Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe – republicare

Abstract

In June 2018, the Fiscal Code and the Fiscal Procedure Code were amended by distinct legal
acts.
Furthermore, other legal acts were also amended, among which we indicate: Law no. 98/2016 on
public procurement, Regulations of the National Union of Bailiffs and of the profession of bailiff, the
Regulations of the Insurance House of Bailiffs.
Law no. 8/1996 on copyright and neighbouring rights was republished in the Official Journal
also in June.

Actul normativ republicat Sumar
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe

  (M. Of. nr. 489 din 14 iunie 2018)

Titlul I („Dreptul de autor”)

Partea I („Dispoziții generale”)

Cap. I („Dispoziții introductive”)

Cap. II („Subiectul dreptului de autor”)

Cap. III („Obiectul dreptului de autor”)

Cap. IV („Conținutul dreptului de autor”)

Cap. V („Durata protecției dreptului de autor”)

Cap. VI („Limitele exercitării dreptului de autor”)

Cap. VII („Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor”)

Secț. I („Dispoziții comune”)

Secț. a II-a („Contractul de editare”)

Secț. a III-a („Contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală”)

Secț. a IV-a („Contractul de închiriere”)

Partea a 2-a („Dispoziții speciale”)

Cap. VIII („Operele cinematografice și alte opere audiovizuale”)

Cap. IX („Programele pentru calculator”)

Cap. X („Operele de artă plastică, de arhitectură și fotografice”)

Cap. XI („Protecția portretului, a destinatarului corespondenței și a secretului sursei de informare”)

Titlul II („Drepturile conexe dreptului de autor și drepturi sui-generis”)

Cap. I („Dispoziții comune”)

Cap. II („Drepturile artiștilor interpreți sau executanți”)

Cap. III („Drepturile producătorilor de înregistrări sonore”)

Cap. IV („Drepturile producătorilor de înregistrări audiovizuale”)

Cap. V („Dispoziții comune autorilor, artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de înregistrări sonore și audiovizuale”)

Cap. VI („Organismele de radiodifuziune și de televiziune”)

Secț. I („Drepturile organismelor de radiodifuziune și de televiziune”)

Secț. a II-a („Comunicarea publică prin satelit”)

Secț. a III-a („Retransmiterea prin cablu”)

Cap. VII („Drepturile sui-generis ale fabricanților bazelor de date”)

Titlul III („Gestiunea și apărarea dreptului de autor și a drepturilor conexe”)

Cap. I („Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor și a drepturilor conexe”)

Secț. I („Dispoziții generale”)

Secț. a II-a („Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe”)

Secț. a III-a („Funcționarea organismelor de gestiune colectivă”)

Secț. a IV-a („Acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile online asupra operelor muzicale de către organismele de gestiune colectivă”)

Cap. II („Oficiul Român pentru Drepturile de Autor”)

Cap. III („Măsuri de protecție, proceduri și sancțiuni”)

Secț. I („Măsuri tehnice de protecție și informații privind regimul drepturilor”)

Secț. a II-a („Proceduri și sancțiuni”)

Titlul IV („Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale”)

 

În M. Of. nr. 489 din 14 iunie 2018, s-a republicat Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

 

Legea nr. 8/1996 s-a republicat în temeiul art. III din Legea nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (M. Of. nr. 268 din 27 martie 2018).

 

Structură

 

În noua formă, Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe are următorul conținut:

Titlul I („Dreptul de autor”)

Partea I („Dispoziții generale”)

Cap. I („Dispoziții introductive”)

Cap. II („Subiectul dreptului de autor”)

Cap. III („Obiectul dreptului de autor”)

Cap. IV („Conținutul dreptului de autor”)

Cap. V („Durata protecției dreptului de autor”)

Cap. VI („Limitele exercitării dreptului de autor”)

Cap. VII („Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor”)

Secț. I („Dispoziții comune”)

Secț. a II-a („Contractul de editare”)

Secț. a III-a („Contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală”)

Secț. a IV-a („Contractul de închiriere”)

Partea a 2-a („Dispoziții speciale”)

Cap. VIII („Operele cinematografice și alte opere audiovizuale”)

Cap. IX („Programele pentru calculator”)

Cap. X („Operele de artă plastică, de arhitectură și fotografice”)

Cap. XI („Protecția portretului, a destinatarului corespondenței și a secretului sursei de informare”)

Titlul II („Drepturile conexe dreptului de autor și drepturi sui-generis”)

Cap. I („Dispoziții comune”)

Cap. II („Drepturile artiștilor interpreți sau executanți”)

Cap. III („Drepturile producătorilor de înregistrări sonore”)

Cap. IV („Drepturile producătorilor de înregistrări audiovizuale”)

Cap. V („Dispoziții comune autorilor, artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de înregistrări sonore și audiovizuale”)

Cap. VI („Organismele de radiodifuziune și de televiziune”)

Secț. I („Drepturile organismelor de radiodifuziune și de televiziune”)

Secț. a II-a („Comunicarea publică prin satelit”)

Secț. a III-a („Retransmiterea prin cablu”)

Cap. VII („Drepturile sui-generis ale fabricanților bazelor de date”)

Titlul III („Gestiunea și apărarea dreptului de autor și a drepturilor conexe”)

Cap. I („Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor și a drepturilor conexe”)

Secț. I („Dispoziții generale”)

Secț. a II-a („Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe”)

Secț. a III-a („Funcționarea organismelor de gestiune colectivă”)

