O.U.G. nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

Actele modificate Actul modificator Sumar
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modif. și compl. ult.)

O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență

(M. Of. nr. 22 din 21 ianuarie 1999, cu modif.și compl. ult.)

Legea nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public

(rep. M. Of. nr. 261 din 10 aprilie 2014)

O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

(rep. M. Of. nr. 694 din 23 septembrie 2014)

O.U.G. nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative

(M. Of. nr. 260 din 30 martie 2020)

O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

(M. Of. nr. 1029 din 27 decembrie 2017)

O.U.G. nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

 

(M. Of. nr. 319 din 16 aprilie 2020)

– modifică: Legea nr. 227/2015: art. 437; Legea nr. 132/1997: art. 5 alin. (1) lit. g); O.U.G. nr. 33/2020: art. 2, anexa; O.U.G. nr. 110/2017: art. 2 lit. k;

– introduce: Legea nr. 227/2015: art. 56 alin. (1 ind. 5), art. 76 alin. (4) lit. u), art. 142 lit. u); O.U.G. nr. 1/1999: art. 28 ind. 5; Legea nr. 132/1997: art. 5 alin. (1) lit. q) și r); O.G. nr. 14/2007: Capitolul V ind. 1 (art. 12 ind. 1, art. 12 ind. 2, art. 12 ind. 3, art. 12 ind. 4, art. 12 ind. 5, art. 12 ind. 6, art. 12 ind. 7, art. 12 ind. 8, art. 12 ind. 9), Capitolul V ind. 2 (art. 12 ind. 10, art. 12. ind. 11).

În M. Of. nr. 319 din 16 aprilie 2020 s-a publicat O.U.G. nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse actelor normative amintite mai sus prin respectiva ordonanță.

Art. 56 alin. (1 ind. 5) din Legea nr. 227/2015

Noua reglementare

Conform noii reglementări, la art. 56 se introduce un nou alineat, alin. (15), cu următorul cuprins:

„(15) Prevederile alin. (11)-(14) se aplică și pentru sponsorizările efectuate, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, către instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice. În acest caz, deducerea sumelor reprezentând sponsorizări din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în limita prevăzută la alin. (11), se efectuează în baza contractului de sponsorizare, fără a exista obligația înscrierii entităților beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzut la art. 25 alin. (41)”.

 

Art. 76 alin. (4) lit. u) din Legea nr. 227/2015

Noua reglementare

La art. 76 alin. (4), după lit. ț) se introduce o nouă literă, lit. u), cu următorul cuprins:

„(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit: (…)

u) avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcții considerate de către angajator/plătitor esențiale pentru desfășurarea activității și care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgență, potrivit legii”.

 

Art. 142 lit. u) din Legea nr. 227/2015

Noua reglementare

Conform noii reglementări, la art. 142, după lit. ț) se introduce o nouă literă, lit. u), cu următorul cuprins:

„Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale următoarele: (…)

u) avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcții considerate de către angajator/plătitor esențiale pentru desfășurarea activității și care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgență, potrivit legii”.

 

Art. 437 din Legea nr. 227/2015

Vechea reglementare

„(1) Alcoolul și băuturile alcoolice intrate, potrivit legii, în proprietatea statului se supun distrugerii.

(2) Produsele energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea statului, care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare, se supun distrugerii.

(3) Circulația produselor accizabile care fac obiectul unei proceduri de executare silită nu intră sub incidența prevederilor secțiunii a 16-a”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 437 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum și produsele energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită și care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare pot fi valorificate de către organele competente către antrepozite fiscale de producție numai în vederea procesării. În acest caz, livrarea se face, pe bază de factură, la prețuri care nu cuprind accizele.

(2) Alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum și produsele energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită și care îndeplinesc condițiile legale de comercializare se valorifică de organele competente către operatorii economici comercianți, pe bază de factură, la prețuri care cuprind și accizele.

(3) Circulația produselor accizabile prevăzute la alin. (1) și (2) intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită nu intră sub incidența prevederilor secțiunii a 16-a.

(4) Produsele accizabile intrate în proprietatea privată a statului, care nu pot fi valorificate în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), se distrug în condițiile prevăzute în reglementările referitoare la modul și condițiile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

(5) Persoanele care dobândesc bunuri accizabile potrivit alin. (1) și (2) trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de prezenta lege și normele de aplicare a acesteia”.

 

Art. 28 ind. 5 din O.U.G. nr. 1/1999

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, se introduce art. 28 ind. 5, având următorul conținut:

„(1) Alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum și produsele energetice confiscate, rechiziționate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită, după caz, și care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare pot fi valorificate de către organele competente către antrepozite fiscale de producție numai în vederea procesării. În acest caz, livrarea se face, pe bază de factură, la prețuri care nu cuprind accizele.

(2) Organele competente pot încheia cu operatori economici autorizați pentru denaturarea alcoolului etilic, care face obiectul confiscării sau rechiziției definitive, contracte de prestări servicii în vederea denaturării acestuia, urmând ca produsul astfel rezultat să fie valorificat de aceleași organe competente. Selecția operatorilor care prestează servicii de denaturare se realizează utilizând metoda comparației prețurilor pentru servicii similare aflate pe piață, dacă acestea sunt disponibile, în caz contrar urmând a stabili cel mai bun preț rezultat din solicitarea a minimum 3 oferte de la antrepozitari autorizați care au dreptul de denaturare a alcoolului etilic.

(3) Alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum și produsele energetice confiscate, rechiziționate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită, după caz, și care îndeplinesc condițiile legale de comercializare se valorifică de organele competente către operatori economici comercianți, pe bază de factură, la prețuri care cuprind și accizele.

(4) Circulația produselor accizabile confiscate sau rechiziționate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită, după caz, nu intră sub incidența prevederilor secțiunii a 16-a din titlul VIII «Accize și alte taxe speciale» din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Produsele accizabile confiscate sau rechiziționate definitiv care nu pot fi valorificate în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3) se distrug în condițiile prevăzute în reglementările referitoare la modul și condițiile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

(6) Persoanele care dobândesc bunuri accizabile potrivit alin. (1)-(3) trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și normele de aplicare a acesteia.

(7) Valorificarea produselor accizabile prevăzute la alin. (1)-(3) se face conform procedurii de valorificare prevăzute în reglementările referitoare la modul și condițiile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului”.

 

Art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 132/1997

Vechea reglementare

„(1) Se pot rechiziționa: (…)

g) carburanți-lubrifianți, utilaje și materiale pentru transportul și depozitarea acestora”.

Noua reglementare

La art. 5 alin. (1), lit. g) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Se pot rechiziționa: (…)

g) produse energetice, utilaje și materiale pentru transportul și depozitarea acestora”.

 

Art. 5 alin. (1) lit. q) și r) din Legea nr. 132/1997

Noua reglementare

La art. 5 alin. (1), după lit. p) se introduc două noi litere, lit. q) și lit. r), cu următorul cuprins:

„(1) Se pot rechiziționa: (…)

q) alcoolul etilic și băuturile alcoolice;

r) orice alte bunuri, stabilite cu luarea în considerare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Capitolul V ind. 1 (art. 12 ind. 1, art. 12 ind. 2, art. 12 ind. 3, art. 12 ind. 4, art. 12 ind. 5, art. 12 ind. 6, art. 12 ind. 7, art. 12 ind. 8, art. 12 ind. 9) din O.G. nr. 14/2007

Noua reglementare

După art. 12 se introduce un nou capitol, capitolul V1 Valorificarea alcoolului etilic, băuturilor alcoolice, precum și a produselor energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, alcătuit din articolele 121-129, cu următorul cuprins:

Art. 121

Deținătorii bunurilor de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice, precum și produselor energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului au obligația, prin comisia de preluare și distrugere constituită la nivelul acestora, de a stabili dacă acestea îndeplinesc condițiile legale de comercializare, fără a stabili dacă bunurile de natura alcoolului și băuturilor alcoolice sunt proprii utilizării sau consumului uman ca atare.

Art. 122

Organele de valorificare preiau bunurile de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice, precum și produsele energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și, după, caz, le deplasează la depozitele deținute în acest sens sau le lasă în custodie la locul de deținere, aplicând în acest sens sigilii asupra incintelor, recipientelor sau rezervoarelor în care acestea se află, după caz.

Art. 123

După preluarea bunurilor de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice, precum și a produselor energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, organele de valorificare solicită efectuarea de analize specifice de laborator pentru a stabili, după caz:

a) tipul și caracteristicile actuale ale bunurilor de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate în proprietatea privată a statului în funcție de care pot fi calificate ca subtipuri ale acestora;

b) dacă bunurile de natura alcoolului etilic și băuturilor alcoolice sunt proprii utilizării sau consumului uman ca atare.

Art. 124

Organele de valorificare procedează la evaluarea bunurilor de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice, precum și a produselor energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, utilizând în acest sens metoda comparației prețurilor pentru produse similare aflate pe piață, dacă acestea sunt disponibile, în caz contrar urmând a stabili cel mai bun preț rezultat din solicitarea a minimum 3 oferte de la comercianți autorizați să comercializeze astfel de produse.

Art. 125

La stabilirea valorii de evaluare a bunurilor de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate în proprietatea privată a statului, comisia de evaluare procedează astfel:

a) calculează potrivit legii valoarea accizelor și le include în valoarea bunurilor de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate în proprietatea privată a statului care îndeplinesc condițiile legale de comercializare;

b) determină valoarea de evaluare pentru bunurile de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate în proprietatea privată a statului care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare, care nu include accize.

Art. 126

(1) Bunurile de natura alcoolului etilic și a produselor energetice intrate în proprietatea privată a statului pot fi acordate cu titlu gratuit către instituții și autorități publice la cererea motivată a acestora, în starea în care se află aceste bunuri sau în vederea procesării de către operatori autorizați, cheltuielile de procesare urmând a fi suportate de către entitățile beneficiare.

(2) Analiza și aprobarea cererilor se vor face în ordinea înregistrării acestora la Agenția Națională de Administrare Fiscală, în limita stocurilor de bunuri de natura alcoolului etilic și a produselor energetice aflate în gestiunea organelor de valorificare.

Art. 127

Valorificarea bunurilor de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate în proprietatea privată a statului care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare se face prin metoda vânzării directe către antrepozite fiscale de producție numai în vederea procesării, denaturării sau transformării.

Art. 128

Valorificarea bunurilor de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate în proprietatea privată a statului care îndeplinesc condițiile legale de comercializare se face prin una dintre următoarele metode:

a) vânzare directă;

b) în regim de consignație.

Art. 129

Alcoolul, băuturile alcoolice și produsele energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului care nu pot fi procesate, valorificate sau atribuite cu titlu gratuit sau care nu pot face, după caz, obiectul procesării, denaturării sau transformării se distrug în condițiile legii”.

O.U.G. nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale was last modified: mai 19th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.