Intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici – modificări (H.G. nr. 132/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
H.G. nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici

(M. Of. nr. 247 din 12 aprilie 2007; cu modif. ult.)

H.G. nr. 132/2019 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, precum și pentru modificarea și completarea H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici

(M. Of. nr. 201 din 13 martie 2019)

– modifică: art. 3 partea introductivă a alin. (1), art. 6 alin. (3), art. 9, art. 55, art. 59;

– introduce: art. 50 alin. (6), art. 53^1, art. 56 alin. (3);

– abrogă: art. 5, cap. V secț. a 4-a „Dispoziții privind ocuparea funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici în situații excepționale” – art. 43, cap. VII titlul „ Secțiunea 1 – Dispoziții generale privind evaluarea”, art. 63, art. 67, art. 73.

H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici

(M. Of. nr. 530 din 14 iulie 2008; cu modif. ult.)

– modifică: art. 7, art. 17, art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (2), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 43 alin. (2), art. 62 alin. (3), art. 76 alin. (2), titlul III cap. II titlul secț 1 – „Organizarea perioadei de stagiu a funcționarilor publici debutanți”, art. 83 alin. (2), art. 121 alin. (1) lit. c), art. 127 lit. b), art. 140, art. 141, art. 142 alin. (2), art. 143 alin. (2), anexa nr. 1 notele de subsol nr. 9-10, anexa nr. 1A, anexa nr. 1B, anexa nr. 1C;

– introduce: art. 22 alin. (3), art. 26 alin. (3), art. 85^1, titlul III cap. III „Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici” – art. 105^1;

– abrogă: art. 3 lit. h), art. 6 lit. a), art. 8, art. 79 alin. (2), art. 80, art. 81 alin. (2), art. 83 alin. (1), titlul III cap. II titlul „ Secțiunea a 2-a – Evaluarea funcționarilor publici debutanți”, titlul III cap. IV,  secț. a 3-a „Promovarea rapidă” – art. 129-139, art. 157-159, art. 161, anexa nr. 5.

 

În M. Of. nr. 201 din 13 martie 2019 s-a publicat H.G. nr. 132/2019 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, precum și pentru modificarea și completarea H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Astfel, respectiva hotărâre aduce unele modificări, dar și completări următoarelor acte normative:

H.G. nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici (M. Of. nr. 247 din 12 aprilie 2007; cu modif. ult.);

H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici (M. Of. nr. 530 din 14 iulie 2008; cu modif. ult.).

 

Potrivit uneia dintre completările aduse H.G. nr. 611/2008, dacă prin acte normative cu caracter special aplicabile unor domenii de activitate, este prevăzută obligația participării unor reprezentanți ai altor autorități și instituții publice decât cele prevăzute de hotărâre la procesul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, reprezentantul autorității sau instituției publice respective desemnat pentru constituirea comisiei de concurs, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor, îl va înlocui pe unul dintre reprezentanții autorității ori instituției publice în al cărei stat de funcții se află funcția publică vacantă pentru care se organizează concursul.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse celor două acte normative.

 

H.G. nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici

 

Art. 3 partea introductivă a alin. (1) din H.G. nr. 341/2007 (modificat prin H.G. nr. 132/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 3, partea introductivă a alin. (1) prevedea:

„(1) Funcțiile publice din categoria înalților funcționari publici se stabilesc ca funcții publice de stat și funcții publice teritoriale, în condițiile art. 90 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel:”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, partea introductivă a alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Funcțiile publice din categoria înalților funcționari publici se stabilesc ca funcții publice de stat și funcții publice teritoriale, în condițiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel:”.

 

Art. 5 din H.G. nr. 341/2007 (abrogat prin H.G. nr. 132/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 prevedea:

„Art. 5

(1) Numărul maxim al funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici se stabilește anual prin planul de ocupare a funcțiilor publice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 se abrogă.

