Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – modificări (O.U.G. nr. 18/2018)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

(M. Of. nr 852 din 20 decembrie 2010)

O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 260 din 23 martie 2018)

modifică: art. 3 alin. (1) lit. a), lit. e), lit. f) și lit. p), art. 6 alin. (1) pct. IV, art. 7 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. a), art. 36, art. 45 alin. (1), art. 107 alin. (2), art. 118 alin. (1^2);

introduce: art. 45 alin. (1^1), art. 46 alin (2^1), art. 107 alin. (1^1).

În M. Of. nr. 260 din 23 martie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

O.U.G. nr. 18/2018 aduce modificări și completări Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M. Of. nr 852 din 20 decembrie 2010). Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivului act normativ:

 

Art. 3 alin. (1) lit. a), lit. e), lit. f) și lit. p) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (modificate prin O.U.G. nr. 18/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) lit. a), lit. e), lit. f) și lit. p) prevedeau:

„a) asigurat – persoana fizică pentru care angajatorul este obligat să rețină și să plătească contribuția de asigurări sociale, precum și persoana fizică ce achită, în nume propriu, contribuția de asigurări sociale, conform prezentei legi;

(…)

e) declarație individuală de asigurare – declarația fiscală pe baza căreia se realizează declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente și care constituie, pentru aceste persoane, documentul pe baza căruia se stabilește, în sistemul public de pensii, stagiul de cotizare și punctajul lunar, anual și mediu anual;

f) declarație nominală de asigurare – declarația fiscală pe baza căreia se realizează declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor care constituie, pentru aceste persoane, documentul pe baza căruia se stabilește stagiul de cotizare și punctajul lunar, anual și mediu anual;

(…)

p) stagiu de cotizare – perioada de timp pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum și cea pentru care asigurații cu declarație individuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat și plătit contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) lit. a), lit. e), lit. f) și lit. p) se modifică și vor avea următorul conținut:

a) asigurat – persoana fizică pentru care angajatorul/entitatea asimilată angajatorului este obligat/ă să rețină și să plătească contribuția de asigurări sociale, persoana fizică care realizează venituri din activități independente sau drepturi de proprietate intelectuală și care, pe baza declarației individuale de asigurare, datorează contribuția de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoana fizică ce achită contribuția de asigurări sociale pe baza contractului de asigurare socială, potrivit prezentei legi;

(…)

e) declarație individuală de asigurare – declarația fiscală pe baza căreia se realizează declararea veniturilor care reprezintă baza de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală pentru care există obligația depunerii acesteia și care constituie documentul pe baza căruia se stabilește, în sistemul public de pensii, stagiul de cotizare și punctajul lunar, anual și mediu anual;

f) declarație nominală de asigurare – declarația fiscală pe baza căreia se realizează declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, precum și în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele prevăzute la lit. e), care constituie documentul pe baza căruia se stabilește stagiul de cotizare și punctajul lunar, anual și mediu anual;

(…)

p) stagiu de cotizare – perioada de timp pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum și cea pentru care asigurații cu contract de asigurare socială au datorat și plătit contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii;”.

 

Art. 6 alin. (1) pct. IV din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (1) pct. IV prevedea:

„IV. persoanele care realizează venituri din activități independente, pentru care se datorează contribuție de asigurări sociale, conform prevederilor Codului fiscal”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (1) pct. IV se modifică și va avea următorul conținut:

IV. persoanele care realizează venituri din activități independente și/sau din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care se datorează contribuție de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (1) prevedea:

„(1) Persoanele juridice sau fizice la care își desfășoară activitatea asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. I și II, denumite în continuare angajatori, precum și instituțiile care efectuează plata drepturilor de șomaj pentru șomerii prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. III sunt obligate să întocmească și să depună, la organul fiscal central, declarația nominală de asigurare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Persoanele juridice sau fizice la care își desfășoară activitatea asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. I și II, precum și asigurații care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, alții decât cei care depun declarație individuală de asigurare, denumite în continuare angajatori sau entități asimilate angajatorului, cât și instituțiile care efectuează plata drepturilor de șomaj pentru șomerii prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. III sunt obligate să întocmească și să depună, la organul fiscal central, declarația nominală de asigurare”.

