Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului – modificări (Legea nr. 315/2021)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
(M. Of. nr. 589 din 18 iulie 2019; cu modif. și compl. ult.)
Legea nr. 315/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 1240 din 29 decembrie 2021)

– modifică: art. 1 alin. (3) și (12), art. 19 alin. (7^1) și (7^2), art. 22 alin. (4), art. 56 alin. (1);

introduce: art. 56 alin. (1^3) – (1^4) și (7) și (8).

 

În M. Of. nr. 1240 din 29 decembrie 2021 s-a publicat Legea nr. 315/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Redăm, în cele ce urmează, modificările, dar și completările aduse respectivului act normativ.

 

Art. 1 alin. (3) și (12)

Vechea reglementare

„(3) Oficiul este autoritatea care coordonează realizarea evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel național, evaluare care se realizează în cooperare cu autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1), cu asigurarea protecției datelor cu caracter personal. Oficiul coordonează răspunsul național la riscurile evaluate, în cooperare cu autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1), și informează, în acest sens Comisia Europeană, Autoritatea europeană de supraveghere și statele membre.

(…)

(12) Oficiul transmite Comisiei Europene, Autorității Europene de Supraveghere și statelor membre evaluarea de risc prevăzută la alin. (3).”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (3) și (12) se modifică și vor avea următorul conținut:

(3) Oficiul este autoritatea care coordonează realizarea evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel național, evaluare care se realizează în cooperare cu autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1), cu asigurarea protecției datelor cu caracter personal. Oficiul coordonează răspunsul național la riscurile evaluate, în cooperare cu autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1), și informează în acest sens Comisia Europeană, Autoritatea Bancară Europeană și statele membre.

(…)

(12) Oficiul transmite Comisiei Europene, Autorității Bancare Europene și statelor membre evaluarea de risc menționată la alin. (3).

 

 

Art. 19 alin. (7^1) și (7^2)

Vechea reglementare

„(7^1) Entitățile raportoare, după consultarea registrelor centrale prevăzute la alin. (5), informează Oficiul și autoritățile care gestionează aceste registre cu privire la orice neconcordanță între informațiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali și informațiile privind beneficiarii reali pe care le dețin.

(7^2) Pe baza informațiilor transmise de entitățile raportoare, autoritățile care gestionează registrele beneficiarilor reali înscriu în respectivele registre, de îndată, o mențiune provizorie cu privire la existența unei neconcordanțe, iar Oficiul ia măsurile corespunzătoare pentru soluționarea acesteia, în timp util. După soluționarea neconcordanței, Oficiul solicită autorităților care gestionează registrele beneficiarilor reali radierea mențiunii provizorii. Procedura privind înscrierea/radierea mențiunilor în/din registrele beneficiarilor reali se aprobă prin ordin al ministrului justiției sau prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. (7^1) și (7^2) se modifică și vor avea următorul conținut:

(7^1) Entitățile raportoare, după consultarea registrelor centrale prevăzute la alin. (5), informează autoritățile care gestionează aceste registre cu privire la orice neconcordanță între informațiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali și informațiile privind beneficiarii reali pe care le dețin. În situația în care entitățile raportoare prevăzute la art. 5 suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că anumite tranzacții, operațiuni sau activități al căror obiect îl constituie bunuri ce provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului și implică persoane cu privire la care există o neconcordanță, transmit un raport pentru tranzacții suspecte exclusiv Oficiului, în condițiile art. 6 alin. (1) lit. a).

(7^2) Pe baza informațiilor transmise de entitățile raportoare, autoritățile care gestionează registrele beneficiarilor reali înscriu în respectivele registre, de îndată, o mențiune provizorie cu privire la existența unei neconcordanțe și iau măsurile corespunzătoare pentru soluționarea acesteia în timp util. După soluționarea neconcordanței, autoritățile care gestionează registrele beneficiarilor reali radiază mențiunile provizorii. Procedura privind înscrierea/radierea mențiunilor în/din registrele beneficiarilor reali și de soluționare a neconcordanțelor se aprobă prin ordin al ministrului justiției sau prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz.

 

 

Art. 22 alin. (4)

Vechea reglementare

„(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul alin. (1) este considerată ca fiind necesară în vederea ducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul alin. (1) este considerată ca fiind necesară în vederea ducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Regulamentului (UE) 2018/1.725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1.247/2002/CE.

 

 

Art. 56 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 56 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat.

 

 

Art. 56 alin. (1^3) – (1^4) și (7) și (8)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 56, după alin. (1^2) și alin. (6) se introduc patru noi alineate, alin. (1^3)-(1^4) și alin. (7)-(8), cu următorul cuprins:

(1^3) Suplimentar față de obligația prevăzută la alin. (1) persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, care au în structura acționariatului entități înmatriculate/înregistrate și/sau care au sediul fiscal în jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal și/sau în jurisdicții cu grad înalt de risc de spălare a banilor și/sau de finanțare a terorismului și/sau în jurisdicții aflate sub monitorizarea organismelor internaționale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanțare a terorismului, depun anual o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.

(1^4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), persoanele juridice înmatriculate în registrul comerțului anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat, depun o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, pe care o actualizează ori de câte ori intervine o modificare, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților. Această obligație se consideră a fi îndeplinită pentru persoanele juridice care au depus cel puțin o declarație privind beneficiarul real ulterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi.

(…)

(7) Obligația prevăzută la alin. (1) este îndeplinită și prin includerea, la înmatriculare, în actul constitutiv, a datelor de identificare ale beneficiarilor reali și a modalităților în care se exercită controlul asupra persoanei juridice. Modificarea ulterioară a datelor de identificare ale beneficiarilor reali nu instituie obligația întocmirii unui act modificator la actul constitutiv, declararea acestora îndeplinindu-se în condițiile alin. (1).

(8) Oficiul asigură publicarea pe pagina sa de internet a listelor actualizate ale jurisdicțiilor prevăzute la alin. (13), elaborate de organismele internaționale abilitate.

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – modificări (Legea nr. 315/2021) was last modified: ianuarie 7th, 2022 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.