Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat – modificări (Legea nr. 25/2017)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 51/1995
(M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2011; cu modif. ult.)
Legea nr. 25/2017
(M. Of. nr. 210 din 28 martie 2017)

modifică: art. 16, partea introductivă; art. 24 alin. (3); art. 25 alin. (2); art. 26; art. 39; art. 48; art. 56 alin. (2), lit. b) și h); art. 56 alin. (2), lit. i), q) și v); art. 57; art. 58 alin. (1), lit. b); art. 59; art. 64 alin. (1), lit. b); art. 66, lit. o), p) și r); art. 85 alin. (1); art. 85 alin. (2) și (3); art. 86 alin. (1); art. 87 alin. (4); art. 89 alin. (1), lit. c)

introduce: art. 1 alin. (2); art. 3 alin. (3); art. 5 alin. (10); art. 14 lit. d); art. 16 lit. e); art. 25 alin. (3); art. 30 alin. (2); art. 31 alin. (1^1) și (1^2); art. 35 alin. (1^1); art. 35 alin. (3); art. 40 alin. (2) – (4); art. 46 alin. (1^1); art. 46 alin. (4^1) – (4^3); art. 51 alin. (3); art. 52 alin. (2), lit. c^1); art. 56 alin. (2), lit. h^1); art. 64 alin. (1), lit. a^1); art. 64 alin. (1), lit. i); art. 66, lit. f^1); art. 66 lit. u), v) și x); art. 68, alin. (1), lit. c^1); art. 68, alin. (1), lit. d^1); art. 68, alin. (1), lit. h); art. 85 alin. (1^1); art. 86 alin. (4)

– abrogă: art. 21

În M. Of. nr. 210 din 28 martie 2017, a fost publicată Legea nr. 25/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 51/1995 prin Legea nr. 25/2017.

Art. 3 alin. (1), lit. i^1) din Legea nr. 51/1995 (modificată prin Legea nr. 25/2017)

 

Noua reglementare

La art. 3 alin. (1), după lit. i), se introduce o nouă literă, lit. i^1).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (2) dispune următoarele:

„i^1) activități de curatelă specială potrivit legii și Statutului profesiei de avocat”.

 

Art. 3 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 (modificată prin Legea nr. 25/2017)

 

Noua reglementare

La art. 3, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (3).

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (3) dispune următoarele:

„(3) Avocatul este obligat să țină evidența actelor întocmite conform alin. (1) lit. c) și d), cu excluderea actelor întocmite pentru asistare și reprezentare, și să le păstreze în arhiva sa profesională, în ordinea întocmirii lor. În termen de cel mult 3 zile de la data întocmirii actelor prevăzute la alin. (1), avocatul este obligat să înregistreze operațiunea în Registrul electronic al actelor întocmite de avocați potrivit alin. (1) lit. c) și d), conform procedurii prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a registrului, aprobat de Consiliul U.N.B.R., sub sancțiunea inopozabilității față de terți”.

 

Art. 5 alin. (10) din Legea nr. 51/1995 (modificată prin Legea nr. 25/2017)

 

Noua reglementare

La art. 5, după alin. (9), se introduce un nou alineat, alin. (10).

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (10) dispune următoarele:

„(10) La constituirea formelor de exercitare a profesiei și ulterior, avocații au dreptul să stabilească patrimoniul afectat exercitării profesiei, în condițiile legii, cu procedura reglementată pentru constituirea Registrului electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților, în condițiile stabilite de Consiliul U.N.B.R. prin Regulamentul de organizare și funcționare. Înscrierea efectuată în registru are efecte de opozabilitate față de terți, în condițiile prevăzute de lege”.

 

Art. 14 lit. d) din Legea nr. 51/1995 (modificată prin Legea nr. 25/2017)

 

Noua reglementare

La art. 14, după lit. c), se introduce o nouă literă, lit. d).

Potrivit noii reglementări, art. 14 lit. d) dispune următoarele:

„d) cel în sarcina căruia s-a reținut, în baza unei hotărâri judecătorești definitive sau prin acte ale organelor profesiei de avocat, fapta de a fi exercitat sau sprijinit, sub orice formă, exercitarea fără drept de către o persoană a profesiei de avocat”.

 

Art. 16, partea introductivă din Legea nr. 51/1995 (modificată prin Legea nr. 25/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16, partea introductivă prevedea faptul că:

„Exercitarea profesiei de avocat este compatibilă cu:”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16, partea introductivă dispune următoarele:

„Art. 16

Exercitarea profesiei de avocat este compatibilă numai cu:”.

 

Art. 16 lit. e) din Legea nr. 51/1995 (modificată prin Legea nr. 25/2017)

 

Noua reglementare

La art. 16, după lit. d), se introduce o nouă literă, lit. e).

Potrivit noii reglementări, art. 16 lit. e) dispune următoarele:

„e) alte activități prevăzute de lege”.

 

Art. 21 din Legea nr. 51/1995 (modificată prin Legea nr. 25/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 prevedea faptul că:

„(1) Profesia de avocat nu poate fi exercitată la instanțele, precum și la parchetele de pe lângă acestea, inclusiv la Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Înalta Curte de Casație și Justiție sau la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, unde soțul avocatului sau ruda ori afinul său până la gradul al treilea inclusiv îndeplinește funcția de judecător sau procuror, indiferent de secția, direcția, serviciul sau biroul în care își desfășoară activitatea.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și avocatului al cărui soț, rudă ori afin până la gradul al treilea inclusiv îndeplinește funcția de judecător la Curtea Constituțională ori funcția de judecător financiar, consilier de conturi sau procuror financiar la instanțele Curții de Conturi.

(3) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică cabinetului asociat, societății civile sau societății profesionale cu răspundere limitată în care este asociat ori angajat cel căruia i se aplică interdicția menționată la alin. (1) și (2).

(4) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică și avocatului titular, avocatului asociat, avocatului colaborator sau salarizat în cadrul profesiei, care se folosește de forma de organizare profesională ori de raporturile de conlucrare profesională stabilite în condițiile legii în scopul eludării acestor interdicții”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 – se abrogă.

 

Art. 24 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 (modificată prin Legea nr. 25/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 alin. (3) prevedea faptul că:

„(3) Prin grija baroului, tabloul anual al avocaților și modificările intervenite sunt comunicate la începutul fiecărui an instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penală și autorităților administrative ale județului sau municipiului București, precum și U.N.B.R”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (3) dispune următoarele:

„(3) Prin grija baroului, tabloul anual al avocaților și modificările intervenite sunt comunicate, la începutul fiecărui an, instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penală și autorităților administrative ale județului sau municipiului București, precum și U.N.B.R. Distinct, se va înainta U.N.B.R. tabloul avocaților incompatibili”.

 

Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 (modificată prin Legea nr. 25/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 alin. (2) prevedea faptul că:

„(2) În cazurile în care există incompatibilitate, decizia de primire în profesie va produce efectele numai de la data încetării stării de incompatibilitate, care trebuie rezolvată în termen de două luni de la emiterea deciziei”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (2) dispune următoarele:

„(2) În cazurile în care există incompatibilitate, decizia de primire în profesie va produce efectele numai de la data încetării stării de incompatibilitate”.

 

Art. 25 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 (modificată prin Legea nr. 25/2017)

 

Noua reglementare

La art. 25, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (3).

Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (3) dispune următoarele:

„(3) Până la încetarea stării de incompatibilitate, cel primit în profesie va fi înscris în tabloul avocaților incompatibili într-o secțiune, distinct”.

 

Art. 26 din Legea nr. 51/1995 (modificată prin Legea nr. 25/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 26 prevedea faptul că:

„(1) Exercitarea oricărei activități de asistență juridică specifică profesiei de avocat și prevăzută la art. 3 de către o persoană fizică sau juridică ce nu are calitatea de avocat înscris într-un barou și pe tabloul avocaților acelui barou constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.

(2) Instanțele sunt obligate să verifice și să se pronunțe asupra calității de reprezentant al unei persoane care se prezintă ca avocat, exercitând acte specifice acestei profesii și folosind însemnele profesiei de avocat.

(3) Actele specifice profesiei de avocat, efectuate în mod public de o persoană care nu a dobândit calitatea de avocat în condițiile prezentei legi, sunt nule dacă s-a produs o vătămare ce nu poate fi remediată în alt mod, în afară de cazul în care modul de îndeplinire a acestora a fost de natură să producă o eroare comună cu privire la calitatea celui care le-a săvârșit.

(4) În cazurile prevăzute de prezentul articol, baroul are dreptul la acțiune în despăgubiri împotriva persoanei fizice sau juridice care exercită fără drept profesia de avocat.

(5) Sumele obținute cu titlu de despăgubiri potrivit alin. (4) vor fi cuprinse în bugetele barourilor și vor fi folosite în mod exclusiv pentru organizarea activității de pregătire profesională a avocaților, în condițiile legii”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 26 dispune următoarele:

„Art. 26

(1) Instanțele sunt obligate să verifice și să se pronunțe asupra calității de reprezentant al unei persoane care se prezintă ca avocat, exercitând acte specifice acestei profesii și folosind însemnele profesiei de avocat.

(2) Exercitarea, fără drept, a oricărei activități specifice profesiei de avocat constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.

(3) Fapta unei persoane care exercită activități specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de prezenta lege constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.

(4) Actele specifice profesiei de avocat, efectuate în mod public de o persoană care nu a dobândit calitatea de avocat în condițiile prezentei legi, sunt nule”.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat – modificări (Legea nr. 25/2017) was last modified: aprilie 12th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.