Statutul profesiei de avocat – modificări (Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

Art. 92 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat (introdus prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 92, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul conținut:

„(3) Se exceptează situația în care părțile solicită expres înregistrarea la o dată ulterioară, când termenul curge de la data solicitării, ori situația în care părțile renunță expres la înscrierea actului în registrul prevăzut la alin. (2)”.

 

Art. 121 alin. (5) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 121, alin. (5) prevedea:

„(5) Contractul de asistență juridică poate fi încheiat, în mod excepțional, și în formă verbală. În acest caz, ca și în situația prevăzută la alin. (2), dispozițiile art. 44 din Lege se aplică în mod corespunzător. Contractul în formă scrisă va fi încheiat în cel mai scurt timp posibil”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 121, alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) Contractul de asistență juridică poate fi încheiat, în mod excepțional, și în formă verbală. În acest caz, ca și în situația prevăzută la alin. (2), dispozițiile art. 44 din Lege se aplică în mod corespunzător. Contractul în formă scrisă va fi redactat în cel mai scurt timp posibil”.

 

Art. 122 alin. (7) din Statutul profesiei de avocat (introdus prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 122, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul conținut:

„(7) Contractul de asistență juridică încheiat cu respectarea dispozițiilor prezentului articol constituie unicul mijloc de probă al raporturilor dintre client și avocat”.

 

Art. 128 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 128, alin. (1) prevedea:

„(1) Onorariile se stabilesc liber între avocat și client, în limitele legii și ale prezentului statut. Este interzisă fixarea de onorarii minime, recomandate sau maxime de către organele profesiei, de către formele de exercitare a profesiei de avocat sau de către avocați”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 128, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Onorariile se stabilesc liber între avocat și client, în limitele legii și ale prezentului statut”.

 

Art. 163 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 163, alin. (1) prevedea:

„(1) Pentru asistența judiciară acordată avocatul desemnat are dreptul la un onorariu stabilit de organul judiciar, potrivit naturii și volumului activității desfășurate, în limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat între UNBR și Ministerul Justiției”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 163, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Pentru asistența judiciară acordată, avocatul desemnat are dreptul la un onorariu stabilit de organul judiciar, potrivit naturii și volumului activității desfășurate, în limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat între UNBR, Ministerul Justiției și Ministerul Public”.

 

Art. 166 din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 166 prevedea:

„Art. 166

(1) Onorariile pentru asistența judiciară acordată în oricare dintre formele prevăzute de prezentul capitol se stabilesc prin protocolul încheiat între UNBR și Ministerul Justiției, în condițiile legii.

(2) Fondurile necesare pentru plata onorariilor prevăzute la alin. (1) se asigură potrivit art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru cheltuielile curente necesare funcționarii serviciilor de asistență judiciară din cadrul barourilor, din sumele virate lunar pentru plata onorariilor cuvenite pentru asistența judiciară fiecare barou își constituie un fond prin reținerea a 1% din valoarea acestor sume, aprobate și efectiv vărsate. Reținerea cotei de 1% se face la achitarea efectivă a onorariului către avocatul îndreptățit.

(4) Onorariile pentru asistența judiciară acordată în oricare dintre formele prevăzute de prezentul capitol la solicitarea organelor administrației publice locale se acordă din fondurile acestor organe, în limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat de fiecare barou cu acestea. În lipsa protocolului sunt aplicabile limitele stabilite prin protocolul prevăzut la art. 82 alin. (1) din Lege”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 166 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 166

(1) Onorariile pentru asistența judiciară acordată în oricare dintre formele prevăzute de prezentul capitol se stabilesc prin protocolul încheiat între UNBR, Ministerul Justiției și Ministerul Public, în condițiile legii.

(2) Fondurile necesare pentru plata onorariilor prevăzute la alin. (1) se asigură potrivit legii.

(3) Pentru cheltuielile curente necesare funcționării serviciilor de asistență judiciară din cadrul barourilor, din sumele virate lunar pentru plata onorariilor cuvenite pentru asistența judiciară, fiecare barou își constituie un fond prin reținerea a 2% din valoarea acestor sume, aprobate și efectiv vărsate. Reținerea procentului de 2% se face la achitarea efectivă a onorariului către avocatul îndreptățit.

(4) Onorariile pentru asistența judiciară acordată în oricare dintre formele prevăzute de prezentul capitol la solicitarea organelor administrației publice locale se acordă din fondurile acestor organe, în limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat de fiecare barou cu acestea. În lipsa protocolului sunt aplicabile limitele stabilite prin protocolul prevăzut la art. 84 alin. (1) din Lege”.