 

Art. 6 alin. (3) din H.G. nr. 341/2007 (modificat prin H.G. nr. 132/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 6, alin. (3) prevedea:

„(3) Agenția asigură accesul comisiei permanente prevăzute de art. 17 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare comisia de concurs, și al comisiei de evaluare a înalților funcționari publici, denumită în continuare comisia de evaluare, pe baza cererii motivate a acestora și în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce le revin, la datele pe care le gestionează în condițiile alin. (1) și (2)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Agenția asigură accesul comisiei prevăzute de art. 18 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare comisia de concurs, și al comisiei de evaluare a înalților funcționari publici, denumită în continuare comisia de evaluare, pe baza cererii motivate a acestora și în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce le revin, la datele pe care le gestionează în condițiile alin. (1) și (2)”.

 

Art. 9 din H.G. nr. 341/2007 (modificat prin H.G. nr. 132/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 prevedea:

„Art. 9

Pot participa la concursul pentru intrarea în categoria înalților funcționari publici persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 9

Pot participa la concursul pentru intrarea în categoria înalților funcționari publici persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Cap. V secț. a 4-a „Dispoziții privind ocuparea funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici în situații excepționale” – art. 43 din H.G. nr. 341/2007 (abrogat prin H.G. nr. 132/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la Cap. V, secț. a 4-a „Dispoziții privind ocuparea funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici în situații excepționale” – art. 43 prevedea:

„Art. 43

În mod excepțional, în cazul în care, ulterior verificării în baza de date prevăzută la art. 6 alin. (1), se constată că în categoria înalților funcționari publici nu există persoane care îndeplinesc condițiile stabilite pentru ocuparea unor funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, sunt aplicabile dispozițiile art. 80 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la Cap. V, secț. a 4-a „Dispoziții privind ocuparea funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici în situații excepționale” – art. 43 se abrogă.

 

Cap. VII titlul „Secțiunea 1 – Dispoziții generale privind evaluarea” din H.G. nr. 341/2007 (abrogat prin H.G. nr. 132/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la Cap. VII, titlul „Secțiunea 1 – Dispoziții generale privind evaluarea” se abrogă.

 

Art. 50 alin. (6) din H.G. nr. 341/2007 (introdus prin H.G. nr. 132/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 50, după alin. (5), se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul conținut:

„(6) Ședințele comisiei de evaluare se desfășoară la sediul Agenției”.

 

Art. 53^1 din H.G. nr. 341/2007 (introdus prin H.G. nr. 132/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 53, se introduce un nou articol, art. 53^1, cu următorul conținut:

„Art. 53^1

(1) Activitatea comisiei de evaluare este coordonată de președintele comisiei.

(2) Președintele comisiei de evaluare are următoarele atribuții principale:

a) stabilește locul, data și ora ședințelor comisiei de evaluare;

b) supune atenției membrilor comisiei de evaluare, anterior începerii procedurii de evaluare a înalților funcționari publici, necesitatea îndeplinirii obligației legale de a depune o declarație pe propria răspundere că nu se află în niciunul dintre cazurile de conflict de interese prevăzute la art. 17 alin. (1) cu înalții funcționari publici supuși procedurii de evaluare;

c) deschide, conduce și închide ședințele comisiei de evaluare;

d) coordonează activitatea comisiei de evaluare și a secretariatului tehnic;

e) semnează adresele care se transmit autorităților și instituțiilor publice, rezultate din activitatea comisiei de evaluare;

f) semnează, alături de ceilalți membri ai comisiei de evaluare, rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale și rapoartele de evaluare generală ale înalților funcționari publici;

g) semnează, alături de ceilalți membri ai comisiei de evaluare, procesele-verbale de ședință;

h) semnează orice alte adrese și documente necesare sau rezultate din activitatea comisiei de evaluare, conform deciziilor luate de comisia de evaluare.

(3) Președintele comisiei de evaluare dispune organizarea evidențeiși a circuitului documentelor legate de activitatea comisiei, înregistrarea într-un registru de intrare-ieșire a corespondenței primite și expediate, precum și îndosarierea, respectiv arhivarea corespondenței și a rapoartelor de evaluare de către secretariatul tehnic”.