 

Art. 11 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) prevedea:

„(1) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV sunt asigurate în sistemul public de pensii pe baza declarației individuale de asigurare, înregistrate la organul fiscal competent”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV sunt asigurate în sistemul public de pensii pe baza declarației individuale de asigurare, sau după caz pe baza declarației nominale de asigurare, înregistrate la organul fiscal competent”.

 

Art. 27 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 27 alin. (1) lit. a) prevedea:

„(1) Contribuabilii sistemului public de pensii sunt cei care datorează contribuții de asigurări sociale și sunt prevăzuți, în mod expres, de Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

(…)

a) persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, precum și cele care realizează venituri ca urmare a desfășurării unor activități independente;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 27 alin. (1) lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

a) persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, cele care realizează venituri ca urmare a desfășurării unor activități independente, precum și cele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală;”.

 

Art. 36 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 36 prevedea:

„Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 36 se modifică și va avea următorul conținut:

Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată”.

 

Art. 45 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 45 alin. (1) prevedea:

„(1) În sistemul public de pensii stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat de către asigurat și, după caz, de către angajator sau s-a datorat și plătit de către asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. IV”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 45 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) În sistemul public de pensii stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat de către asigurat și, după caz, de către angajator”.

 

Art. 45 alin. (1^1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (introdus prin O.U.G. nr. 18/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 45, după alin. (1), se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul conținut:

(1^1) În situația asiguraților prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. IV care au depus declarația individuală de asigurare, dacă la definitivarea anului fiscal se constată că venitul net/brut anual realizat la sfârșitul anului este mai mic decât 12 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată și aceștia au plătit contribuție de asigurări sociale, stagiul de cotizare se determină prin raportarea venitului la care s-a achitat contribuția de asigurări sociale la salariul minim brut pe țară garantat în plată”.

 

Art. 96 alin. (2^1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (introdus prin O.U.G. nr. 18/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 96, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul conținut:

(2^1) În situația asiguraților care, în aceeași perioadă de timp, pe lângă veniturile de natura celor prevăzute de Codul fiscal pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, dovedesc și venituri asigurate în baza unui contract de asigurare socială, la determinarea punctajului lunar se au în vedere veniturile lunare asigurate cumulate”.

 

Art. 107 alin. (1^1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (introdus prin O.U.G. nr. 18/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 107, după alin. (1), se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul conținut:

„(1^1) În situația asiguraților prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. IV, care au depus declarația individuală de asigurare, dacă la definitivarea anului fiscal, pe baza datelor comunicate de organul fiscal central, se constată diferențe între venitul lunar asigurat utilizat la stabilirea punctajelor lunare avute în vedere la calculul pensiei și cel ales de contribuabil în declarația individuală de asigurare, casa teritorială de pensii operează, din oficiu, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire care se emite până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul anterior”.

 

Art. 107 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (modificate prin O.U.G. nr. 18/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 107 alin. (2) prevedea:

„(1) Instituțiile publice prevăzute la art. 1 pot înființa, în unitățile subordonate și în garnizoane, popote sau bucătării de unitate pentru hrănirea personalului din subordine, pentru care cheltuielile de organizare și de funcționare se suporta din creditele bugetare aprobate.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 107 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) și (1^1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripție, calculat de la data constatării diferențelor”.

 

Art. 118 alin. (1^2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 118 alin. (1^2) prevedea:

„(1^2) În sistemul public de pensii, pensionarii pot cumula pensia cu venituri realizate din activități independente, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 118 alin. (1^2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1^2) În sistemul public de pensii, pensionarii pot cumula pensia cu venituri realizate din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora”.

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – modificări (O.U.G. nr. 18/2018) was last modified: aprilie 3rd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.