Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și Codul de etică profesională și disciplină ale UNPIR – modificări (Hotărârea Congresului UNPIR nr. 2/2017)

Abstract

ABSTRACT
In October 2017, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such as: The
status on the organization and exercise of the profession of insolvency practitioner and the
Code of professional ethics and discipline of the National union of Insolvency
Practitioners in Romania (UNPIR); G.E.O. no. 52/2017 on the refund of the amounts
representing the special tax for motor cars and motor vehicles, pollution tax for motor
vehicles, tax for pollutant emissions from motor vehicles and environmental stamp for
motor vehicle; Local police Law no. 155/2010; Law no. 202/2006 on the organization and
functioning of the National Agency for Employment and G.E.O. no. 129/2000 on adult
training; G.O. no. 38/2015 on alternative dispute resolution between consumers and
traders; G.D. no. 611/2008 regarding the approval of norms for organizing and developing
the civil servants’ career.
Moreover, several regulations were issued, such as: the Code of Conduct of Deputies and
Senators (Parliament Decision no. 77/2017) and the G.E.O. no. 72/2017 regarding the
implementation of the Emergency Warning System “RO-ALERT” for the population.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Anexele nr. I și nr. II la Hotărârea Congresului UNPIR nr. 3/2007
(M. Of. nr. nr. 1.007 din 15 decembrie 2016)
Hotărârea Congresului UNPIR nr. 2/2017
(M. Of. nr. 792 din 6 octombrie 2017)

– modifică:  art. 13 alin. (3), art. 29 lit. d), art. 36 alin. (3), art. 60 lit. j), art. 63 alin. (4), art. 69 alin. (2), (3) și (4), art. 96 alin. (2), art. 98 alin. (6), art. 109 alin. (3) lit. g), art. 111 alin. (1) lit. b), art. 114, art. 115 alin. (3), art. 116 alin. (8), art. 117, art. 119 alin. (6), (9), (11), (12) și (13) din anexa nr. 1; art. 14, art. 15 din anexa nr. 2

– introduce: art. 11 alin. (2), (3) și (4), art. 57 alin. (3), art. 60 lit. k), 66 alin. (4) și (5), art. 69 alin. (15), art. 98 alin. (8), art. 101 alin. (8), art. 115 alin. (7), art. 116 alin. (9), art. 119 alin. (61), (62), (63) și (64), art. 132, art. 133, art. 134, anexa nr. 11 din anexa nr. 1; art. 411 și 412 din anexa nr. 2

abrogă: art. 46 alin. (2) lit. f), art. 199 alin. (7) și (8), art. 120 din anexa nr. 1; art. 46 din anexa nr. 2

În M. Of. nr. 792 din 6 octombrie 2017, a fost publicată Hotărârea nr. 2/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Hotărârii Congresului UNPIR nr. 3/2007 prin Hotărârea Congresului UNPIR nr. 2/2017.

Art. I din Hotărârea Congresului UNPIR nr. 2/2017

Potrivit art. I, Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.007 din 15 decembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:

Conform pct. I, statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, prevăzut în anexa nr. I la hotărâre, se modifică și se completează după cum urmează:

Art. 11 alin. (2), (3) și (4) din Statut (modificat prin Hotărârea Congresului UNPIR nr. 2/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 11 alin. (1) se introduc trei noi alineate, alin. (2), (3) și (4), care dispun următoarele:

„(2) În exercitarea profesiei, practicienii în insolvență sunt organe care aplică procedura – parteneri indispensabili ai justiției, ocrotiți de lege, fără a putea fi asimilați funcționarilor publici.

(3) Practicianul în insolvență este obligat să respecte solemnitatea ședinței de judecată, să nu folosească cuvinte sau expresii de natură a aduce atingere demnității judecătorului, procurorului, altor avocați, părților sau reprezentanților acestora în proces.

(4) Practicianul în insolvență nu răspunde penal pentru susținerile formulate oral sau în scris, în formă adecvată, cu respectarea prevederilor alin. (3), în fața instanțelor de judecată, a organelor de urmărire penală sau a altor organe administrative de jurisdicție atunci când acestea sunt făcute pentru susținerea poziției debitorului pe care îl reprezintă sau supraveghează și nici dacă sunt în legătură cu consultațiile oferite justițiabililor, debitorilor, creditorilor ori altor participanți la procedura insolvenței, dacă ele sunt făcute cu bună-credință și respectarea legii și a normelor de deontologie profesională”.

Art. 13 alin. (3) din Statut (modificat prin Hotărârea Congresului UNPIR nr. 2/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 alin. (3)  prevedea faptul că:

„(3) Membrii Uniunii care au una sau mai multe dintre calitățile prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. b) din O.U.G. și nu sunt funcționari publici sunt compatibili cu exercitarea profesiei de practician în insolvență numai dacă lucrează în interiorul profesiei lor”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (3) dispune următoarele:

„Membrii Uniunii care au una sau mai multe dintre calitățile prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. b) din O.U.G. și nu sunt funcționari publici sunt compatibili cu exercitarea profesiei de practician în insolvență numai dacă lucrează în interiorul profesiei lor. Nu sunt incompatibile persoanele care dețin calitatea de senator sau deputat, pe durata exercitării mandatului”.

