Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului – modificări (O.U.G. nr. 86/2018)

Abstract

In September 2018, the Law of national education no. 1/2011 was amended under two
different regulations.
Similarly, other regulations were also amended, amongst which: Law no. 317/2004 on
the Superior Council of Magistracy, G.E.O. no. 111/2010 on parental leave and child care
monthly allowance, the Rules of Procedure of the Chamber of Deputies, Law no. 3/2000
regarding the organization and conduct of the referendum.
In September, as well, the Government Decision no. 33/2018 establishing the
contraventions which fall within the scope of the Prevention Law no. 270/2017, as well as
the template of the remedy plan (Government Decision no. 701/2018), and certain
regulations in the construction field, were also amended.

 

Actul modificat Actul modificator Sumar
    Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului

(M. Of. nr. 84 din 24 februarie 2000; cu modif. ult.)

O.U.G.  nr. 86/2018

pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției

(M. Of. nr. 799 din 18 septembrie 2018)

 

– modifică: art. 2 alin. (3), art. 17, art. 18, art. 23, art. 26 alin. (1) teza întâi, art. 26 alin. (3)-(4), art. 31 alin. (2), art. 43^1, art. 48, art. 62, sintagma „Pct. 2 >/= Pct. 5 + pct. 6 + pct. 7.”;

– introduce: art. 15^2, art. 27^1;

– abrogă: art. 19, art. 22, art. 25 alin. (4), art. 26 alin. (5)-(6), art. 31 alin. (3).

 

În M. Of. nr. 799 din 18 septembrie 2018, s-a publicat O.U.G.  nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției.

Astfel, O.U.G.  nr. 86/2018 (M. Of. nr. 799 din 18 septembrie 2018) aduce unele modificări și completări Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (M. Of. nr. 84 din 24 februarie 2000; cu modif. ult.). De asemenea, prin intermediul respectivului act normativ se stabilesc măsurile necesare în vederea bunei organizări și desfășurări a referendumului național pentru revizuirea Constituției.

 

Una dintre modificările aduse Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, se referă la organizarea și desfășurarea procesului de votare în secțiile din străinătate. Astfel, pentru referendumul național, procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, alături de toate întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare, vor fi transmise prin mijloace electronice la biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, prin grija reprezentanțelor diplomatice, în cel mult 24 de ore de la primirea acestora. Astfel, exactitatea datelor pe care aceste procese-verbale le conțin este confirmată de către președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, care consemnează și ștampilează documentele primite. Procesele-verbale contrasemnate sunt utilizate în centralizarea rezultatului votării. De asemenea, în secțiile de votare organizate în străinătate,  votul se va desfășura numai pe liste suplimentare. Pe de altă parte,  modelul listei electorale suplimentare, modelul extrasului din listele electorale, modelele ștampilelor birourilor electorale de circumscripție, oficiilor electorale, biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și BEC, modelul ștampilei de control, modelul ștampilei cu mențiunea „VOTAT” și modelul timbrului autocolant sunt stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în cel mult 3 zile de la data aducerii la cunoștință publică a datei referendumului.

 

În continuare, vă prezentăm modificările aduse  Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului.

 

Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului

 

Art. 2 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (modificat prin O.U.G. nr. 86/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 2, alin. (3) prevedea:

„(3) În cadrul referendumului populația poate fi consultată cu privire la una sau la mai multe probleme, precum și cu privire la o problema de interes național și o problema de interes local, pe buletine de vot separate”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 2, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) În cadrul referendumului populația poate fi consultată cu privire la una sau la mai multe probleme de interes național sau local, după caz, precum și cu privire la revizuirea Constituției sau la o problemă de interes național și o problemă de interes local, pe buletine de vot separate”.

 

Art. 15^2 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (introdus prin O.U.G. nr. 86/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, după art. 15^1, se introduce un nou articol, art. 15^2, cu următorul conținut:

(1) În situația în care în aceeași zi sau aceleași zile cu un referendum național prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) și c) este stabilit și un referendum local, alegătorii votează în aceleași secții de votare, cu aceleași ștampile cu mențiunea «Votat», prezența la vot fiind consemnată pe liste electorale separate.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), operațiunile necesare desfășurării referendumului local sunt îndeplinite de birourile electorale ale secțiilor de votare și de biroul electoral de circumscripție județean sau al municipiului București constituite pentru referendumul național care funcționează în aria teritorială în care se află unitatea administrativ-teritorială în care are loc și referendumul local. Biroul electoral de circumscripție îndeplinește pentru referendumul local atribuțiile prevăzute la art. 28.