Secț. a IV-a („Acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile online asupra operelor muzicale de către organismele de gestiune colectivă”)

Cap. II („Oficiul Român pentru Drepturile de Autor”)

Cap. III („Măsuri de protecție, proceduri și sancțiuni”)

Secț. I („Măsuri tehnice de protecție și informații privind regimul drepturilor”)

Secț. a II-a („Proceduri și sancțiuni”)

Titlul IV („Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale”)

 

Prezentare generală

 

Vom prezenta, în genere, câteva dintre dispozițiile respectivului act normativ:

 

Titlul I

Potrivit art. 1 alin. dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice, precum și asupra altor opere de creație intelectuală este recunoscut și garantat în condițiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului și comportă atribute de ordin moral și patrimonial.  Alin.(2) stabilește că Opera de creație intelectuală este recunoscută și protejată, independent de aducerea la cunoștința publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar în formă nefinalizată.

În reglementarea art. (3), este autor persoana fizică sau persoanele fizice care au creat opera., iar în cazurile expres prevăzute de lege, pot beneficia de protecția acordată autorului persoanele juridice și persoanele fizice, altele decât autorul. Conform alin. (3), calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite în condițiile legii.

Art. 7 reglementează ca obiect al dreptului de autor operele originale de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma de exprimare și independent de valoarea și destinația lor, cum sunt:

a) scrierile literare și publicistice, conferințele, predicile, pledoariile, prelegerile și orice alte opere scrise sau orale, precum și programele pentru calculator;

b) operele științifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile universitare, manualele școlare, proiectele și documentațiile științifice;

c) compozițiile muzicale cu sau fără text;

d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice și pantomimele;

e) operele cinematografice, precum și orice alte opere audiovizuale;

f) operele fotografice, precum și orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;

g) operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, gravură, litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei și a metalului, desene, design, precum și alte opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice;

h) operele de arhitectură, inclusiv planșele, machetele și lucrările grafice ce formează proiectele de arhitectură;

i) lucrările plastice, hărțile și desenele din domeniul topografiei, geografiei și științei în general.

Conform art. 9, nu pot beneficia de protecția legală a dreptului de autor următoarele:

a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile științifice, procedeele, metodele de funcționare sau conceptele matematice ca atare și invențiile, conținute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare;

b) textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară și traducerile oficiale ale acestora;

c) simbolurile oficiale ale statului, ale autorităților publice și ale organizațiilor, cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul și medalia;

d) mijloacele de plată;

e) știrile și informațiile de presă;

f) simplele fapte și date.

Cap. IV reglementeză conținutul dreptului de autor, iar art. 10 prevede că autorul unei opere are următoarele drepturi morale:

a) dreptul de a decide dacă, în ce mod și când va fi adusă opera la cunoștința publică;

b) dreptul de a pretinde recunoașterea calității de autor al operei;

c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoștința publică;

d) dreptul de a pretinde respectarea integrității operei și de a se opune oricărei modificări, precum și oricărei atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputația sa;

e) dreptul de a retracta opera, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciați prin exercitarea retractării.

Potrivit Cap. V, art. 27, dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice se naște din momentul creării operei, oricare ar fi modul sau forma concretă de exprimare, iar dacă opera este creată, într-o perioadă de timp, în părți, serii, volume și în orice alte forme de dezvoltare creativă, termenul de protecție va fi calculat, potrivit alin. (1), pentru fiecare dintre aceste componente.  Cap. VI stabilește limitele exercitării dreptului de autor, iar Cap. VII vizează cesiunea drepturilor patrimoniale de autor. Secț. a 2-a a acestui capitol reglementează contractual de editare, iar următoarele doup secțiuni se referă la: contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală și contractual de închiriere.

Partea a II-a a primului titlul cuprinde dispozițiile speciale, cu privire la: operele cinematografice și alte opera audiovizuale, programele  pentru calculator, operele de artă plastic, de arhitectură și fotografice, protecția portretului, a destinatarului corespondenței și a secretului sursei de informare.

 

Titlul II

Titlul II reglementează drepturile conexe dreptului de autor și drepturile sui-generis. Conform art. 93 alin. (1), ) drepturile conexe dreptului de autor nu aduc atingere drepturilor autorilor, iar drepturile patrimoniale recunoscute în acest titlu pot fi cesionate, în tot sau în parte, în condițiile prevăzute la art. 40-44, care se aplică prin analogie. Aceste drepturi pot să facă obiectul unei cesiuni exclusive sau neexclusive.

Potrivit art. 94, sunt recunoscuți și protejați, ca titulari de drepturi conexe dreptului de autor, artiștii interpreți sau executanți, pentru propriile interpretări ori execuții, producătorii de înregistrări sonore și producătorii de înregistrări audiovizuale, pentru propriile înregistrări, și organismele de radiodifuziune și de televiziune, pentru propriile emisiuni și servicii de programe.

Următoarele capitole reglementează: drepturile artiștilor interpreți sau executanți, drepturile producătorilor de înregistrări sonore, drepturile producătorilor de înregistrări audiovizuale, organismele de radiodifuziune și de televiziune ș.a.

 

Titlul III tratează gestiunea drepturilor patrimoniale de autor și a drepturilor conexe, organismele de gestiune și funcționarea acestora.

 

Ultimul titlu, Titlu IV, conține dispoziții referitoare la aplicarea legii, la persoanele care beneficiaza de prevederile acestei legi.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe – republicare was last modified: iulie 10th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.