 

Art. 180 alin. (3)-(5) din Statutul profesiei de avocat (abrogat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 180, alin. (3)-(5) prevedeau:

„(3) La constituirea formelor de exercitare a profesiei, precum și ulterior acestui moment, avocații au dreptul să stabilească patrimoniul afectat exercitării profesiei, în condițiile legii, cu respectarea procedurii reglementate de Consiliul UNBR cu privire la constituirea Registrului electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților. Înscrierea efectuată în registru are efecte de opozabilitate față de terți în condițiile prevăzute de lege.

(4) Dispozițiile alin. (3) privind necesitatea respectării procedurii reglementate de Consiliul UNBR și efectul de opozabilitate față de terți al înscrierii în registru devin aplicabile de la data ce se va stabili în acest scop prin hotărârea Consiliului UNBR pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Registrului electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților.

(5) Până la data stabilită de către Consiliul UNBR conform alin. (4), operarea diviziunii patrimoniale se face prin declarație înscrisă în statutul societății civile profesionale, în actul de înființare al cabinetului individual de avocat, în convenția de asociere a cabinetelor individuale de avocați, după caz, sau prin declarație separată, întocmită în formă scrisă și înregistrată la baroul din care face parte avocatul. Orice creditor al unui avocat a cărui creanță s-a născut în legătură cu profesia poate solicita baroului informații privind masa patrimonială afectată exercitării profesiei avocatului conform declarațiilor înregistrate la barou.”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 180, alin. (3)-(5) se abrogă.

 

Art. 186 din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 186 prevedea:

„Art. 186

Toate formele de exercitare a profesiei pot angaja personal auxiliar. Este interzisă angajarea ca personal auxiliar a persoanelor cu studii juridice superioare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 186 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 186

Toate formele de exercitare a profesiei pot angaja personal auxiliar. Personalul auxiliar cu studii juridice superioare nu poate exercita activitățile prevăzute la art. 3 din Lege”.

 

Art. 190 din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 190 prevedea:

„Art. 190

(1) În cabinetul individual de avocat își exercită profesia un avocat definitiv titular, singur sau împreună cu avocați colaboratori. Cabinetul individual de avocat se înființează în baza actului de înființare a cabinetului individual de avocat înregistrat la barou și întocmit conform anexei nr. XXVIII.

(2) Relațiile dintre avocatul titular al cabinetului individual și avocații colaboratori se stabilesc prin contractul de colaborare încheiat în formă scrisă. Contractul va cuprinde, în mod obligatoriu, mențiunile prevăzute în anexa nr. IX”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 190 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 190

(1) În cabinetul individual de avocat își exercită profesia un avocat definitiv titular, singur sau împreună cu avocați colaboratori sau salarizați în interiorul profesiei. Cabinetul individual de avocat se înființează în baza actului de înființare a cabinetului individual de avocat înregistrat la barou și întocmit conform anexei nr. XXVIII.

(2) Relațiile dintre avocatul titular al cabinetului individual și avocații colaboratori sau salarizați în interiorul profesiei se stabilesc prin contractul de colaborare sau, după caz, de salarizare în interiorul profesiei, încheiat în formă scrisă. Contractul va cuprinde, în mod obligatoriu, mențiunile prevăzute în anexa nr. IX sau, după caz, în anexa nr. X”.

 

Art. 199 alin. (1)-(2) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 199, alin. (1)-(2) prevedeau:

„(1) Societatea profesională cu răspundere limitată este constituită din 2 sau mai mulți avocați definitivi, aflați în exercițiul profesiei, are personalitate juridică și un patrimoniu propriu de afectațiune destinat exercitării profesiei de avocat.

(2) În sensul prevederilor prezentului statut, patrimoniul propriu de afectațiune este alcătuit din bunurile corporale, în numerar sau în natură, și cele incorporale, reprezentând capitalul social, precum și din cele dobândite de societate, cu orice titlu, pe durata funcționării sale. Aportul în industrie constând în activitatea profesională a avocatului asociat este luat în considerare numai în raporturile dintre asociați”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 199, alin. (1)-(2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Societatea profesională cu răspundere limitată este constituită din 2 sau mai mulți avocați definitivi, aflați în exercițiul profesiei, are personalitate juridică și un patrimoniu propriu destinat exercitării profesiei de avocat.

(2) În sensul prevederilor prezentului statut, patrimoniul propriu al societății profesionale cu răspundere limitată este alcătuit din bunurile corporale, în numerar sau în natură, și cele incorporale, reprezentând capitalul social, precum și din cele dobândite de societate, cu orice titlu, pe durata funcționării sale. Aportul în industrie constând în activitatea profesională a avocatului asociat este luat în considerare numai în raporturile dintre asociați”.

