Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii – modificări (Legea nr. 204/2020)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

(M. Of. nr. 765 din 30 septembrie 2016; cu modif. și compl. ult.)

 

 

Legea nr. 204/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

(M. Of. nr. 858 din 18 septembrie 2020)

– modifică: art. 6 alin. (2), art. 31;

– introduce: art. 6 alin. (3) și (4), secțiunea 1^2 din cap. III, art. 26 alin. (6) – (8), art. 37 alin. (4).

 

În M. Of. nr. 858 din 18 septembrie 2020 s-a publicat Legea nr. 204/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

 

Art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 (modificat prin Legea nr. 204/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (2) se prezenta sub următoarea formă:

„(2) În sensul prezentei legi, factorii implicați prevăzuți la alin. (1) sunt: investitorii, proprietarii, administratorii, utilizatorii, executanții, cercetătorii, proiectanții, verificatorii de proiecte atestați, experții tehnici atestați, auditorii energetici pentru clădiri atestați, responsabilii tehnici cu execuția autorizați, diriginții de șantier autorizați, producătorii/fabricanții de produse pentru construcții, reprezentanții autorizați ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru construcții, organismele de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții, organismele de evaluare tehnică europeană în construcții, organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcții, laboratoarele de analize și încercări în construcții, universitățile tehnice și institutele de cercetare în domeniul construcțiilor și asociațiile profesionale de profil.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) În sensul prezentei legi, factorii implicați prevăzuți la alin. (1) sunt: investitorii, proprietarii, administratorii, utilizatorii, executanții, consultanții, supervizorii, cercetătorii, proiectanții, verificatorii de proiecte atestați, experții tehnici atestați, auditorii energetici pentru clădiri atestați, responsabilii tehnici cu execuția autorizați, diriginții de șantier autorizați, producătorii/fabricanții de produse pentru construcții, reprezentanții legali ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru construcții, organismele de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții, organismele de evaluare tehnică europeană în construcții, organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcții, laboratoarele de analize și încercări în construcții, universitățile tehnice și institutele de cercetare în domeniul construcțiilor și asociațiile profesionale de profil.

 

Art. 31 din Legea nr. 10/1995 (modificat prin Legea nr. 204/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 31 avea următoarea formă:

„Art. 31 – Proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei construcții ori executarea de modificări ale acesteia fără respectarea reglementărilor tehnice privind stabilitatea și rezistența, dacă în acest fel este pusă în pericol viața sau integritatea corporală a uneia ori mai multor persoane, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi.

Fapta prevăzută la alin. 1, dacă a produs una ori mai multe dintre următoarele consecințe: pierderi de vieți omenești, vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății uneia ori mai multor persoane, distrugerea totală sau parțială a construcției, distrugerea ori degradarea unor instalații sau utilaje importante ori alte consecințe deosebit de grave, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.

Dacă faptele prevăzute la alin. 1 au fost săvârșite din culpă, limitele speciale ale pedepselor se reduc la jumătate.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 31 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 31

Proiectanții, consultantul sau supervizorul, în situația în care este operator economic, au obligația să încheie asigurări de răspundere civilă profesională la societăți de asigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară pe durata implementării contractului de consultanță/supervizare, iar specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, prevăzuți la art. 6, au obligația să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică prin desfășurarea efectivă a activităților specifice pentru care au fost autorizați/atestați.

 

Art. 6 alin. (3) și (4) din Legea nr. 10/1995 (introduse prin Legea nr. 204/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, după alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4), cu următorul cuprins:

(3) În sensul prezentei legi, în cazurile construcțiilor finanțate din fonduri publice, inclusiv al celor finanțate în baza unor acorduri sau împrumuturi externe ori similare în care consultanța sau asistența tehnică este obligatorie în sarcina investitorului ori a beneficiarului, operatorul economic de consultanță specializat, respectiv consultantul sau supervizorul, devine factor implicat în sensul alin. (1) pentru etapele prevăzute în contractul de consultanță ori asistență tehnică, iar responsabilitățile aferente etapelor respective îi revin conform legii, în solidar cu proiectanții și executanții.

(4) În cazul construcțiilor finanțate din fonduri publice în care investitorul sau beneficiarul încheie contracte de asistență tehnică, consultanță ori supervizare, responsabilitatea asigurării cerințelor fundamentale pentru toate sau unele dintre etapele prevăzute la art. 2 revine operatorului economic de consultanță specializat, în condițiile clauzelor contractuale și ale prevederilor art. 7 alin. (2).

 

Secțiunea 1^2 din cap. III din Legea nr. 10/1995 (introdusă prin Legea nr. 204/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după secțiunea 1^1 a cap. III se introduce o nouă secțiune, secțiunea 1^2, cuprinzând un nou articol, art. 22^2, cu următorul cuprins:

SECȚIUNEA 1^2: Obligații și răspunderi ale consultanților

Art. 22^2

Consultanții sau supervizorii din domeniul construcțiilor răspund de îndeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la calitatea construcțiilor, obligații care se completează cu prevederile generale și specifice ale contractelor:

a) angajarea de specialiști atestați și/sau autorizați în toate domeniile de consultanță pentru care au încheiate contracte de servicii cu investitorii/beneficiarii;

b) sesizarea investitorului asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în proiecte și în execuție;

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate, certificat;

d) recepția proiectelor conform temeiului de proiectare și a cerințelor de calitate;

e) participarea prin specialiști atestați la fazele principale de execuție;

f) întocmirea de rapoarte zilnice către investitor în perioada de execuție;

g) întocmirea de rapoarte trimestriale către investitor în perioada de garanție;

h) respectarea termenelor contractuale de proiectare și execuție în solidar cu proiectanții și/sau executanții.

 

Art. 26 alin. (6)-(8) din Legea nr. 10/1995 (introduse prin Legea nr. 204/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 26, după alin. (5) se introduc trei noi alineate, alin. (6)-(8), cu următorul cuprins:

(6) Consultantul sau supervizorul răspunde solidar cu dirigintele de șantier, conform atribuțiilor ce le revin acestora, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale la lucrările de construcții pentru care sunt angajați prin contract.

(7) Specialiștii cu activitate în construcții au dreptul de a practica activitățile pentru care au fost atestați și/sau autorizați numai pentru domeniile/subdomeniile și specialitățile pentru care au obținut atestatul și/sau autorizația și numai pe perioada de valabilitate a acestora, pe o durată de 5 ani de la data confirmării/reconfirmării dreptului de practică, în condițiile legii.

(8) Pe durata suspendării dreptului de practică ca urmare a expirării perioadei de valabilitate a atestatului/autorizației sau ca urmare a suspendării ori anulării certificatului de atestare tehnico-profesională a verificatorului de proiecte/expertului tehnic sau a autorizației responsabilului tehnic cu execuția/dirigintelui de șantier, ca urmare a aplicării sancțiunilor complementare prevăzute de art. 37 alin. (1) și (2), specialistul cu activitate în construcții nu mai poate îndeplini activitățile pentru care a fost atestat/autorizat.

 

Art. 37 alin. (4) din Legea nr. 10/1995 (introdus prin Legea nr. 204/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 37, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

(4) În situația în care Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației constată în decursul analizei asupra documentelor aferente dosarului de prelungire a dreptului de practică depuse de către specialiștii atestați că specialistul atestat și-a exercitat dreptul de practică în afara perioadei de valabilitate, dreptul de practică se suspendă de drept pe o perioadă între 3 și 12 luni și se consemnează în registrele publice.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții – modificări (Legea nr. 204/2020) was last modified: octombrie 22nd, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.