Certificatul european de moștenitor din perspectiva aplicării Regulamentului (UE) nr. 650/2012

Abstract

The European Certificate of Succession in view of the implementation of Regulation (EU) No 650/2012

The author presents the European Certificate of Succession, considering the implementation of Regulation (EU) No 650/2012.

The article’s structure and content reveal commentaries on the issuing procedure and on the legal effects of the European Certificate of Succession, on rectifying, modifying or withdrawing the Certificate, considering doctrine elaborated by important names in the field of law (L.-B. Ciucă, I. Olaru).

In conclusion, the authors expresses her opinion on practical legal issues raised by the implementation of on the 17th of August 2015 of Regulation (EU) No. 650/2012.

Keywords: the European Certificate of Succession; the issuing procedure of the European Certificate of Succession; Regulation (EU) No. 650/2012.

Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materia de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor, începând cu 15 august 2015 va fi aplicat. Aceasta este o realitate la care atât teoreticienii, cât și practicienii în drept vor trebui să facă față.

„Instituția moștenirii reprezintă o componentă importantă în procesul dezvoltării economice și a consolidării relațiilor de familie, a societății în ansamblu. Începând cu obiceiul, trecând peste etapa regulilor și normelor incipiente și empirice, continuând cu un sistem elaborat și rafinat de legi și norme europene sau naționale, «moștenirea» sau «succesiunea» a suferit diverse abordări atât în plan terminologic, cât și în planul mai profund al filozofiei juridice, elemente determinate de dezvoltarea economică, legislativă sau politică a societății respective”[1].

Dacă luăm în calcul faptul că în prezent, la nivelul Uniunii Europene conform statisticilor oficiale sunt peste 13 milioane de cetățeni care locuiesc efectiv într-o altă țară decât cea în care s-au născut, și dacă adăugăm la aceștia cei aproximativ 21 de milioane de cetățeni din afara spațiului comunitar, care locuiesc în interiorul Uniunii Europene putem prefigura cu ușurință rațiunea pentru care legislativul european și-a stabilit ca obiectiv identificarea unor măsuri și a unor instrumente legislative care să ușureze și care să clarifice toate elementele de procedură în materia succesiunilor cu elemente de extraneitate. O lege este utilă în măsura în care răspunde cerințelor actuale ale societății și răspunde la unele nevoi concrete ale acesteia. Din această perspectivă, chiar dacă în materia moștenirii există o puternică amprentă a tradițiilor și o inerție conceptuală puternică, libera circulație a cetățenilor Uniunii Europene și principiul nediscriminării cetățenilor acesteia în relație cu drepturile și libertățile fundamentale au impus o modernizare și o abordare europeană a acestei instituții.

La nivelul Uniunii Europene, anual, se dezbat peste 450.000 de dosare succesorale internaționale. În acest context preocuparea practicienilor și a teoreticienilor dreptului este justificată in sensul identificării situațiilor confuze și diferit interpretate și identificării unor soluții transparente și facile pentru toți cetățenii comunitari, la aceste probleme.

– Unde se identifică norma juridică ce reglementează procedura succesorală cu elemente de extraneitate?

– Care este raportul dintre Regulamentul (UE) nr. 650/2012 și convențiile internaționale deja încheiate de statul în cauză în materia moștenirilor?

– Care și cum se constată competentă de soluționarea unei succesiuni internaționale?

– Care este procedura și valoarea de utilizare a documentelor străine în materia moștenirilor internaționale?

– În ce situații se poate emite un certificat european de moștenitor?

– Care este procedura de emitere a certificatului european de moștenitor?

– Ce efecte produce certificatul european de moștenitor?

– Care este procedura de rectificare, modificare sau retragere a certificatului european de moștenitor?

Iată câteva întrebări provocate de aplicarea Regulamentului (UE) nr. 650/2012, întrebări la care autoritățile competente în soluționarea moștenirilor vor trebui să răspundă cât mai curând și cu o abordare unitară, a procedurii aplicate, dar și a terminologiei folosite atât la nivel European, cât și în folosul legislației naționale[2].

Lucrarea de față dorește să abordeze câteva aspecte privind certificatul european de moștenitor, din perspectiva art. 62 și art. 63 din considerentul (67) din Regulamentul (UE) nr. 650/2012[3].

În acest sens vom analiza distinct:

– procedura emiterii;

– efectele certificatului european de moștenitor;

– procedura rectificării, modificării și retragerii certificatului european de moștenitor.

Procedura emiterii certificatului european de moștenitor.