Art. 29 lit. d) din Statut (modificat prin Hotărârea Congresului UNPIR nr. 2/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 29 lit. d)  prevedea faptul că:

„Adunarea reprezentanților permanenți are următoarele atribuții:

d) coordonează activitatea Institutului Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență și a Consiliului de conducere al acestuia.”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 29 lit. d) dispune următoarele:

„d) coordonează activitatea Institutului Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență și a Consiliului de conducere al acestuia. Examinează și aprobă execuția bugetului pe anul anterior și proiectul privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor, precum și situațiile financiare anuale ale Institutului Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență certificate de Comisia centrală de cenzori, sub condiția ratificării de proximul congres al Uniunii;”.

Art. 36 alin. (3) din Statut (modificat prin Hotărârea Congresului UNPIR nr. 2/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 36 alin. (3) prevedea faptul că:

„(3) Pe lângă Consiliul național de conducere al Uniunii funcționează Comisia centrală de cenzori, formată din 5 membri, în conformitate cu prevederile art. 60 din O.U.G.”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 36 alin. (3) dispune următoarele:

„(3) Pe lângă Consiliul național de conducere al Uniunii funcționează Comisia centrală de cenzori, formată din 5 membri, în conformitate cu prevederile art. 60 din O.U.G. Comisia are în componență cel puțin 2 experți contabili și este condusă de un președinte”.

Art. 46 alin. (2) din Statut (modificat prin Hotărârea Congresului UNPIR nr. 2/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 46 alin. (2) lit. f) se abrogă.

Art. 57 alin. (3) din Statut (modificat prin Hotărârea Congresului UNPIR nr. 2/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 57 alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) Cu cel târziu 7 zile înaintea datei ședinței Adunării generale a filialei, materialele-suport aferente Adunării generale a filialei se comunică membrilor filialei sau se va indica prin convocator modalitatea în care materialele pot fi descărcate electronic”.

Art. 60 lit. j) și k) din Statut (modificat prin Hotărârea Congresului UNPIR nr. 2/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 60 lit. j) prevedea următoarele:

„Consiliul de conducere al filialei are următoarele atribuții:

j) înaintează, în termen de 15 zile de la data adunării generale, Secretariatului general al Uniunii o caracterizare a candidatului/candidaților desemnat/desemnați de adunare pentru o funcție de conducere centrală sau locală, precum și în celelalte instanțe sau comisii lucrative, cum ar fi instanțele de disciplină și comisiile de cenzori, relevând: calitățile morale și profesionale, realizările din activitatea de practician în insolvență, implicarea în acțiunile întreprinse de consiliul de conducere al filialei, precum și în cele de pregătire profesională etc.”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 60 lit. j) dispune faptul că:

„j) înaintează, în termen de 15 zile de la data adunării generale, Secretariatului general al Uniunii o caracterizare a candidatului/candidaților desemnat/desemnați de adunare pentru o funcție de conducere centrală sau locală, precum și în celelalte instanțe sau comisii lucrative, cum ar fi instanțele de disciplină și comisiile de cenzori, relevând: calitățile morale și profesionale, realizările din activitatea de practician în insolvență, implicarea în acțiunile întreprinse de consiliul de conducere al filialei, precum și în cele de pregătire profesională etc. Înaintează, cu 7 zile înainte de data adunării generale, membrilor filialei o caracterizare/scrisoare de intenție însoțită de CV a candidatului/candidaților care s-au înscris pentru o funcție de conducere locală, respectiv pentru o funcție în instanțele de disciplină și comisiile de cenzori, relevând: calitățile morale și profesionale, realizările din activitatea de practician în insolvență, implicarea în acțiunile întreprinse de consiliul de conducere al filialei, precum și în cele de pregătire profesională etc. Această prevedere se aplică și în privința candidaților care sunt propuși de către Consiliul de conducere în condițiile lit. e)”.

De asemenea, după art. 60 lit. j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

„k) aprobă, prin decizie, în baza raportului comisiei locale de cenzori, sistarea plăților din fondul de lichidare pentru practicienii care nu au virat procentul de 2% și/sau nu au pus la dispoziția comisiei de cenzori actele necesare verificării cotei de 2%. Sistarea operează până la data virării sumelor de către practician sau până la data desființării deciziei Consiliului de conducere”.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și Codul de etică profesională și disciplină ale UNPIR – modificări (Hotărârea Congresului UNPIR nr. 2/2017) was last modified: decembrie 7th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.