Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea ANOFM și O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor – modificări (O.U.G. nr. 73/2017)

Abstract

ABSTRACT
In October 2017, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such as: The
status on the organization and exercise of the profession of insolvency practitioner and the
Code of professional ethics and discipline of the National union of Insolvency
Practitioners in Romania (UNPIR); G.E.O. no. 52/2017 on the refund of the amounts
representing the special tax for motor cars and motor vehicles, pollution tax for motor
vehicles, tax for pollutant emissions from motor vehicles and environmental stamp for
motor vehicle; Local police Law no. 155/2010; Law no. 202/2006 on the organization and
functioning of the National Agency for Employment and G.E.O. no. 129/2000 on adult
training; G.O. no. 38/2015 on alternative dispute resolution between consumers and
traders; G.D. no. 611/2008 regarding the approval of norms for organizing and developing
the civil servants’ career.
Moreover, several regulations were issued, such as: the Code of Conduct of Deputies and
Senators (Parliament Decision no. 77/2017) and the G.E.O. no. 72/2017 regarding the
implementation of the Emergency Warning System “RO-ALERT” for the population.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 202/2006
(M. Of. nr. 294 din 6 mai 2009; cu modif. ult.)

O.G. nr. 129/2000 
(M. Of. nr. nr. 110 din 13 februarie 2014; cu modif. ult.)

O.U.G. nr. 73/2017
(M. Of. nr. 808 din 12 octombrie 2017)

– modifică: art. 24 din O.G. nr. 129/2000

– introduce: art. 6 alin. (1) lit. hh) și ii), art 26 lit. ș) și t) la Legea nr. 202/2006

În M. Of. nr. 808 din 12 octombrie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 73/2017 din 5 octombrie 2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art. 24 din O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 202/2006 și O.G. nr. 129/2000 prin O.U.G. nr. 73/2017.

Art. I din O.U.G. nr. 73/2017

Potrivit art. I, Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, republicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 294 din 6 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

Art. 6 alin. (1) lit. hh) și ii) din Legea nr. 202/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 73/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6 alin. (1), după litera gg) se introduc două noi litere, literele hh) și ii), care dispun următoarele:

„hh) îndeplinește calitatea de Punct unic de contact național pentru integrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată;

ii) coordonează interinstituțional la nivel național punerea în aplicare a măsurilor pentru integrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată”.

Art. 26 lit. ș) și t) din Legea nr. 202/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 73/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 26, după lit. s) se introduc două noi litere, literele ș) și t), cu următorul cuprins:

„ș) asigură punerea în aplicare a măsurilor pentru integrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată, în calitate de punct unic de contact la nivel teritorial;

t) asigură coordonarea interinstituțională, la nivel teritorial, privind punerea în aplicare a măsurilor pentru integrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată”.

Art. II din O.U.G. nr. 73/2017

În art. II se prevede că art. 24 din O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 110 din 13 februarie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 24 din O.G. nr. 129/2000 (modificată prin O.U.G. nr. 73/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 prevedea după cum urmează:

„Art. 24

(1) Pentru activitatea desfășurată, membrii comisiilor de autorizare sau, după caz, supleanții acestora, care participă la ședințele comisiei, sunt plătiți de agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, pe baza unor tarife stabilite de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

(2) Evaluatorii de furnizori și programe de formare profesională, precum și specialiștii pe domenii ocupaționale, din afara furnizorului de formare profesională, desemnați în comisiile de examinare, sunt plătiți de agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, potrivit prevederilor aplicabile personalului plătit din fonduri publice, pe baza unor tarife stabilite de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în care se includ și cheltuielile de deplasare, la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariații instituțiilor publice, pe perioada delegării și detașării în altă localitate.

(3) Finanțarea cheltuielilor pentru plata indemnizațiilor membrilor comisiilor de autorizare județene și a municipiului București, a evaluatorilor de furnizori și de programe, precum și a specialiștilor pe domenii ocupaționale desemnați în comisiile de examinare, cheltuielile pentru funcționarea comisiilor de autorizare, cheltuielile materiale pentru servicii și cheltuielile de capital se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 dispune următoarele:

„Art. 24

(1) Pentru activitatea desfășurată membrii comisiilor de autorizare sau, după caz, supleanții acestora, care participă la ședințele comisiei, sunt plătiți de agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, pe baza unor tarife stabilite de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

(2) Evaluatorii de furnizori și programe de formare profesională sunt plătiți de agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, potrivit prevederilor aplicabile personalului plătit din fonduri publice, pe baza unor tarife stabilite prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, la care se adaugă cheltuielile de deplasare, după caz, la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariații instituțiilor publice, pe perioada delegării și detașării în altă localitate.

(3) Finanțarea cheltuielilor pentru plata indemnizațiilor membrilor comisiilor de autorizare județene și a municipiului București, a evaluatorilor de furnizori și de programe, cheltuielile pentru funcționarea comisiilor de autorizare, cheltuielile materiale pentru servicii și cheltuielile de capital se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

(4) Specialiștii pe domenii ocupaționale, din afara furnizorului de formare profesională, desemnați în comisiile de examinare sunt plătiți de furnizorul de formare profesională care organizează examenul de absolvire, pe baza unor tarife stabilite prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, la care se adaugă cheltuielile de deplasare, după caz, la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariații instituțiilor publice, pe perioada delegării și detașării în altă localitate”.

Art. III din O.U.G. nr. 73/2017

Conform art. III, prevederile art. I și II intră în vigoare la data publicării respectivei ordonanțe de urgență în M. Of. al României, Partea I.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea ANOFM și O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților – modificări (O.U.G. nr. 73/2017) was last modified: decembrie 7th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.