Criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil (Decizia PCINC nr. 10/2022)

Actul public în Monitorul Oficial

Preambul Sumar
Decizia președintele Comisiei de Insolvență la Nivel Central (PCINC) nr. 10/2022 privind aprobarea Criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil

(M. Of. nr. 973 din 6 octombrie 2022)

 

În temeiul:

– art. 45 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, cu modificările ulterioare, și al art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice.

 

 

Se aprobă Criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil.

 

În M. Of. nr. 973 din 6 octombrie 2022 s-a publicat Decizia președintele Comisiei de Insolvență la Nivel Central (PCINC) nr. 10/2022 privind aprobarea Criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții din respectivele Criterii generale.

 

Dispoziți relevante

Art. 1:

Pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil se utilizează valoarea coșului minim lunar de consum actualizată de către Comisia de Insolvență la Nivel Central cu sprijinul Institutului Național de Statistică prin raportare la valoarea indicelui prețurilor de consum pentru luna iunie 2022 față de aceeași lună a anului 2019. Elementele constitutive ale coșului minim lunar de consum, precum și valorile asociate acestora sunt prezentate în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele criterii generale.

 

Art. 2:

(1) Valoarea coșului minim lunar de consum reprezintă pragul minim sub care nu pot fi stabilite cheltuielile pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil. Această valoare reprezintă suma de bani din veniturile debitorului care nu poate fi oprită pentru plata datoriilor deoarece îi este necesară pentru acoperirea cheltuielilor indispensabile asigurării traiului zilnic pentru sine și familia sa.

(2) Valoarea coșului minim lunar de consum se stabilește diferențiat pentru procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor/procedura simplificată de insolvență și procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active.

(3) Valoarea coșului minim lunar de consum este minimul necesar pentru asigurarea respectării drepturilor, libertăților fundamentale și demnității umane ale debitorului și ale persoanelor cărora acesta le asigură ori le datorează, în condițiile legii, întreținere în mod curent.

 

Art. 6:

(1) Valoarea coșului minim lunar de consum diferențiată pentru debitorul care trăiește în mediul urban și membrii familiei sale în procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor sau procedura simplificată de insolvență este:

a) 999 lei pentru fiecare adult;

b) 735 lei pentru fiecare copil cu vârsta de peste 14 ani;

c) 525 lei pentru fiecare copil cu vârsta de până la 14 ani.

(2) Valoarea coșului minim lunar de consum diferențiată pentru debitorul care trăiește în mediul rural și membrii familiei sale în procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor sau procedura simplificată de insolvență este:

a) 807 lei pentru fiecare adult;

b) 593 lei pentru fiecare copil cu vârsta de peste 14 ani;

c) 425 lei pentru fiecare copil cu vârsta de până la 14 ani.

(3) În vederea estimării valorii totale a coșului minim lunar de consum pentru debitor și familia sa se vor analiza structura și componența acesteia conform art. 5 și se vor utiliza corespunzător pentru fiecare membru al familiei valorile menționate la alin. (1) și (2).

(4) În situația în care debitorul aflat în procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor sau procedura simplificată de insolvență nu are familie, acesta va beneficia de valoarea coșului minim lunar de consum corespunzătoare fiecărui adult în funcție de mediul urban sau rural în care trăiește.

 

Art. 8:

Pentru stabilirea cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil se va ține cont de particularitățile de ordin financiar ale situației debitorului și familiei sale în funcție de mediul urban sau rural și locul unde trăiesc. În acest sens, valorii coșului minim lunar de consum i se vor adăuga sumele necesare asigurării:

a) nevoilor locative, precum plata utilităților și serviciilor care depășesc cuantumul financiar prevăzut pentru acestea în coșul minim lunar de consum ca urmare a prețurilor existente în zona unde debitorul și familia sa trăiesc;

b) necesităților alimentare atunci când acestea depășesc cuantumul financiar prevăzut în coșul minim lunar de consum ca urmare a prețurilor existente în zona unde debitorul și familia sa trăiesc sau a unor situații de sănătate ce impun un regim nutrițional special;

c) necesităților de transport atunci când debitorul și membrii familiei sale sunt nevoiți să se deplaseze către locurile de muncă, școală sau alte instituții de învățământ și orice alte locații pentru realizarea unor activități aducătoare de venituri sau pentru respectarea unor tratamente medicale ca urmare a condițiilor de viață existente și angajamentelor asumate, care impun depășirea cuantumului financiar prevăzut pentru acestea în coșul minim lunar de consum;

d) altor nevoi curente ale debitorului și familiei sale care depășesc cuantumul financiar prevăzut pentru acestea în coșul minim lunar de consum ca urmare a unor situații neprevăzute sau necesități imperioase precum: reparația, achiziționarea sau înlocuirea articolelor de îmbrăcăminte, obiectelor de uz personal sau casnic, inclusiv a mobilierului, obiectelor necesare îngrijirii bolnavilor sau persoanelor care suferă de un handicap, bunurilor care servesc la exercitarea ocupației sau profesiei debitorului, inventarului agricol, inclusiv a animalelor de muncă, furajelor pentru aceste animale și semințelor pentru cultura pământului, dacă debitorul se ocupă cu agricultura, în măsura necesară continuării lucrărilor în agricultură;

e) susținerii cursurilor de învățământ obligatoriu și începerii sau continuării studiilor postliceale, universitare sau postuniversitare pentru debitor și persoanele cărora acesta le asigură ori le datorează, în condițiile legii, întreținere în mod curent, care depășesc cuantumul financiar prevăzut pentru acestea în coșul minim lunar de consum;

f) plății cheltuielilor profesionale absolut necesare exercitării ocupației sau profesiei debitorului;

g) plății cheltuielilor de școlarizare, instruire, specializare absolut necesare exercitării ocupației sau profesiei debitorului;

h) plății primelor de asigurare obligatorie;

i) îndeplinirii obligațiilor legale sau convenționale de întreținere, ultimele neputând depăși un prag de 5 salarii medii pe an;

j) îndeplinirii obligațiilor rezultate din atragerea răspunderii penale și contravenționale.

 

Art. 12:

Pentru stabilirea cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil se va ține cont de cheltuielile necesare creșterii, îngrijirii și educării copilului aflat în întreținerea debitorului sau căruia debitorul îi prestează întreținere, prin raportare la diferitele stadii de dezvoltare ale acestuia. În acest sens se vor adăuga valorii coșului minim lunar de consum sumele necesare acoperirii:

a) necesităților alimentare care depășesc cuantumul financiar prevăzut pentru acestea în coșul minim lunar de consum, în funcție de vârsta copilului, starea de sănătate a acestuia, integritatea fizică, dizabilități sau afecțiunile de care suferă raportate inclusiv la tratamentele și dietele prescrise de medic;

b) necesităților de transport care depășesc cuantumul financiar prevăzut pentru acestea în coșul minim lunar de consum, în funcție de vârsta copilului, locația unității de învățământ, mijloacele de transport existente în zona unde copilul trăiește și învață, starea de sănătate a acestuia, integritatea fizică, dizabilități sau afecțiunile de care suferă raportate inclusiv la recomandările și tratamentele medicale pe care trebuie să le urmeze;

c) cheltuielilor pentru susținerea cursurilor de învățământ obligatoriu, postliceal, universitar sau postuniversitar, inclusiv cele necesare asigurării unor dotări minimale pentru facilitarea accesului la informații și documente în format electronic și studiului acestora, care depășesc cuantumul financiar prevăzut pentru acestea în coșul minim lunar de consum;

d) cheltuielilor pentru asigurarea unui spațiu locativ corespunzător dezvoltării normale fizice și psihice a copilului și facilitării studiului la orice vârstă a acestuia, care depășesc cuantumul financiar prevăzut pentru acestea în coșul minim lunar de consum ca urmare a situației familiale a debitorului și prețurilor existente în zona unde copilul trăiește și învață.

 

Art. 13:

(1) Exigențe minimale ale unei locuințe convenabile sunt cele prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentele criterii generale).

(2) Debitorul și membrii familiei sale au dreptul să beneficieze pe parcursul desfășurării procedurii de insolvență de o locuință convenabilă conform prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, dacă imobilul în care debitorul și familia sa locuiesc este valorificat, se va lua în considerare cuantumul chiriei necesare pentru ocuparea unei locuințe convenabile. Acest cuantum se va adăuga la valoarea coșului minim lunar de consum.

(3) Dacă debitorul, împreună cu familia sa, locuiește într-un imobil care excedează exigențelor minimale ale unei locuințe convenabile raportat la numărul locatarilor, acesta poate opta pentru valorificarea imobilului și mutarea într-o altă locuință.

(4) Debitorul și familia sa pot opta, în vederea acoperirii unui cuantum cât mai mare din datorii, să valorifice imobilul în care locuiesc și să se mute într-o locuință care nu întrunește exigențele minimale stabilite de prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Debitorul și familia sa nu pot opta pentru o astfel de soluție, în vederea acoperirii unui cuantum cât mai mare din datorii, dacă persoanele cărora le prestează întreținere sunt private de spațiul necesar unei dezvoltări normale fizice și psihice și facilitării studiului pentru absolvirea cursurilor de învățământ obligatoriu, postliceal, universitar sau postuniversitar.

(5) Sumele necesare pentru plata cheltuielilor cu serviciile și utilitățile aferente unei locuințe convenabile nu pot fi eșalonate sau reduse și se vor adăuga valorii coșului minim lunar de consum pentru partea de cuantum care depășește suma prevăzută pentru această categorie de cheltuieli.

Criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil (Decizia PCINC nr. 10/2022) was last modified: November 7th, 2022 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.