O.U.G. nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene – publicare

Actul publicat în Monitorul Oficial Sumar
O.U.G. nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene

(M. Of. nr. 551 din 25 iunie 2020)

 

Se stabilesc unele măsuri fiscale, se prorogă unele termene și se aduc modificări unor acte normative.

 

În M. Of. nr. 551 din 25 iunie 2020 a fost publicată O.U.G. nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Astfel, prin respectiva ordonanță se stabilesc unele măsuri fiscale, se prorogă unele termene și se aduc modificări unor acte normative.

De asemenea, O.U.G. nr. 99/2020 aduce unele modificări următoarelor acte normative:

O.U.G. nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 54/2020 (M. Of. nr. 260 din 30 martie 2020; cu modif. ult.);

O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare (M. Of. nr. 230 din 21 martie 2020; cu modif. ult.);

O.U.G. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale (M. Of. nr. 319 din 16 aprilie 2020; cu modif. ult.);

O.U.G. nr. 90/2020 pentru modificarea O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative (M. Of. nr. 459 din 29 mai 2020; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale O.U.G. nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

 

Prezentare generală

 

Conform art. I, contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență. În acest sens, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, aferent anului 2020, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu diferența dintre numărul de 365 de zile calendaristice și numărul de 90 de zile calendaristice. Pe de altă parte, contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. IX din O.U.G. nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, pentru recalcularea impozitului specific anual potrivit alin. (2), scad și perioada în care au întrerupt activitatea, total sau parțial, ca urmare a stării de urgență. Totodată, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 170/2016, declararea și plata impozitului specific aferent semestrului I al anului 2020 se efectuează până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.

Potrivit dispozițiilor art. II, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere livrările de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, necesare pentru constituirea rescEU – rezerva de capacități a UE, efectuate către instituțiile publice responsabile cu constituirea acestei rezerve, până la data de 1 octombrie 2020. Furnizorul justifică scutirea de TVA cu declarația pe propria răspundere cu privire la destinația bunurilor, pusă la dispoziția sa de instituția beneficiară, semnată de reprezentantul legal al acesteia, cel târziu la momentul livrării. De asemenea, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată importurile și achizițiile intracomunitare de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, efectuate de către instituțiile publice responsabile, pentru constituirea rescEU – rezerva de capacități a UE, până la data de 1 octombrie 2020.

Totodată, art. VII stabilește faptul că titularii contractelor de închiriere a plajelor, încheiate în temeiul art. 2 din O.U.G. nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare, vor beneficia, doar pentru sezonul estival 2020, de scutirea de la plata tranșei a doua, pentru contractele de închiriere care prevăd trei tranșe de plată, respectiv diminuarea tranșei a doua de plată, în echivalent reprezentând 30% din valoarea totală a contractului, pentru contractele care prevăd plata în două tranșe. Diferența rămasă de achitat din contravaloarea contractului de închiriere aferent anului 2020, după aplicarea alin. (1), se reține în integralitate de către Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral. La stabilirea garanției de bună execuție din contractele de închiriere, în vederea reîntregirii anuale, nu se ia în calcul scutirea sau diminuarea prevăzută la alin. (1) din același articol.

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse actelor normative mai sus menționate.

 

O.U.G. nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative

 

Art. 1 alin. (1^1) și alin. (2)-(3) din O.U.G. nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative (modificat prin O.U.G. nr. 99/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 1, alin. (1^1) și alin. (2)-(3) prevedeau:

(1^1) Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată prevăzut la art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii care plătesc impozit pe venitul microîntreprinderilor, care plătesc impozitul datorat la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, și 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului pe profit datorat.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și pentru contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Acești contribuabili beneficiază de bonificația prevăzută de alin. (1) dacă plătesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și de către contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1, alin. (1^1) și alin. (2)-(3) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1^1) Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată prevăzut la art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial/plății anticipate trimestriale.

(2) Prevederile alin. (1) și (1^1) se aplică în mod corespunzător și pentru contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Acești contribuabili beneficiază de bonificația prevăzută în alin. (1) dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020 inclusiv și, respectiv, în alin. (1^1), dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins, după caz, în perioada 26 iunie-25 septembrie 2020 inclusiv și în perioada 26 septembrie-25 decembrie 2020 inclusiv.

(3) Prevederile alin. (1) și (1^1) se aplică în mod corespunzător și de către contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru impozitul pe profit/plata anticipată trimestrială aferente trimestrelor I, respectiv pentru trimestrele II și III ale anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege”.

 

O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

 

Art. VII alin. (3) din O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare (modificat prin O.U.G. nr. 99/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. VII, alin. (3) prevedea:

(3) Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. VII, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Se suspendă sau nu începe executarea silită prin înființarea popririi a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, precum și a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau alți terți popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale”.

 

O.U.G. nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

 

Art. XII alin. (4) din O.U.G. nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale (modificat prin O.U.G. nr. 99/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. XII, alin. (4) prevedea:

(4) Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație și prin valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. XII, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Se suspendă sau nu începe executarea silită, prin somație și prin valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni, precum și a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale”.

 

O.U.G. nr. 90/2020 pentru modificarea O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative

 

Art. III din O.U.G. nr. 90/2020 (modificat prin O.U.G. nr. 99/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. III prevedea:

Art. III

(1) Termenul prevăzut la art. VII alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020, se prorogă până la data de 25 iunie 2020 inclusiv.(2) Termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 16 aprilie 2020, se prorogă până la data de 25 iunie 2020 inclusiv”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. III se modifică și va avea următorul conținut:

Art. III

– (1) Termenul prevăzut la art. VII alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.

– (2) Termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 16 aprilie 2020, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
O.U.G. nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene – publicare was last modified: august 19th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.