Neconstituționalitate (M. Of. nr. 922/23.11.2017): Art. unic pct. 2 și pct. 3 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfășurarea referendumului

Abstract

As a result of the activity conducted by the Constitutional Court in November, the following
decisions were published (pleas of unconstitutionality granted): Decision no. 458/2017 of 22 June
2017 regarding the objection of unconstitutionality of the provisions of art. 15 of Law no. 78/2000 on
preventing, discovering and sanctioning the acts of corruption provided for under art. 13^2 of the
same legal act, with reference to the offence of abuse of office and Decision no. 612/2017 of 3
October 2017 regarding the objection of unconstitutionality of the unique art. point 2 and point 3 of
the Law for the amendment and supplement of Law no. 3/2000 on the organization and conduct of
the referendum.

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 612/2017 Art. unic pct. 2 și pct. 3 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului

Dispozițiile articolului unic pct. 2 [cu referire: la sintagma „în termen de două zile” cuprinsă în art. 6 alin. (3) din Legea nr. 3/2000, la art. 6 alin. (5) fraza a doua, precum și la art. 6 alin. (7) din Legea nr. 3/2000] și cele ale articolului unic pct. 3 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului sunt neconstituționale.

În M. Of. nr. 922 din 23 noiembrie 2017, a fost publicată Decizia nr. 612/2017 din 3 octombrie 2017 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a art. unic pct. 2 și pct. 3 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului

„Articol unic. – Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La art. 6, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Inițiativa și procedura revizuirii Constituției sunt supuse dispozițiilor prevăzute la art. 150 și 151 din Constituția României, republicată, și prezentei legi.

2. La art. 6, după alin. (2) se introduc cinci noi alineate, alin. (3)–(7), cu următorul cuprins:

(3) Proiectul legii constituționale, adoptat de către fiecare Cameră a Parlamentului sau de către Camerele reunite în caz de divergență conform art. 151 alin. (2) din Constituția României, republicată, se trimite în termen de două zile Curții Constituționale, care procedează potrivit legii. Dacă se constată că inițiativa legislativă de revizuire depășește limitele revizuirii, aceasta se consideră nefinalizată și se transmite Parlamentului, procedura urmând a fi reluată.

(4) Dacă Curtea Constituțională constată că inițiativa legislativă de revizuire nu depășește limitele revizuirii, proiectul de lege se publică în aceeași zi cu apariția deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Cetățenii României sunt chemați să-și exprime voința prin vot în cadrul referendumului național cu privire la revizuirea Constituției, organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire, în
conformitate cu prevederile art. 151 alin. (3) din Constituția României, republicată.

Guvernul stabilește, prin hotărâre, data referendumului, și aduce la cunoștință publică, de îndată, prin mijloace de comunicare în masă, această dată.

(6) Persoanele care au dreptul să participe la referendumul național privind revizuirea Constituției, modul de desfășurare a campaniei pentru referendum, organizarea și desfășurarea acestuia, organizarea și atribuțiile birourilor electorale, faptele care constituie contravenții, precum și modul de constatare și sancționare a acestora sunt cele stabilite la art. 4, art. 7 alin. (1), precum și în capitolele IV – VI.

Rezultatul referendumului național se stabilește în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) și (3) și ale art. 7 alin. (2).

(7) Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea referendumului național privind revizuirea Constituției se suportă din bugetul de stat.

3. La art. 15 alin. (1), lit. a ) se abrogă”.

D.C.C. nr. 612/2017

Prin Decizia nr. 437/2017, Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de către un număr de 38 de senatori aparținând grupurilor parlamentare Partidul Național Liberal și Uniunii Salvați România și a constatat că dispozițiile articolului unic pct. 2 [cu referire: la sintagma „în termen de două zile” cuprinsă în art. 6 alin. (3) din Legea nr. 3/2000, la art. 6 alin. (5) fraza a doua, precum și la art. 6 alin. (7) din Legea nr. 3/2000] și cele ale articolului unic pct. 3 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului sunt neconstituționale.

Totodată, Curtea a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 6 alin. (1) și (4) din Legea nr. 3/2000] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000, precum și a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000, în ansamblul său, în raport cu celelalte critici formulate.

Pentru pronunțarea soluției de admitere, Curtea a constatat, în ceea ce privește dispozițiile articolului unic pct. 2 [cu referire la sintagma „în termen de două zile” cuprinsă în art. 6 alin. (3) din Legea nr. 3/2000], că stabilirea unui termen de două zile în care Parlamentul să trimită Curții Constituționale proiectul legii de revizuire în vederea exercitării din oficiu a controlului de constituționalitate, termen care se deduce din termenul de cinci zile de la data adoptării proiectului de lege de revizuire a Constituției, nu își găsește nicio justificare în procedura urgentă ce caracterizează acest tip de control. În economia controlului de constituționalitate exercitat în acest caz din oficiu de instanța constituțională, prezintă importanță utilizarea eficientă a întregului interval de cinci zile pe care Legea nr. 47/1992 îl oferă Curții Constituționale în acest scop, instituirea termenului de două zile fiind contrară prevederilor art.1 alin. (5) și art. 146 lit. a) teza a doua din Constituție.

De asemenea, Curtea a apreciat că este întemeiată critica referitoare la faptul că, prin art. 6 alin. (5) fraza a doua din legea de modificare a Legii nr. 3/2000, data organizării referendumului pentru revizuirea Constituției ar urma să fie stabilită de Guvern, fiind nesocotite, astfel, competențele constituționale conferite Parlamentului, prin art. 151, în ceea ce privește dreptul de a declanșa un referendum național. Pentru aceleași rațiuni este neconstituțională și abrogarea, făcută în scop corelativ, prin pct. 3 din legea criticată, a art. 15 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, care stipulează expres că obiectul și data referendumului se stabilesc prin lege.

Curtea a mai constatat că prevederea din articolul unic pct. 2 din legea criticată [cu referire la art. 6 alin. (7) din Legea nr. 3/2000], care reglementează suportarea din bugetul de stat a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea referendumului național privind revizuirea Constituției, se regăsește deja în același act normativ, fiind inclusă, de fapt, în art. 61 din Legea nr. 3/2000, potrivit căruia cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea referendumului se suportă din bugetul de stat, pentru referendumul național, astfel că este redundantă referirea expresă la referendumul pentru revizuirea Constituției, care este, de asemenea, un referendum național. Or, în jurisprudența Curții Constituționale (a se vedea Decizia nr. 61 din 7 februarie 2017), s-a statuat că existența unor paralelisme legislative conduce la încălcarea art. 1 alin. (5) din Constituția României în componenta sa privind calitatea legii.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 922/23.11.2017): Art. unic pct. 2 și pct. 3 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului was last modified: decembrie 19th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.