Legea fondului funciar nr. 18/1991 – modificări (Legea nr. 263/2022)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

 

Legea fondului funciar nr. 18/1991

(rep. M. Of. nr. 1 din 5 ianuarie 1998; cu modif. și compl. ult.)

 

 

 

Legea nr. 263/2022 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

(M. Of. nr. 736 din 21 iulie 2022)

 

modifică: art. 24 alin. (3), art. 27 alin. (2^3).

 

În M. Of. nr. 736 din 21 iulie 2022 a fost publicată Legea nr. 263/2022 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Vă prezentăm, în continuare, modificarile aduse Legii fondului funciar nr. 18/1991.

 

Art. 24 alin. (3)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Pentru proprietarii actuali ai construcțiilor edificate de către fostele cooperative agricole de producție, de fostele asociații economice intercooperatiste, de fostele organizații și entități ale cooperației de consum ori de alte foste entități cooperatiste, indiferent de denumirea acestora, comisia județeană de fond funciar va emite, la cerere, titluri de proprietate privind constituirea dreptului de proprietate pentru terenurile aferente acestor construcții, terenuri având categoria de curți-construcții, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) solicitanții fac dovada proprietății asupra construcțiilor;

b) solicitanții fac dovada înregistrării construcției în registrul agricol, cu excepția persoanelor pentru ale căror construcții nu există obligația legală de înscriere în registrul agricol, precum și dovada plății impozitelor și taxelor aferente acesteia în conformitate cu prevederile legale;

c) pentru terenul aferent construcției nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate în favoarea altei persoane.”

Art. 27 alin. (2^3)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 27 alin. (2^3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2^3) În cazul terenurilor aferente casei de locuit și anexelor gospodărești edificate anterior datei de 1 ianuarie 1990, precum și curții și grădinii din jurul acestora, proprietarii caselor de locuit, inclusiv cei care au cumpărat imobilul potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, sau cei care au dobândit aceste imobile prin acte translative de proprietate pot solicita comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, cu întrunirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) dacă deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu casa de locuit în registrele agricole sau registrele cadastrale ori sunt înscrise în cartea financiară și sunt înregistrate în evidențele fiscale;

b) dacă terenul este în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale și persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcțiilor;

c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.”

Legea fondului funciar nr. 18/1991 – modificări (Legea nr. 263/2022) was last modified: august 4th, 2022 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.