Bugetul de stat pe anul 2023 (Legea nr. 368/2022)

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar

Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023

(M. Of. nr. 1215 din 19 decembrie 2022)

Se adoptă bugetul de stat pe anul 2023.

 

În M. Of. nr. 1215 din data de 19 decembrie 2022 s-a publicat Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții din respectivul act normativ:

Structură

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1: Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2023

SECȚIUNEA 2: Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2023

SECȚIUNEA 3: Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2023

SECȚIUNEA 4: Dispoziții referitoare la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2023

SECȚIUNEA 5: Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020, pe anul 2023

SECȚIUNEA 6: Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027, precum și la proiecte cu finanțare din Planul național de redresare și reziliență al României, pe anul 2023

SECȚIUNEA 7: Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2023

CAPITOLUL II: Responsabilități în aplicarea prezentei legi

CAPITOLUL III: Dispoziții finale

 

Art. 1

Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2023 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii.

Art. 2

(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 275.364,5 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 597.348,6 milioane lei credite de angajament și în sumă de 353.314,4 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 77.949,9 milioane lei.

(3) Sinteza cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

_____

*) – Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1214 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.

Art. 3

Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli.

(…)

Art. 9

(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și bugetul fondurilor externe nerambursabile utilizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 11.

(2) Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe părți, capitole și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 11/01.

(3) Cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/02.

(4) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/03.

(…)

Art. 13

(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state pentru anul 2023.

(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele aprobate anual, cu această destinație. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/autorităților comune de management/autorităților naționale.

(…)

Art. 20

(1) În anul 2023, după aprobarea prin decizie a Comisiei Europene a programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru perioada de programare 2021-2027 să introducă anexele nr. 3/xx/25 și 3/xx/24 la bugetul acestora, respectiv programe noi în cadrul acestor anexe.

(2) Pentru punerea în aplicare a alin. (1) se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru perioada de programare 2021-2027 să introducă în anexa nr. 3/xx/25 creditele de angajament și creditele bugetare aferente programelor prevăzute la alin. (1) la poziția „Finanțarea din FEN postaderare”, cu încadrarea în nivelul total al sumelor aprobate programelor prin decizie a Comisiei Europene.

(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru perioada de programare 2021-2027 să introducă titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, respectiv titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, precum și creditele de angajament reprezentând contribuția națională și alte cheltuieli aferente programelor noi prevăzute la alin. (1), în bugetul propriu și în anexele nr. 3/xx/25 și 3/xx/24 la bugetul acestora.

(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru perioada de programare 2021-2027 să asigure creditele bugetare în anul 2023, reprezentând contribuția națională și alte cheltuieli aferente programelor noi, introduse potrivit alin. (1), la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, prin virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, cu reflectarea corespunzătoare în anexele nr. 3/xx/25 și 3/xx/24 la bugetul acestora.

(5) Pentru punerea în aplicare a alin. (4) ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pot efectua virări de credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (16).

(6) Ordonatorii principali de credite comunică, în termen de 5 zile lucrătoare, Ministerului Finanțelor modificările efectuate potrivit prevederilor prezentului articol, concomitent cu transmiterea anexelor modificate corespunzător, însușite de ordonatorul principal de credite.

(7) Se autorizează Ministerul Finanțelor să aprobe, la propunerea ordonatorilor principali de credite, repartizarea pe trimestre ca urmare a modificărilor prevăzute la alin. (3)-(5).

(8) Prevederile alin. (1)-(6) se aplică și Ministerului Finanțelor, în calitate de ordonator principal de credite prin bugetul căruia se finanțează programele operaționale regionale pe perioada de programare bugetară 2021-2027.

(…)

Art. 70

Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Bugetul de stat pe anul 2023 (Legea nr. 368/2022) was last modified: January 5th, 2023 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.