(3) În situația prevăzută la alin. (1), toate cheltuielile privind organizarea referendumului local sunt suportate de la bugetul de stat, cu excepția cheltuielilor pentru confecționarea timbrelor autocolante, pentru tipărirea listelor electorale, a tipizatelor proceselor-verbale și a buletinelor de vot care vor fi utilizate la referendumul local, pentru transportul acestora, precum și a celor aferente valorii indemnizațiilor prevăzute la alin. (4), care se suportă de la bugetul local.

(4) În termen de cel mult 60 de zile de la publicarea rezultatului referendumului național în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritatea administrației publice locale care a organizat referendumul local la aceeași dată cu referendumul național restituie Ministerului Afacerilor Interne, prin instituția prefectului, din bugetul propriu, 50% din valoarea totală a indemnizațiilor achitate membrilor birourilor electorale de circumscripție și ai birourilor electorale ale secțiilor de votare care și-au desfășurat activitatea în circumscripția electorală în care a avut loc referendumul local”.

 

Art. 17 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (modificat prin O.U.G. nr. 86/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, art. 17 prevedea:

„(1) Operațiunile pentru desfășurarea referendumului au loc în circumscripțiile electorale și la secțiile de votare, organizate potrivit prevederilor Legii nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare, pe baza copiilor de pe listele electorale permanente și a celorlalte liste electorale prevăzute de lege, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 15^1 din prezenta lege, care se aplică în mod corespunzător.

(2) Reactualizarea listelor electorale permanente se face de către primari, potrivit prevederilor Legii nr. 68/1992, respectiv ale Legii nr. 70/1991, republicată, cu modificările ulterioare, în termen de cel mult 5 zile de la data stabilirii zilei referendumului”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, art. 17 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Listele electorale permanente din țară se întocmesc, se tipăresc și se pun la dispoziția birourilor electorale ale secțiilor de votare conform prevederilor Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.

(2) La secțiile de votare organizate în străinătate se utilizează numai liste electorale suplimentare”.

 

Art. 18 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (modificat prin O.U.G. nr. 86/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, art. 18 prevedea:

„Afișarea listelor electorale, dacă legea prevede o asemenea operațiune, delimitarea, numerotarea și aducerea la cunoștința publică a secțiilor de votare și a localurilor de vot se fac potrivit prevederilor Legii nr. 68/1992 și ale Legii nr. 70/1991, republicată, cu modificările ulterioare, în cel mult 48 de ore de la îndeplinirea termenului prevăzut la art. 17 alin. (2)”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, art. 18 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Votarea în țară se desfășoară în secțiile de votare organizate conform Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Până cel mai târziu cu 5 zile înainte de data votării, primarii și Autoritatea Electorală Permanentă aduc la cunoștință publică delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile acestora, în condițiile stabilite prin Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În cel mult 15 zile de la data stabilirii referendumului național, pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secțiile consulare și institutele culturale din străinătate Ministerul Afacerilor Externe organizează secții de votare pentru alegătorii care se află în străinătate în ziua votării.

(4) În termenul prevăzut la alin. (3), Ministerul Afacerilor Externe poate organiza, cu acordul autorităților străine, alte secții de votare în afara secțiilor de votare prevăzute la alin. (3).

(5) La referendumul național, activitățile de coordonare a pregătirii și organizării procesului de votare în străinătate sunt asigurate de către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu sprijinul logistic al Ministerului Afacerilor Externe”.

 

Art. 19 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (abrogat prin O.U.G. nr. 86/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, art. 19 se abrogă.

 

Art. 22 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (abrogat prin O.U.G. nr. 86/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, art. 22 se abrogă.