 

Art. 214 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 214, alin. (1) prevedea:

„(1) Într-un cabinet individual există un singur avocat titular, care poate exercita profesia singur sau împreună cu avocați colaboratori”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 214, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Într-un cabinet individual există un singur avocat titular, care poate exercita profesia singur sau împreună cu avocați colaboratori sau salarizați în interiorul profesiei”.

 

Art. 217 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 217, alin. (1) prevedea:

„(1) Avocatul colaborator nu are dreptul de a avea clientelă personală în afara formei de exercitare a profesiei la care colaborează”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 217, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Avocatul colaborator nu are dreptul la clientelă personală în afara formei de exercitare a profesiei la care colaborează”.

 

Art. 227 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat (introdus prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 227, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul conținut:

„(3) Avocatul are obligația să pună la dispoziția inspectorilor financiari ai C.A.A. sau a consiliului baroului toate datele și documentele solicitate. Refuzul sau neîndeplinirea culpabilă a acestei obligații constituie abatere disciplinară gravă”.

 

Art. 239 alin. (2) lit. c) și alin. (4) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 239 alin. (2) lit. c) și alin. (4) prevedeau:

„(2) Avocatul este obligat să țină următoarele evidențe:

(…)

c) registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu privire la identitatea părților, conținutul și data actelor, în condițiile art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege, al cărui model este prezentat în anexa nr. XVIII;

(…)

(4) Consiliul baroului, printr-un consilier delegat, poate verifica evidențele prevăzute la alin. (2) lit. b)-e), în vederea stabilirii modului în care avocatul își îndeplinește obligațiile stabilite de Lege, de prezentul statut și de statutul C.A.A. Nerespectarea de către avocat a prezentării evidențelor solicitate reprezintă abatere disciplinară”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 239 alin. (2) lit. c) și alin. (4) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) Avocatul este obligat să țină următoarele evidențe:

(…)

c) registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu privire la identitatea părților, conținutul și data actelor, în condițiile art. 3 alin. (1) lit. c) și d) din Lege, al cărui model este prezentat în anexa nr. XVIII;

(…)

(4) Consiliul baroului, printr-un consilier delegat, poate verifica evidențele prevăzute la alin. (2) lit. b) – e), în vederea stabilirii modului în care avocatul își îndeplinește obligațiile stabilite de Lege, de prezentul statut și de Lege și Statutul C.A.A. Nerespectarea de către avocat a prezentării evidențelor solicitate reprezintă abatere disciplinară”.

 

Art. 249^1 alin. (2) lit. g) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 249^1 alin. (2), lit. g) prevedea:

„(2) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, sunt interzise:

(…)

g) orice forme de publicitate realizate de către terți.”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 249^1 alin. (2), lit. g) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, sunt interzise:

(…)

g) orice forme de publicitate realizate de către terți, altele decât cele menționate în art. 244 din prezentul statut”.

 

Cap. IV secț. a 2-a titlul subsecț. a 3-a din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la cap. IV secț. a 2-a, titlul subsecț. a 3-a prevedea:

„Arbitrajul”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la cap. IV secț. a 2-a, titlul subsecț. a 3-a se modifică și va avea următorul conținut:

„SUBSECȚIUNEA a 3-a

Curtea de Arbitraj Profesional a Avocaților”.

 

Art. 265 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 265, alin. (2) prevedea:

„(2) Fapta săvârșită de avocat, în nume propriu sau în numele și pentru forma de exercitare a profesiei din care face parte, prin care se încalcă dispozițiile legii, ale statutului profesiei, deciziile obligatorii ale organelor profesiei la nivel național sau ale consiliului baroului în care avocatul este înscris sau în care acesta își are sediul secundar și care este de natură să prejudicieze onoarea ori prestigiul profesiei sau al corpului de avocați constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit art. 89 din Lege”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 265, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Fapta săvârșită de avocat, în nume propriu sau în numele și pentru forma de exercitare a profesiei din care face parte, prin care se încalcă dispozițiile legii, ale statutului profesiei, deciziile obligatorii ale organelor profesiei la nivel național sau ale consiliului baroului în care avocatul este înscris sau în care acesta își are sediul secundar și care este de natură să prejudicieze onoarea și prestigiul profesiei, ale corpului de avocați sau ale instituției constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit art. 88 din Lege”.

Statutul profesiei de avocat – modificări (Hotărârea UNBR nr. 428/2018) was last modified: februarie 5th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii