Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificări (O.G. nr. 9/2018)

Abstract

In September 2018, the Law of national education no. 1/2011 was amended under two
different regulations.
Similarly, other regulations were also amended, amongst which: Law no. 317/2004 on
the Superior Council of Magistracy, G.E.O. no. 111/2010 on parental leave and child care
monthly allowance, the Rules of Procedure of the Chamber of Deputies, Law no. 3/2000
regarding the organization and conduct of the referendum.
In September, as well, the Government Decision no. 33/2018 establishing the
contraventions which fall within the scope of the Prevention Law no. 270/2017, as well as
the template of the remedy plan (Government Decision no. 701/2018), and certain
regulations in the construction field, were also amended. 

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 818 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.)

O.G. nr.  9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației

(M. Of. nr.  744 din 28 august 2018)

 

– modifică: art. 9 alin. (2), art. 27 alin. (2), art. 99 alin. (1), art. 101 alin. (2), art. 158 alin. (4)-(4^1), art. 201 alin. (1), art. 201 alin. (5), art. 207 alin. (2) lit. a), art. 263 alin. (10), art. 361 alin. (3) lit. c);

– introduce: art.. 9 alin. (2^2), art. 19 alin. (3^1),  art. 27 alin. (2^1),  art. 96 alin. (10), art. 99 alin. (10), art. 158 alin. (4^2)-(4^3), art. 201 alin. (1^1), art. 216 alin. (2) lit. e^1), art. 263 alin. (7^1), art. 294 alin. (5^1), art. 294^1.

 

În M. Of. nr. 744 din 28 august 2018, s-a publicat O.G. nr. 9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației.

Astfel, O.G. nr. 9/2018 modifică, dar și completează art. 9 din  Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare (M. Of. nr. 614 din 7 iulie 2004; cu modif. ult.). De asemenea, prin acest act normativ se aduc unele modificări și completări Legii educației naționale nr. 1/2011 (M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.).

Una dintre cele mai importante completări aduse Legii educației naționale nr. 1/2011 vizează predarea orelor de Limba și literatura română în învățământul primar, la nivelul claselor cu predare în limbile minorităților. Astfel, aceste ore vor fi predate de profesorii cu studii superioare de specialitate. Totodată, o altă prevedere se referă la modificarea procedurii de evaluare a studiilor doctorale, în vederea acreditării sau menținerii acesteia. În acest sens, se vor parcurge în mod obligatoriu două etape: evaluarea, în cadrul evaluării externe a IOSUD-ului, prevăzută de art. 13 lit. a)-c) din O.U.G. nr. 75/2005, a componentei organizatorice, denumită școală doctorală, respectiv evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat, în care sunt organizate programele de studii universitare de doctorat. Așadar, ori de câte ori un domeniu de studii universitare de doctorat este organizat de mai multe școli doctorale, din cadrul aceluiași IOSUD, evaluarea se realizează, o singură dată, la nivelul IOSUD, procesul de evaluare realizându-se de către ARACIS sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau străinătate, înscrisă în EQAR. În acest sens, ARACIS are posibilitatea să coopteze și experți internaționali.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii educației naționale nr. 1/2011.

 

Legea educației naționale nr. 1/2011

 

Art.  9 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin O.G. nr. 9/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 9, alin. (2) prevedea:

„(2) Statul asigură finanțarea de bază pentru toți antepreșcolarii, preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu de stat, particular și confesional acreditat. De asemenea, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul profesional și liceal acreditat, de stat, particular și confesional, precum și pentru cel postliceal de stat. Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev, per preșcolar sau per antepreșcolar, după metodologia elaborată de Ministerul Educației Naționale”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 9, alin. (2)  se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Statul asigură finanțarea de bază pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul de stat, pentru antepreșcolarii și preșcolarii din învățământul particular și cel confesional, acreditate, precum și pentru elevii din învățământul general obligatoriu particular și cel confesional, acreditate. De asemenea, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul profesional, liceal particular și cel confesional, acreditate. Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev, per preșcolar sau per antepreșcolar, după caz, după metodologia elaborată de Ministerul Educației Național”.

 

Art.  9 alin. (2^2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin O.G. nr. 9/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 9, după alin. (2^1), se introduce un nou alineat, alin. (2^2), cu următorul conținut:

„(2^2) Finanțarea de bază pentru antepreșcolari, prevăzută la alin. (2), se asigură de către stat, începând cu anul școlar 2019-2020”.

 

Art.  19 alin. (3^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin O.G. nr. 9/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 19, după alin. (3), se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul conținut:

„(3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile de învățământ care școlarizează pe filiera vocațională, cu profil teologic, la cererea cultelor recunoscute de stat, pot funcționa cu efective mai mici de elevi și cu menținerea personalității juridice”.

 

Art.  27 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin O.G. nr. 9/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 27, alin. (2) prevedea:

„(2) Organizarea unităților de educație timpurie antepreșcolară, conținutul educativ, standardele de calitate și metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației Naționale, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 27, alin. (2)  se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Organizarea unităților de educație timpurie antepreșcolară, standardele de calitate și metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației Naționale”.

 

Art.  27 alin. (2^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin O.G. nr. 9/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 27, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul conținut:

„(2^1) Conținutul educativ al activităților desfășurate în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, conform prevederilor curriculumului specific, se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale”.