 

Art. 23 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (modificat prin O.U.G. nr. 86/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, art. 23 prevedea:

„Pentru organizarea și desfășurarea referendumului, în termen de 5 zile de la data stabilirii zilei referendumului se înființează, după caz: Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscripție, oficii electorale ale sectoarelor municipiului București, biroul electoral pentru secțiile de votare organizate în afara țării, precum și birouri electorale ale secțiilor de votare”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, art. 23 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Pentru organizarea și desfășurarea referendumului național, în cel mult 5 zile de la data aducerii la cunoștință publică a datei acestuia, se constituie Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscripție ale județelor, biroul electoral de circumscripție a municipiului București și oficii electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, iar cu 3 zile înaintea datei votării se constituie birouri electorale ale secțiilor de votare.

(2) Pentru organizarea și desfășurarea referendumului local la nivel de comună, oraș sau municipiu, în cel mult 5 zile de la data stabilirii datei acestuia, se constituie un birou electoral de circumscripție comunală, orășenească sau municipală, după caz, iar cu 3 zile înaintea datei votării se constituie birouri electorale ale secțiilor de votare.

(3) Pentru organizarea și desfășurarea referendumului local la nivel de județ, în cel mult 5 zile de la data stabilirii datei acestuia, se constituie un birou electoral de circumscripție județeană, iar cu 3 zile înaintea datei votării se constituie birouri electorale ale secțiilor de votare”.

 

Art. 25 alin. (4) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (abrogat prin O.U.G. nr. 86/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare la art. 25, alin. (4) se abrogă.

 

Art. 26 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (modificat prin O.U.G. nr. 86/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 26, alin. (1) teza întâi prevedea:

„(1) În cazul referendumului național, birourile electorale de circumscripție ale județelor și al municipiului București, oficiile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare organizate în afara țării se compun dintr-un președinte și cel mult 6 delegați ai partidelor politice reprezentate în Parlament;”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 26, alin. (1) teza întâi  se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) În cazul referendumului național, birourile electorale de circumscripție ale județelor și al municipiului București, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, oficiile electorale ale sectoarelor municipiului București și birourile electorale ale secțiilor de votare din țară se compun dintr-un președinte și cel mult 6 delegați ai partidelor politice parlamentare și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale cu grup parlamentar propriu în ambele camere ale Parlamentului;”.

 

Art. 26 alin. (3)-(4) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (modificat prin O.U.G. nr. 86/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 26, alin. (3)-(4) prevedeau:

„(3) Tragerea la sorți se face de pe o lista care va cuprinde, în următoarea ordine: judecătorii și procurorii, precum și alți juriști din județ sau din municipiul București, care nu fac parte dintr-un partid politic.

(4) Dacă numărul juriștilor este insuficient, tragerea la sorți se face de pe o alta lista care va cuprinde persoane de alta specialitate, cu o reputație neștirbită și care nu fac parte din nici un partid politic”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 26, alin. (3)-(4)  se modifică și vor avea următorul conținut:

„(3) Tragerea la sorți pentru președinții birourilor electorale de circumscripție ale județelor și al municipiului București, ai oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului București și pentru președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate se face de pe o listă care va cuprinde, în următoarea ordine: judecători, procurori, precum și alți juriști din județ sau din municipiul București care fac parte din Corpul experților electorali.

(4) Tragerea la sorți pentru președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare se face din cadrul Corpului experților electorali, prioritate având cei cu domiciliul în circumscripția pentru care se face tragerea la sorți”.

 

Art. 26 alin. (5)-(6) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (abrogat prin O.U.G. nr. 86/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare la art. 25, alin. (5)-(6) se abrogă.

 

Art. 27^1 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (introdus prin O.U.G. nr. 86/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, după art. 27, se introduce un nou articol, art. 27^1, cu următorul conținut:

(1) Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate se compun dintr-un președinte și cel mult 6 delegați ai partidelor politice parlamentare și ai organizațiilor cetățenilor minorităților naționale cu grup parlamentar propriu în ambele camere ale Parlamentului.

(2) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate sunt desemnați de către președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate până cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei referendumului național, din rândul experților electorali propuși de Ministerul Afacerilor Externe.

(3) Completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate cu delegații partidelor politice parlamentare și ai organizațiilor cetățenilor minorităților naționale cu grup parlamentar propriu în ambele camere ale Parlamentului se face cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 17 alin. (5) – (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului – modificări (O.U.G. nr. 86/2018) was last modified: noiembrie 7th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.