O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice – modificări (O.U.G. nr. 41/2016)

Actul modificat Actul modificator Sumar
O.U.G. nr. 195/2002
(rep. M. Of. nr. 670 din 3 august 2006; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 41/2016
(M. Of. nr. 490 din 30 iunie 2016)
modifică: art. 11 alin. (5)
introduce: art. 11^1; art. 23 alin. (9^1) – (9^4)
abrogă: art. 11 alin. (6) și (8)

În M. Of. nr. 490 din 30 iunie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

În continuare, vom prezenta modificările aduse O.U.G. nr. 195/2002 prin O.U.G. nr. 41/2016.

Art. 11 alin. (5) din O.U.G. nr. 195/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 41/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (5) prevedea faptul că solicitanții unei operațiuni de înmatriculare a unui vehicul în evidențele autorităților competente, potrivit legii, trebuie să facă dovada certificării autenticității vehiculului de către Registrul Auto Român, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Certificarea autenticității vehiculului conține și atestarea faptului că acesta nu figurează în baza de date ca fiind furat.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (5) stabilește următoarele:

(5) Solicitanții unei operațiuni de înscriere a dreptului de proprietate în evidențele autorităților competente pentru un vehicul rutier utilizat dobândit din alt stat trebuie să facă dovada certificării autenticității vehiculului de către Registrul Auto Român. Certificarea autenticității vehiculului atestă faptul că formularul-tip al documentului care confirmă înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autoritățile competente din țara de proveniență, este autentic”.

 

Art. 11 alin. (6) și (8) din O.U.G. nr. 195/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 41/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (6) și (8) prevedeau faptul că dovada certificării vehiculului nu se impune în cazul vehiculelor noi pentru solicitanții operațiilor de înmatriculare.

De asemenea, autoritățile competente să realizeze operațiunile de înmatriculare a vehiculelor pot încasa de la solicitanți toate taxele și tarifele stabilite potrivit legii, aferente acestor operațiuni.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (6) și (8) Abrogate.

 

Art. 11^1 din O.U.G. nr. 195/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 41/2016)

 

Noua reglementare

După art. 11 se introduce un nou articol, art. 11^1.

Potrivit noii reglementări, art. 11^1 stabilește următoarele:

(1) Autoritățile competente să realizeze operațiuni de înmatriculare, autorizare provizorie și eliberare a permiselor de conducere încasează tarifele aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare și provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, precum și contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi achitate prin virament, prin mijloace de plată online, prin intermediul POS-urilor instalate la unitățile Trezoreriei Statului sau la sediile instituțiilor publice beneficiare ale sumelor și prin alte modalități de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poștal sau în numerar la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituțiilor prefectului, la casieriile unităților Trezoreriei Statului, în condițiile legii. Pentru sumele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la unitățile Trezoreriei Statului, comisioanele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul instituțiilor publice din structura cărora fac parte unitățile Trezoreriei Statului, iar pentru cele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la sediile instituțiilor publice beneficiare, comisioanele se suportă din bugetele acestora.

(3) Sumele prevăzute la alin. (1) se încasează într-un cont distinct de disponibil deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele instituției prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

(4) Unitățile Trezoreriei Statului la care își au deschise conturile instituțiile prefectului din care fac parte serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor încasează sumele prevăzute la alin. (1) în numerar, în contul prevăzut la alin. (3).

(5) Sumele încasate în numerar la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se depun la casieriile instituțiilor prefectului în aceeași zi, la terminarea programului de lucru.

(6) Sumele predate la instituțiile prefectului potrivit alin. (5) se depun de către acestea în contul distinct de disponibil prevăzut la alin. (3) în următoarea zi lucrătoare.

(7) Sumele încasate în contul prevăzut la alin. (3) se virează de către instituțiile prefectului în contul de venituri al bugetului activității finanțate integral din venituri proprii «Venituri din prestări servicii» al Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor pentru tarifele prevăzute la alin. (1), respectiv în contul Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» pentru contravaloarea documentelor prevăzute la alin. (1) în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare.

(8) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), achitate eronat sau pentru care nu au fost prestate serviciile aferente, se face de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv de către Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», la cererea scrisă a plătitorului adresată acestora însoțită de documentul prin care s-a efectuat plata”.

 

Art. 23 alin. (9^1) – (9^4) din O.U.G. nr. 195/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 41/2016)

 

Noua reglementare

La art. 23, după alin. (9) se introduc patru noi alineate, alin. (9^1) – (9^4).

Potrivit noii reglementări, art. 23 alin. (9^1) – (9^4) dispun următoarele:

(9^1) Pentru asigurarea și verificarea legalității examenului de obținere a permisului de conducere, modul de desfășurare a probei teoretice se înregistrează video, iar în cazul probei practice atât video, cât și audio, cu sisteme tehnice de monitorizare. Pentru proba practică, sistemele tehnice de monitorizare se instalează pe autovehiculele folosite la susținerea probei practice.

(9^2) Prin excepție de la prevederile alin. (9^1), nu se înregistrează audio sau video proba practică susținută pentru categoriile AM, A1, A2 și A.

(9^3) Sistemele tehnice de monitorizare prevăzute la alin. (1) se asigură de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor care organizează examenul de obținere a permisului de conducere.

(9^4) Procedura și condițiile tehnice în care se realizează și stochează înregistrările prevăzute la alin. (9^1), precum și măsurile pentru protejarea acestora și a datelor cu caracter personal se stabilesc, în condițiile legii, prin ordin al ministrului afacerilor interne”.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice – modificări (O.U.G. nr. 41/2016) was last modified: septembrie 29th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.