Certificatul European de moștenitor conform art. 65 alin. (1) este emis la cererea oricărei persoane interesate. Textul folosește termenul de „solicitant” dar trimite spre clarificări la art. 63 alin. (1). Din această perspectivă consacrată de art. 63 alin. (1), solicitanți pot fi moștenitorii, executorii testamentari, legatarii sau administratorii patrimoniului succesoral.

Cererea formulată va fi practic, completarea unui formular tip, după modelul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Aceasta cerere/formular conține informații cu privire la defunct, solicitant, alți posibili beneficiari în baza unei dispoziții de mortis causa sau a legii, eventuale legate testamentare ale autorului succesiunii și dacă există declarații de acceptare sau renunțare la moșteniri din partea succesibililor. Toate aceste informații vor trebui să fie însoțite de documente doveditoare în original sau copii legalizate.

Cererea, va fi primită de autoritatea competentă spre soluționarea moștenirii care va proceda la:

– verificarea îndeplinirii criteriilor privind competența teritorială[4];

– verificarea privind formularea unei alte eventuale solicitări similar și care vizează aceeași moștenire în alt stat membru sau în același stat cu autoritatea în cauză;

– înregistrează cererea în Registru European al Cauzelor Succesorale;

– formează dosarul succesoral privind respectivul defunct;

Autoritatea competentă, după parcurgerea procedurilor descrise mai sus, va proceda la:

– audierea martorilor sub jurământ sau prin declarații solemne conform art. 66 alin. (3) din Regulament;

– adună informații prin solicitare adresate registrelor statelor membre conform art. 66 alin. (5) din Regulament;

– audiază orice persoană interesată sau în legătură cu cauza;

– acordă termene;

– în procedura publică și transparentă informează succesibilii;

– obține acordul tuturor celor implicate cu privire la elementele cerute spre a fi certificate;

– obține acordul în scopul emiterii certificatului de moștenitor.

După parcurgerea tuturor etapelor succint prezentate, autoritatea competentă va emite certificatul european de moștenitor.

Certificatul european de moștenitor se eliberează în cadrul procedurii succesorale cu elemente de extraneitate. Pentru a veni în sprijinul autorităților competente în această procedură, au fost înființate spre înscriere și consultare.

„Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială prin Decizia Nr. 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001, de creare a unei rețele judiciare europene în materie civilă și comercială modificată prin Decizia Nr. 568/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009, putând în același timp să găsim informații utile la: http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm, https://e-justice.europa.eu, www.succesions-europe.eu, www.couples-in-europe.eu, precum și „Rețeaua Notarială Europeană lansată la 1 noiembrie 2007 ca urmare a hotărârii Consiliului Notariatelor Uniunii Europene (C.N.U.E.), organism oficial și reprezentativ al profesiei notariale în Europa. R.N.E este o structură de interlocutori naționali care se ocupă de cazuri transfrontaliere, în sprijinul notarilor din 22 de state membre ale Uniunii Europene. (www.enn-rne.eu, http://www.notaries-of-europe.eu/index.php?pageID=228 )”[5].

 

Efectele certificatului european de moștenitor

În conformitate cu art. 69 din Regulament, certificatul produce efecte în fiecare stat membru fără a mai fi necesară îndeplinirea unei proceduri suplimentare.

Se prezumă conform alin. (2) al aceluiași articol, că toate informațiile sunt probate cu exactitate si că persoanele prezentate în certificat ca moștenitori, legatari, executori testamentari sau administratori al moștenirii, au toate drepturile și obligațiile ce le revin din acest statut confirmat de certificat.

„Certificatul european de moștenitor creează o prezumție de veridicitate a elementelor atestate în cuprinsul său”[5] .

Art. 69 din Regulament prin alin. (5) precizează că certificatul constituie un titlu valabil pentru înscrierea bunurilor succesorale în registrul corespunzător al unui stat membru, fără a aduce atingere art. 1 alin. (2) lit. (k) și (l).

 

Procedura rectificării, modificării sau retragerii certificatului european de moștenitor.

Având în vedere că Regulamentul nu stabilește nicio procedură în baza căreia să se rectifice certificatul, fiecare stat va aplica procedura în conformitate cu legislația națională.

„Certificatul european de moștenitor poate fi rectificat numai în cazul erorilor materiale”[6].

În cazul României, în procedura notarială de rectificare a certificatului european de moștenitor se vor aplica prevederile art. 88 din Legea 36/1995.

În cazul modificării certificatului, ca și în situația rectificării unei erori materiale, Regulamentul nu stabilește o anumită procedură. În cazul în care se constată că anumite aspecte conținute de certificat nu corespund realității, se va proceda la modificarea sau la retragerea acestuia. Decizia de modificare sau retragere a certificatului în conformitate cu art. 72 alin. (1) din Regulament este supusă controlului judiciar.

