Restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule (O.U.G. nr. 52/2017)

Abstract

ABSTRACT
In August 2017, the following amendments were made to the following regulations, such as: Labour Code
and the G.E.O. no. 195/2002 regarding circulation on public roads.
Moreover, the following regulations were published in August: G.E.O. no. 52/2017 on the refund of the
amounts representing the special tax for motor cars and motor vehicles, pollution tax for motor
vehicles, tax for pollutant emissions from motor vehicles and environmental stamp for motor vehicles
and the Decision of the Council of the National Union of Bars in Romania no. 272 of 26 August 2017
approving “The table of minimal fees”.

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial Sumar
O.U.G. nr. 52/2017
(M. Of. nr. 644 din 7 august 2017)
Contribuabilii care au achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule și care nu au beneficiat de restituire până la intrarea în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență pot solicita restituirea acestora, precum și a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii și data restituirii, prin cerere adresată organului fiscal central competent.

În M. Of. nr. 644 din 7 august 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei ordonanțe de urgență.

Art. 1 din O.U.G. nr. 52/2017

Conform art. 1, contribuabilii care au achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, prevăzută la art. 214^1 – 214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de O.U.G. nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare, și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au beneficiat de restituire până la intrarea în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență pot solicita restituirea acestora, precum și a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii și data restituirii, prin cerere adresată organului fiscal central competent. Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Dreptul contribuabililor de a cere restituirea se naște la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar prin derogare de la prevederile art. 219 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, cererile de restituire se depun, sub sancțiunea decăderii, până la data de 31 august 2018.

Astfel, prin organ fiscal central competent se înțelege Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin structurile de specialitate, cu atribuții de administrare a creanțelor fiscale, inclusiv unitățile subordonate acesteia.

La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plății taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plății acesteia, precum și copiile cărții de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare.

Cererea de restituire se soluționează prin decizie emisă de către organul fiscal central competent, care se comunică contribuabilului.

Restituirea sumelor se realizează, în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent, astfel:

a) pentru taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018;

b) pentru timbrul de mediu pentru autovehicul, în perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019.

Împotriva deciziei emise de către organul fiscal central competent, contribuabilii pot face contestație în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei.

Deciziile emise în soluționarea contestațiilor pot fi contestate la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 din O.U.G. nr. 52/2017

Potrivit art. 2, prin excepție de la prevederile art. 1, în situația achitării sumelor prevăzute de către societățile de leasing, solicitarea privind restituirea acestora se face de către proprietarii care au achiziționat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar.

Art. 3 din O.U.G. nr. 52/2017

În art. 3 este prevăzut faptul că hotărârile judecătorești definitive care au ca obiect restituirea sumelor prevăzute la art. 1, pentru care la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență nu au fost emise decizii de soluționare a cererii de restituire, precum și cele care devin executorii după termenul prevăzut la art. 1 se aduc la îndeplinire potrivit dispozițiilor stabilite de către instanța judecătorească. Prin organ competent se înțelege organul fiscal central sau Administrația Fondului pentru Mediu, după caz.

Art. 4 din O.U.G. nr. 52/2017

Conform art. 4, restituirea sumelor se realizează din bugetul de stat sau din bugetul Administrației Fondului pentru Mediu, în funcție de bugetul în care s-au făcut venit sumele încasate, în contul bancar indicat de solicitant în cererea sa de restituire.

De asemenea, cheltuielile bănești stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, care sunt în sarcina statului român, precum și orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită a sumelor prevăzute la art. 3 se suportă din bugetul de stat sau din bugetul Administrației Fondului pentru Mediu, după caz.

Art. 5 din O.U.G. nr. 52/2017

În art. 5 este prevăzut faptul că sumele rămase de restituit, reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru care au fost emise decizii de soluționare a cererii de restituire până la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a respectivei ordonanțe de urgență. Prevederile art. 3 și 4 se aplică în mod corespunzător.

De asemenea, sumele rămase de restituit, reprezentând timbrul de mediu, pentru care au fost emise decizii de soluționare a cererii de restituire până la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență.

Dobânzile datorate contribuabililor se calculează și se plătesc de către organele competente, pentru perioada cuprinsă între data perceperii taxelor și data restituirii acestora, ori conform celor dispuse prin hotărârile judecătorești definitive sau, după caz, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 1.

Art. 6 din O.U.G. nr. 52/2017

Potrivit art. 6, în cazul cererilor depuse conform prevederilor art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 9/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care nu au fost emise decizii de soluționare a cererii, sumele se restituie, din oficiu, de organul fiscal central, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Prevederile art. 1 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

Art. 7 din O.U.G. nr. 52/2017

Art. 7 dispune că începând cu data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, orice procedură de executare silită se suspendă de drept până la finele perioadei prevăzute la art. 1, după caz.

Art. 8 din O.U.G. nr. 52/2017

Conform art. 8, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, ministrul mediului și ministrul finanțelor publice aprobă prin ordin comun normele metodologice de aplicare a acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9 din O.U.G. nr. 52/2017

În art. 9 este prevăzut faptul că în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a respectiveii ordonanțe de urgență, ministrul mediului și ministrul finanțelor publice aprobă, prin ordin comun, modelul de cerere prevăzut la art. 1.

Art. 10 din O.U.G. nr. 52/2017

Potrivit art. 10, la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență se abrogă art. XV din O.U.G. nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare, publicată în M. Of. nr. 151 din 28 februarie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2015, cu modificările ulterioare, și Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului finanțelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăților sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule și a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și a modelului și conținutului unor formulare și pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile, publicat în M. Of. nr. 454 din 20 iunie 2014, cu modificările ulterioare.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule (O.U.G. nr. 52/2017) was last modified: octombrie 5th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii