Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004 – modificări (Legea nr. 242/2021)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004

(M. Of. nr. 654 din 20 iulie 2004; cu modif. și compl. ult.)

 

 

Legea nr. 242/2021 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004

(M. Of. nr. 965 din 8 octombrie 2021)

 

 

– modifică: art. 1;

– introduce: art. 8 alin. (2)-(7), art. 13 alin. (4)-(6).

 

În M. Of. nr. 965 din 8 octombrie 2021 s-a publicat Legea nr. 242/2021 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004.

Redăm, în continuare,  modificările, dar și completările aduse prin prezenta lege.

 

Art. 1

Vechea reglementare

„Art. 1 – Revoluția Română din Decembrie 1989, declanșată prin revolta populară de la Timișoara, continuată în municipiul București și în alte localități ale României, unde revoltele cetățenilor români au fost reprimate de forțele de ordine și s-au soldat cu morți, răniți sau arestați, a condus la dobândirea libertății și la instaurarea democrației în România, constituie un moment crucial în istoria țării.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 1 – Revoluția Română din Decembrie 1989, declanșată prin revolta populară de la Timișoara, continuată în municipiul București și în alte localități ale României, unde revoltele cetățenilor români au fost reprimate de forțele de ordine și s-au soldat cu morți, răniți sau arestați, constituie un moment crucial în istoria țării, întrucât a avut un caracter profund anticomunist și a condus la dobândirea libertății și la instaurarea democrației în România.

 

 

Art. 8 alin. (2)-(7)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 8 se introduc 6 noi alineate, alin. (2)-(7), cu următorul cuprins:

(2) De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoanele care sunt dovedite că în perioada 1945-1989 au deținut cel puțin o demnitate sau o funcție de conducere în cadrul organelor de conducere la nivel local, regional sau național ale Partidului Comunist Român.

(3) De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoanele care sunt dovedite că în perioada 1945-1989 au deținut cel puțin o demnitate sau o funcție de conducere în cadrul organelor de conducere la nivel local, regional sau național ale gărzilor patriotice.

(4) Persoanele care solicită eliberarea certificatului depun, odată cu cererea, o declarație pe propria răspundere, autentificată, că nu se încadrează în prevederile art. 3 alin. (6) și ale alin. (1)-(3) ale prezentului articol, sub sancțiunea legii penale.

(5) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (6) și la alin. (1)-(3) ale prezentului articol, în scopul acordării titlurilor și eliberării certificatelor reglementate prin lege, precum și modalitatea de respingere a cererilor pentru acordarea calităților prevăzute de prezenta lege și de anulare a certificatelor eliberate persoanelor care nu îndeplineau condițiile prevăzute de lege la data eliberării certificatului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(6) În cazul anulării unui certificat, Secretariatul de Stat va propune Președintelui României retragerea titlului atribuit în baza acestuia.

(7) Contestațiile împotriva actelor administrative de respingere a cererilor pentru acordarea calităților prevăzute de prezenta lege și obținerea certificatului, precum și împotriva actelor administrative privind anularea certificatelor în condițiile legii se soluționează în instanța de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea competenței prevăzute la art. 25.

 

 

Art. 13 alin. (4)-(6)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 13, după alin. (3) se introduc 3 noi alineate, alin. (4)-(6), cu următorul cuprins:

(4) Sediile asociațiilor, ligilor, organizațiilor, cluburilor și fundațiilor revoluționarilor constituite până la data de 31 decembrie 1990, aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale și pentru care există un contract de închiriere la data intrării în vigoare a prezentei legi, se transmit în folosința gratuită a acestora, pe durata existenței, iar sediile asociațiilor, ligilor, organizațiilor, cluburilor și fundațiilor revoluționarilor constituite după această dată, până la data de 31 decembrie 1992, precum și sediile federațiilor și uniunilor naționale de revoluționari constituite până la data de 31 decembrie 2003 vor avea același regim juridic prevăzut pentru sediile partidelor politice.

(5) În situația în care organizațiile mai sus menționate au deținut anterior intrării în vigoare a prezentei legi un astfel de sediu, dar l-au pierdut ca urmare a revendicării de către foștii proprietari, vor primi în folosință gratuită un sediu corespunzător celui anterior deținut.

(6) În cauzele civile ce fac obiectul obținerii drepturilor conform prezentei legi, beneficiarii acesteia sunt scutiți de taxele judiciare de timbru prevăzute în Codul de procedură civilă și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004 – modificări (Legea nr. 242/2021) was last modified: December 21st, 2021 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.