 

Art.  96 alin. (10) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin O.G. nr. 9/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 96, după alin. (9), se introduce un nou alineat, alin. (10), cu următorul conținut:

„(10) Prin excepție de la prevederile alin. (2), prin ordin al ministrului educației naționale se stabilește, provizoriu, un consiliu de administrație și se numește un director până la ocuparea funcției prin concurs național conform art. 257, ce va fi organizat într-o perioadă de maximum 6 luni, pentru unitățile de învățământ înființate conform prevederilor art. 291 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul de administrație stabilit provizoriu funcționează pentru o perioadă de maximum 6 luni de la înființarea unității de învățământ”.

 

Art.  99 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin O.G. nr. 9/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 99, alin. (1) prevedea:

„(1) Unitățile conexe ale Ministerului Educației Naționale sunt: Institutul de Științe ale Educației, casele corpului didactic, centrele atestate de formare continuă în limbile minorităților naționale, Centrul Național de Instruire Diferențiată, Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, palatele și cluburile copiilor”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 99, alin. (1)  se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Unitățile conexe ale Ministerului Educației Naționale sunt: Institutul de Științe ale Educației, casele corpului didactic, centrele de formare continuă în limbile minorităților naționale, Centrul Național de Instruire Diferențiată, Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, palatele și cluburile copiilor”.

 

Art.  99 alin. (10) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin O.G. nr. 9/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 99, după alin. (9), se introduce un nou alineat, alin. (10), cu următorul conținut:

„(10) Centrele de formare continuă în limbile minorităților naționale sunt persoane juridice în subordinea Ministerului Educației Naționale. Atribuțiile, structura, organizarea și funcționarea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului”.

 

Art.  101 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin O.G. nr. 9/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 101, alin. (2) prevedea:

„(2) Statul asigură finanțarea de bază pentru toți antepreșcolarii, preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul primar, gimnazial, profesional și liceal de stat, particular sau confesional acreditat, pentru elevii din învățământul postliceal de stat, precum și, după caz, pentru beneficiarii cursurilor de pregătire pentru examenul național de bacalaureat. Finanțarea de bază se face în limitele costului standard per elev/ preșcolar/antepreșcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 101, alin. (2)  se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Statul asigură finanțarea de bază pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul de stat, pentru antepreșcolarii și preșcolarii din învățământul particular și cel confesional, acreditate, precum și pentru elevii din învățământul general obligatoriu particular și cel confesional, acreditate. De asemenea, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul profesional, liceal particular și cel confesional, acreditate, precum și, după caz, pentru beneficiarii cursurilor de pregătire pentru examenul național de bacalaureat. Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev, per preșcolar sau per antepreșcolar, după caz, după metodologia elaborată de Ministerul Educației Naționale”.

 

Art.  158 alin. (4)-(4^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin O.G. nr. 9/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 158, alin. (4)-(4^1) prevedeau:

„(4) Fiecare școală doctorală este evaluată individual, pentru fiecare domeniu în parte, în vederea acreditării. Evaluarea școlii doctorale se face pe baza performanței școlii doctorale și a capacității instituționale a IOSUD din care face parte școala doctorală. Evaluarea școlilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau străinătate, pe baza rapoartelor CNCS referitoare la calitatea cercetării și a rapoartelor CNATDCU referitoare la calitatea resurselor umane. Sistemul de criterii și metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale, pe baza propunerilor comune ale ARACIS, CNCS și CNATDCU. Fiecare școală doctorală este evaluată periodic, din 5 în 5 ani*).

(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), până la finalul anului universitar 2012-2013, evaluarea școlilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau din străinătate. Sistemul de criterii și metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale, pe baza propunerilor ARACIS. Fiecare școală doctorală este evaluată periodic, din 5 în 5 ani”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 158, alin. (4)-(4^1)  se modifică și vor avea următorul conținut:

„(4) Procesul de evaluare a studiilor doctorale, în vederea acreditării sau menținerii acreditării, după caz, cuprinde, obligatoriu, parcurgerea următoarelor etape, astfel:

a) evaluarea, în cadrul evaluării externe a IOSUD-ului, prevăzută de art. 13 lit. a) -c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, a componentei organizatorice, denumită școală doctorală, organizată în condițiile art. 132 alin. (4) în cadrul IOSUD-ului;

b) evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat, în care sunt organizate programele de studii universitare de doctorat. Când un domeniu de studii universitare de doctorat este organizat de mai multe școli doctorale, din cadrul aceluiași IOSUD, evaluarea se realizează, o singură dată, la nivelul IOSUD.

(4^1) Procesul de evaluare prevăzut la alin. (4) se realizează de către ARACIS sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau străinătate, înscrisă în EQAR. În activitatea de evaluare a școlilor doctorale, ARACIS cooptează și experți internaționali”.

 

Art.  158 alin. (4^2)-(4^3) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin O.G. nr. 9/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 158, după alin. (4^1), se introduc două noi alineate, alin. (4^2)-(4^3), cu următorul conținut:

„(4^2) ARACIS poate solicita rapoarte de la:

a) Consiliul Național al Cercetării Științifice privind elementele prevăzute de art. 219 alin. (3);

b) Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare privind elementele prevăzute de art. 219 alin. (1).

(4^3) Sistemul de criterii și metodologia de evaluare se stabilesc pe baza propunerilor ARACIS, prin ordin al ministrului educației naționale. Fiecare școală doctorală este evaluată, din 5 în 5 ani, în cadrul procesului de evaluare periodică a IOSUD-ului”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (O.G. nr. 9/2018) was last modified: noiembrie 7th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.