Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului – aprobare (Ordinul nr. 37/2021)

Actul normativ Sumar
Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor  nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

(M. Of. nr. 240 din 9 martie 2021)

Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

 

În M. Of. nr. 240 din 9 martie 2021 s-a publicat Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor  nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Astfel, prin respectivul act normativ se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (OPFNPCSB) nr. 37/2021.

 

Prezentare generală DOWNLOAD FULL ARTICLE

Conform art. 1, se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Astfel, Normele se vor aplica tuturor entităților raportoare supravegheate și controlate de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În acest sens, prin „entități reglementate” se desemnează entitățile raportoare supravegheate și controlate de către Oficiu conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. d), respectiv cele prevăzute la art. 5 din Lege,  care nu sunt supuse supravegherii Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară, indiferent de forma și modul de organizare a acestora.

În categoria entităților mai sus menționate se încadrează următoarele:

Entitățile reglementate sunt:

– instituțiile financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al Băncii Naționale a României și care nu au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronică; instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României, respectiv casele de amanet, casele de ajutor reciproc și entitățile fără scop patrimonial; furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi înscriși în Registrul instituțiilor de plată și al furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi al Băncii Naționale a României; casele de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor; furnizorii de servicii poștale autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată – entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Lege;

– furnizorii de servicii de jocuri de noroc licențiați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc – entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) din Lege;

– auditorii financiari înregistrați la Camera Auditorilor Financiari din România, experții contabili și contabilii autorizați înregistrați la Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, evaluatorii autorizați înregistrați la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, consultanții fiscali înregistrați la Camera Consultanților Fiscali, entități care se angajează să furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectivă este afiliată, ajutor material, asistență sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economică sau profesională principală – entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege. Sunt incluse și entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022;

– notarii publici înregistrați la Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, avocații înregistrați în barourile Uniunii Naționale a Barourilor din România, executorii judecătorești înregistrați la Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România, practicienii în insolvență înregistrați la Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență, inclusiv alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care participă în numele sau pentru clienții lor în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile, crearea, funcționarea sau administrarea de fiducii, societăți, fundații sau structuri – entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) din Lege;

– furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Lege, așa cum sunt definiți la art. 2 lit. l) din Lege, inclusiv entități ce desfășoară efectiv activitățile menționate în definiția din Lege conform codurilor CAEN 6420, CAEN 6910 și CAEN 6820 – entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) din Lege;

– furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor – entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g^1) din Lege;

– furnizorii de portofele digitale, autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor – entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g^2) din Lege;

– agenții și dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult, inclusiv entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. h) din Lege conform codurilor CAEN 6831 și CAEN 4110 – entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Lege;

– alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele – entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Lege;

– persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult – entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. j) din Lege. Sunt incluse și entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. j) din Lege conform codurilor CAEN 4778, CAEN 4779, CAEN 4791, CAEN 4799 și CAEN 9003;

– persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult – entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k) din Lege. Sunt incluse și entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. k) din Lege în zone libere, conform codurilor CAEN 4778, CAEN 4779, CAEN 4791, CAEN 4799 și CAEN 9003.

Entitățile reglementate au obligația de a desemna una sau mai multe persoane cu responsabilități în aplicarea Legii, cu detalierea concretă a atribuțiilor și responsabilităților încredințate în acest scop, cu aprobarea conducerii. Documentele întocmite în acest sens se înregistrează în evidențele proprii și se păstrează la sediul entității.

Totodată, în scopul atenuării și gestionării cu eficacitate a riscurilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, entitățile reglementate emit documente aprobate la nivelul conducerii de rang superior, astfel:

– norme interne ce conțin cel puțin: măsuri aplicabile în materie de raportare, inclusiv de semnalare în nume propriu, de către persoanele desemnate prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3) din Lege către autoritățile statului a încălcărilor de orice natură a reglementărilor legale în domeniu din cadrul entității reglementate și de furnizare promptă a datelor la solicitarea autorităților competente; măsuri de păstrare a evidențelor și a tuturor documentelor, conform cerințelor din Lege;

– norme interne ce conțin măsuri aplicabile în materie de cunoaștere a clientelei;

– proceduri de administrare a riscurilor care conțin cel puțin: măsuri de identificare, evaluare, gestionare și diminuare a riscurilor, criteriile și elementele în baza cărora s-au stabilit riscurile, inclusiv scenariile și intervalele de timp relevante în funcție de care se identifică tranzacțiile legate între ele, determinate proporțional cu riscurile asociate;

– proceduri care stabilesc mecanismele de control intern, de comunicare și management de conformitate;

– proceduri care stabilesc mecanisme ce cuprind măsuri de protecție a personalului propriu implicat în aplicarea acestor politici împotriva oricăror amenințări ori acțiuni ostile sau discriminatorii;

– proceduri pentru angajați sau persoanele aflate într-o poziție similară pentru raportarea încălcărilor la nivel intern, prin intermediul unui canal specific, independent și anonim, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal;

– proceduri de instruire și evaluare periodică a angajaților.

Totodată, începând cu data intrării în vigoare a ordinului, se abrogă Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 3 februarie 2020.

 

Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – aprobare (Ordinul nr. 37/2021) was last modified: mai 19th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.