O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor – modificări (Legea nr. 89/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizație pentru creșterea copilului,  aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011

 

(M. Of. nr. 830 din 10 decembrie 2010; cu modif. ult.)

 

   

 

Legea nr. 89/2019 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizație pentru creșterea copilului

(M. Of. nr. 340 din 3 mai 2019)

modifică: art. 16 alin. (3) lit. c), art. 25 alin. (1) și alin. (2) lit. b)

introduce: art. 9^1, art. 24 alin. (3^1), art. 25 alin. (2) lit. c), art. 25 alin. (5)-(6)

 

În M. Of. nr. 340 din 3 mai 2019, s-a publicat Legea nr. 89/2019 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizație pentru creșterea copilului.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizație pentru creșterea copilului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011 (M. Of. nr. 830 din 10 decembrie 2010; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizație pentru creșterea copilului.

 

Art. 9^1 din O.U.G. nr. 111/2010  (introdus prin Legea nr. 89/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 9 se introduce un nou articol, art. 9^1, cu următorul conținut:

În situația în care persoana care a beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului naște unul sau mai mulți copii ori se află într-o nouă situație dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru creșterea copilului anterior, dacă din calculul indemnizației conform art. 2 alin. (2) rezultă un cuantum al indemnizației lunare pentru creșterea copilului mai mic decât cuantumul indemnizației primit anterior nașterii celui din urmă copil, se acordă indemnizația lunară pentru creșterea copilului primită pentru copilul anterior”.

 

Art. 16 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificat prin Legea nr. 89/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 16 alin. (3), lit. c) prevedea:

„(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. i), plata indemnizației pentru creșterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptățită se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

(…)

c) realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, al căror nivel nu depășește de trei ori cuantumul minim al indemnizației stabilit la art. 2 alin. (2)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 16 alin. (3), lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. i), plata indemnizației pentru creșterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptățită se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

(…)

c) realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, al căror nivel net nu depășește de 5 ori cuantumul minim al indemnizației stabilit la art. 2 alin. (2)”.

 

Art. 24 alin. (3^1) din O.U.G. nr. 111/2010  (introdus prin Legea nr. 89/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 24, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul conținut:

„(3^1) Nu se consideră culpă a persoanei, în sensul prevederilor alin. (3), nedeclararea veniturilor pentru care persoana îndreptățită și-a îndeplinit obligațiile fiscale prevăzute de lege, situație în care se aplică dispozițiile alin. (2)”.

 

Art. 25 alin. (1) și alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificat prin Legea nr. 89/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 25 alin. (1) și alin. (2) lit. b) prevedeau:

„(1) Angajatorul are obligația de a aproba concediul pentru creșterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1). Perioada de acordare se stabilește de comun acord cu angajatul.

(…)

(2) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:

(…)

b) salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserție prevăzut la art. 7”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 25 alin. (1) și alin. (2) lit. b) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Angajatorul are obligația de a aproba concediul pentru creșterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1) și la art. 11 alin. (1) lit. a). Perioada de acordare se stabilește de comun acord cu angajatul.

(…)

(2) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:

(…)

b) salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 alin. (1);”.

 

Art. 25 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 111/2010  (introdus prin Legea nr. 89/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 25 alin. (2), după lit. b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul conținut:

„(2) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:

(…)

c) salariatei/salariatului care se află în concediul pentru creșterea copilului prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. a)”.

 

Art. 25 alin. (5)-(6) din O.U.G. nr. 111/2010  (introdus prin Legea nr. 89/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 25, după alin. (4) se introduc două noi alineate, alin. (5)-(6), cu următorul conținut:

„(5) În situația prevăzută la art. 7 alin. (2), salariata/salariatul are obligația de a anunța, în scris, angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte intenția de reluare a raportului de muncă sau de serviciu.

(6) Este interzis angajatorului să restricționeze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 alin. (2), dacă aceasta/acesta și-a îndeplinit obligația prevăzută la alin. (5)”.

 

Alte prevederi

 

Conform art. II, dispozițiile art. 9^1 din O.U.G. nr. 111/2010 se aplică și solicitărilor depuse anterior intrării în vigoare a respectivei legi și pentru care decizia de admitere, de către agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, nu a fost emisă până la această dată.

De asemenea, debitele cu titlu de indemnizație pentru creșterea copilului, constituite până la data intrării în vigoare a respectivei legi, se scutesc de la plată numai în cazul în care titularul acestora se află în situația prevăzută la art. 24 alin. (3^1) din O.U.G. nr. 111/2010.

Potrivit art. IV, Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 se actualizează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei legi.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor – modificări (Legea nr. 89/2019) was last modified: iulie 24th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.