 

Art. 55 din H.G. nr. 341/2007 (modificat prin H.G. nr. 132/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 55 prevedea:

„Art. 55

Secretariatul tehnic al comisiei de evaluare are următoarele atribuții principale:

a) întocmește, redactează și semnează alături de comisia de evaluare întreaga documentație privind activitatea specifică a acesteia;

b) convoacă comisia de evaluare, la solicitarea președintelui comisiei;

c) îndeplinește orice alte sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a procesului de evaluare”.

 

Noua reglementare                       

Potrivit noii reglementări, art. 55 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 55

Secretariatul tehnic al comisiei de evaluare are următoarele atribuții principale:

a) primeșteși înregistrează documentele adresate comisiei de evaluare;

b) transmite autorităților și instituțiilor publice adresele comisiei de evaluare;

c) convoacă membrii comisiei de evaluare și, după caz, înaltul funcționar public în situația organizării interviului, la solicitarea președintelui acesteia;

d) redactează și semnează toate documentele emise de comisia de evaluare, alături de membrii acesteia, cu excepția rapoartelor de evaluare, și ține evidența acestor documente;

e) păstrează documentele gestionate sau provenite din activitatea comisiei de evaluare;

f) transmite rapoartele de evaluare în termenele și condițiile prevăzute la art. 209 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

g) îndeplinește orice alte sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a procesului de evaluare”.

 

Art. 56 alin. (3) din H.G. nr. 341/2007 (introdus prin H.G. nr. 132/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 56, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul conținut:

„(3) Lucrările fiecărei ședințe a comisiei de evaluare se consemnează într-un proces-verbal de ședință, întocmit de secretariatul tehnic al comisiei de evaluare și semnat de toți membrii prezenți și de secretariatul tehnic”.

 

Art. 59 din H.G. nr. 341/2007 (modificat prin H.G. nr. 132/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 59 prevedea:

„Art. 59

(1) Comisia de evaluare adoptă, în scopul organizării activității sale, regulamente, cu avizul conform al Agenției. Regulamentele se adoptă cu votul majorității membrilor comisiei de evaluare.

(2) Ședințele comisiei de evaluare se desfășoară la sediul Agenției”.

 

Noua reglementare                       

Potrivit noii reglementări, art. 59 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 59

(1) Comisia de evaluare adoptă, cu votul majorității membrilor, un regulament pentru aprobarea formatelor standard ale documentelor necesare desfășurării activității.

(2) Modelul antetului comisiei de evaluare se aprobă prin regulamentul prevăzut la alin. (1)”.

 

Art. 63 din H.G. nr. 341/2007 (abrogat prin H.G. nr. 132/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 63 prevedea:

„Art. 63

(1) Fiecare evaluare realizată de Comisia de evaluare se consemnează în raportul de evaluare a înaltului funcționar public, document cu caracter administrativ încheiat în 3 exemplare originale, dintre care unul anexat la dosarul profesional al înaltului funcționar public, unul arhivat la secretariatul tehnic al Comisiei de evaluare și unul transmis la persoana care are competența legală de numire, conform legii.

(2) Raportul de evaluare se comunică înaltului funcționar public în termen de 15 zile de la finalizare.

(3) În măsura în care Guvernul sau primul-ministru, care are competența legală de numire, potrivit legii, consideră că aprecierile consemnate în raportul de evaluare nu corespund realității, poate solicita Comisiei de evaluare reanalizarea calificativului acordat.

(4) Solicitarea prevăzută la alin. (3) se motivează și se transmite Comisiei de evaluare în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii raportului de evaluare.

(5) Comisia de evaluare reanalizează documentele care au stat la baza evaluării, precum și solicitarea transmisă potrivit alin. (4) și realizează o nouă evaluare în termen de 15 zile de la data primirii solicitării prevăzute la alin. (4).

(6) Raportul de evaluare se întocmește în 3 exemplare originale și se comunică potrivit prevederilor alin. (1) și (2)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 63 se abrogă.

Intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici – modificări (H.G. nr. 132/2019) was last modified: mai 20th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.