„Dreptul este dinamic, precum societatea este dinamică, el suportă continue restructurări, reformulări de concepte, dar își păstrează, în același timp, o constanță obiectivă, pentru că dreptul se fondează și se continuă pe drept. Dreptul vechi și, în consecință, doctrina juridică veche nu pot fi înlăturate complet în scopul construirii și dezvoltării noilor principii de drept. Evoluția dreptului, a doctrinei și a culturii juridice, din antichitate și până în prezent ne demonstrează faptul că, deși el se află într-o devenire continuă, se formulează teorii și concepte aplicabile realității contemporane”[7].

Aplicarea la 17.08.2015 a Regulamentului (UE) nr. 650/2012 va pune în fața profesioniștilor probleme ce vor trebui interpretate unitar, dar vor provoca legislativul European și cel al statelor naționale la perfectarea normei în scopul aplicării ei în mod util.

Considerăm că alături de procedura emiterii certificatului european de moștenitor, „teme precum testamentul în Regulamentul (UE) nr. 650/2012, formele de testament, înregistrarea și căutarea acestora în unele state din U.E, utilizarea unui act autentic străin în procedura succesorală, actele autentice și hotărârile judecătorești provenind din statele U.E sau terțe U.E, utilizarea actelor de stare civilă în procedura succesorală, precum și care este procedura și care sunt efectele certificatului de moștenitor, sunt teme ce provoacă practicienii pentru o interpretare corectă, uniformă și nediscriminatoare în fiecare stat membru al U.E”[8].


[1] Liviu-Bogdan Ciucă, Legal Developments on Inharitance, from Rules under the Primitive Community to the European Rules on Inharitance, publicat în volumul „SGEM Conference on Political Scients, Law, Finance, Economics and Tourism” conference proceedings, vol. I, în cadrul International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Scients and Arts, Albena, Bulgaria, 2014
[2] A se vedea Liviu-Bogdan CIUCĂ, Drept civil. Succesiuni, Editura Universitară, București, 2010, pp. 17-20
[3] Articolul 62
Crearea unui certificat european de moștenitor
(1) Prezentul regulament creează un certificat european de moștenitor (denumit în continuare  „certificatul”), care este emis spre utilizare într-un alt stat membru și care produce efectele enumerate la articolul 69.
Articolul 63
Scopul certificatului
(1) Certificatul este destinat utilizării de către moștenitori,de către legatari cu drepturi directe la succesiune și de către executori testamentari sau administratori ai patrimoniului succesoral care trebuie să își dovedească într-un alt stat membru statutul sau să își exercite dreptul respectiv de moștenitor sau legatar și/sau atribuțiile de executor testamentar sau administrator al patrimoniului succesoral.
(2) Certificatul poate fi utilizat, în special, pentru a proba unul sau mai multe dintre următoarele:
(a) statutul și/sau drepturile fiecărui moștenitor sau, după caz, ale fiecărui legatar menționat în certificat și cotele-părți respective din patrimoniul succesoral;
(b) atribuirea unui bun anume sau a anumitor bunuri care fac parte din patrimoniul succesoral moștenitorului/moștenitorilor sau, după caz, legatarului menționat (legatarilor menționați) în certificat;
(c) atribuțiile persoanei menționate în certificat ca executor testamentar sau ca administrator al patrimoniului succesoral.
[4] Conform art. 4, art. 7, art. 10 și art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012
[5] Liviu-Bogdan Ciucă, Succesion of Foreign Elements, în cadrul The International Scientific Conference “Communication, Context, Interdisciplinary”, Tîrgu Mureș, 2014
[6] Ioana Olaru, Dreptul european al succesiunilor internaționale. Ghid practic, Editura Notarom, București, 2014, p. 192
[7] Ioana Olaru, Dreptul european al succesiunilor internaționale. Ghid practic, Editura Notarom, București, 2014, p. 193
[8] Liviu-Bogdan Ciucă, Tradiție și evoluție în doctrina juridică națională, Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice „Doctrina Juridică Românească: Între Tradiție și Reforme”, 2014, ISBN CD : 978-606-673-349-6.
[9] Liviu-Bogdan Ciucă, Some consideration regarding the inheritance succession procedure with extraneity elements, în cadrul conferinței internaționale LUMEN “Transdisciplinarty and Communicative Action”, 2014
Certificatul european de moștenitor din perspectiva aplicării Regulamentului (UE) nr. 650/2012 was last modified: iunie 18th, 2015 by Alexandra Crișan

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista