de recepție a lucrărilor și actelor de control întocmite de autoritățile administrației publice locale, corelate cu proiectul tehnic de închidere al depozitului și monitorizare postînchidere.

(2) Operatorul depozitului de deșeuri va ține cont, la stabilirea cuantumului sumelor necesare lucrărilor de închidere, dacă închiderea unei părți din depozit este definitivă sau dacă la închiderea finală a întregului depozit vor fi necesare costuri suplimentare pentru închiderea și reabilitarea întregului depozit, care să includă și celule deja închise.

(3) Fondul prevăzut la art. 14 alin. (1) poate fi utilizat exclusiv pentru finanțarea lucrărilor de închidere intermediară/finală și monitorizare postînchidere a depozitului.

(4) Titularul/Operatorul depozitului prezintă autorităților responsabile, la solicitarea acestora, situația la zi a acestui fond și toate documentele care au stat la baza constituirii acestuia.

(5) Controlul constituirii, alimentării și utilizării fondului se realizează trimestrial de către Garda Națională de Mediu și Administrația Fondului de Mediu.

(6) Autoritățile administrației publice locale asigură transparența informației privind costul depozitării deșeurilor municipale și al oricăror informații privind realizarea depozitului de deșeuri.

(7) În situația în care perioada până la epuizarea capacității depozitului este mai mică de 12 luni, operatorul are obligația completării sumelor până la data încetării activității de depozitare.

(8) Revizuirea proiectului tehnic de închidere și monitorizare postînchidere este obligatorie în toate situațiile în care:

a) poluarea produsă de depozit necesită revizuirea soluțiilor tehnice prevăzute în proiectul inițial;

b) schimbările celor mai bune tehnici disponibile fac posibilă reducerea impactului asupra mediului;

c) siguranța în exploatare a proceselor sau activităților impune utilizarea altor tehnici;

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

 

Art. 23

(1) Automonitorizarea tehnologică constă în verificarea permanentă a stării și funcționării următoarelor amenajări și dotări posibile din depozite:

a) starea drumului de acces și a drumurilor din incintă;

b) starea impermeabilizării depozitului;

c) funcționarea sistemelor de drenaj;

d) comportarea taluzurilor și a digurilor;

e) urmărirea anuală a gradului de tasare a zonelor deja acoperite;

f) funcționarea instalațiilor de epurare a apelor uzate;

g) funcționarea instalațiilor de captare și ardere a gazelor de depozit;

h) funcționarea instalațiilor de evacuare a apelor pluviale;

i) starea altor utilaje și instalații existente în cadrul depozitului.

(2) Automonitorizarea tehnologică are ca scop reducerea riscurilor de accidente prin incendii și explozii, distrugerea stratului de impermeabilizare, colmatarea sistemelor de drenaj și tasări inegale ale deșeurilor în corpul depozitului.

 

Art. 33

(1) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (2) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

b) nerespectarea oricăreia dintre prevederile art. 11 alin. (1) și (2) de către autoritățile administrației publice locale, cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;

c) nerespectarea oricăreia dintre prevederile art. 19 alin. (1) lit. a)-d), ale art. 25 lit. a) și ale art. 26 alin. (4) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;

d) neîndeplinirea prevederilor art. 12 alin. (5) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;

e) nerespectarea oricăreia dintre prevederile art. 20 alin. (1) și (2) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;

f) nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1) privind instituirea unui sistem de automonitorizare a depozitului de deșeuri de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;

g) nerespectarea oricăreia dintre prevederile art. 6 lit. a), b), c), d), e) și f) de către operatorii depozitelor și a oricăreia dintre prevederile art. 8 alin. (1)-(4) și (6) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;

h) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) și a oricăreia dintre prevederile art. 14 alin. (1)-(7) de către operatorul/titularul depozitului, cu amendă de la 50.000 lei la 70.000 lei;

i) nerespectarea prevederilor art. 30 alin. (3) și a oricăreia dintre prevederile art. 40 lit. a)-c) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 50.000 lei la 70.000 lei;

j) nerespectarea oricăreia dintre prevederile pct. 1.1.2.1.1 lit. a), b), c), d), e) și f) din anexa nr. 1 de către autoritățile administrației publice locale, cu amendă de la 50.000 lei la 70.000 lei;

k) nerespectarea oricăreia dintre prevederile pct. 1.2.1. lit. a), b), a oricăreia dintre prevederile pct. 1.2.2 lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) sau l), ale pct. 1.2.3, a oricăreia dintre prevederile pct. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8 sau 1.3.9, a oricăreia dintre prevederile pct. 2.1.1. lit. a), b), c) sau d), ale pct. 2.1.2, ale pct. 2.1.3 lit. a) sau b), ale pct. 2.1.4, a oricăreia dintre prevederile pct. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.4.2 sau 2.4.3, a oricăreia dintre prevederile pct. 2.5.1 lit. a), b), c), d), e) sau f), ale pct. 2.5.2 sau a oricăreia dintre prevederile pct. 2.6 lit. a), b), c) sau d) din anexa nr. 1 de către proiectanții și constructorii de depozite și autoritățile administrației publice locale dacă acceptă proiecte de depozite de deșeuri care nu respectă prevederile prezentei ordonanțe, cu amendă de la 50.000 lei la 70.000 lei;

l) nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1), ale art. 25 lit. b), ale art. 30 alin. (4) de către operatorii depozitelor de deșeuri, cu amendă de la 50.000 lei la 70.000 lei.

(2) Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) sau a oricăreia dintre prevederile art. 14 alin. (1)-(7) se sancționează și cu suspendarea desfășurării activității până la restabilirea conformității cu cerințele legale privind constituirea, alimentarea și utilizarea garanției financiare de mediu și a fondului pentru închiderea și monitorizarea postînchidere a depozitului, ca sancțiune contravențională complementară, de către autoritățile competente de inspecție și control prevăzute la art. 34.

 

Art. 34

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 33 se fac de către personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naționale de Mediu sau/și Administrației Fondului de Mediu, după caz, conform atribuțiilor stabilite conform Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 35

(1) Contravențiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin derogare de la dispozițiile art. 32 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii nu suspendă executarea sancțiunii contravenționale complementare aplicate potrivit art. 33 alin. (2).

 

O.G. nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor – prezentare generală was last modified: septembrie 6th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.