Legea administrației publice locale nr. 215/2001 – modificări (O.U.G. nr. 40/2019)

 

Actul modificat Actul modificator Sumar

Legea administrației publice locale nr. 215/2001

(M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007)

O.U.G. nr. 40/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

(M. Of. nr. 446 din 4 iunie 2019)

– modifică: art. 3 alin. (2); art. 88; art. 89; art. 90; art. 101 alin. (1)-(3) și (3^1); art. 102 alin. (2); art. 108

– introduce: art. 102 alin. (4)

În M. Of. nr. 446 din 4 iunie 2019 s-a publicat O.U.G. nr. 40/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii administrației publice locale nr. 215/2001.

 

Art. 3 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (modificat prin O.U.G. nr. 40/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, în materie, art. 3 alin. (2) prevedea următoarele aspecte:

„(2). Acest drept se exercită de consiliile locale și primari, precum și de consiliile județene […], autorități ale administrației publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.”

Noua reglementare

Conform cu noua prevedere, art. 3 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Acest drept se exercită de consiliile locale și primari, precum și de consiliile județene și președinții acestora, autorități ale administrației publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.”

 

Art. 88 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001(modificat prin O.U.G. nr. 40/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 88 prevedea următoarele idei:

„Numărul membrilor fiecărui consiliu județean se stabilește prin ordin al prefectului, în funcție de numărul locuitorilor județului, conform populației după domiciliu raportate de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs, după cum urmează:”

 

Numărul locuitorilor județului Numărul consilierilor
până la 350.000 31
între 350.001 și 500.000 33
între 500.001 și 650.000 35
peste 650.000 37

 

Noua reglementare

Potrivit cu noua reglementare, art. 88 se modifică și va cuprinde următoarele elemente:

„Numărul membrilor fiecărui consiliu județean se stabilește prin ordin al prefectului, în funcție de numărul locuitorilor județului, conform populației după domiciliu raportate de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs, după cum urmează:

Numărul locuitorilor județului Numărul consilierilor
– până la 350.000 30
– între 350.001-500.000 32
– între 500.001-650.000 34
– peste 650.000 36

(2) Consiliul județean ales în conformitate cu prevederile legii se completează cu președintele consiliului județean, care are drept de vot și conduce ședințele acestuia.”

 

Art. 89 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (modificat prin O.U.G. nr. 40/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art 89 avea următorul conținut:

„Pentru validarea mandatelor consilierilor județeni se aplică în mod corespunzător procedura prevăzută la art. 30, instanța competentă fiind tribunalul.”

 

Noua reglementare

Conform noii reglementări, art. 89 se modifică și va avea următorul conținut:„(1) Validarea alegerii președintelui consiliului județean se face în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor, în camera de consiliu a tribunalului, de către președintele tribunalului sau înlocuitorul acestuia, după îndeplinirea prevederilor art. 47 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Invalidarea alegerii președintelui consiliului județean se poate pronunța în cazurile prevăzute la art. 31 alin. (4).

(3) Rezultatul validării sau invalidării alegerii președintelui consiliului județean se aduce la cunoștința publică.

(4) Hotărârea de validare sau invalidare a președintelui consiliului județean poate fi atacată de cei interesați la curtea de apel în termen de două zile de la aducerea la cunoștința publică.

(5) Curtea de apel se pronunță în termen de două zile de la sesizare, hotărârea fiind definitivă.

(6) În termen de două zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de validare, președintele consiliului județean care a fost validat depune în fața președintelui tribunalului și a prefectului, în ședință publică, următorul jurământ în limba română: «Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului……….. Așa să-mi ajute Dumnezeu!»

(7) Președintele consiliului județean care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

(8) Jurământul poate fi depus și fără formulă religioasă.

(9) În caz de invalidare a alegerii președintelui consiliului județean sau demisie, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 59 alin. (2).

(10) Constituirea consiliilor județene se face în termen de 3 zile de la data depunerii jurământului de către președintele consiliului județean. Convocarea consilierilor declarați aleși pentru ședința de constituire se face de către președintele consiliului județean. La ședința de constituire poate participa prefectul sau un reprezentat al acestuia.

(11) Ședința este legal constituită dacă participă cel puțin două treimi din numărul consilierilor județeni aleși. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, ședința se va organiza, în aceleași condiții, peste două zile, la convocarea președintelui consiliului județean. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către președintele consiliului județean, peste alte două zile, în aceleași condiții.

(12) În situația în care consiliul județean nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenței fără motive temeinice a consilierilor, președintele consiliului județean va declara vacante, prin dispoziție, locurile consilierilor aleși care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, urmând să fie completate cu supleanți conform procedurilor prevăzute la alin. (11).

(13) Dacă locurile vacante nu pot fi completate cu supleanți înscriși pe listele de candidați respective, se va proceda la organizarea alegerilor pentru completarea locurilor vacante în termen de 35 de zile, în condițiile Legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

(14) Dispoziția președintelui consiliului județean prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacată de cei în cauză la instanța de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanței este definitivă.

(15) Absența consilierilor de la ședința de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezența acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forță majoră.

(16) Lucrările ședinței de constituire sunt conduse de președintele consiliului județean.

(17) Pentru validarea mandatelor, consiliile județene aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri aleși.

(18) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier județean și propune consiliului validarea sau invalidarea mandatelor.

(19) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier județean numai în cazul în care se constată încălcarea condițiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului județean s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condițiile Legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

(20) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorității consilierilor județeni prezenți la ședință. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.

(21) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți de la ședință, de la comunicare.

(22) Instanța de contencios administrativ se pronunță în cel mult 15 zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă.”

 

Art. 90 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (modificat prin O.U.G. nr. 40/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 90 prevedea următoarele elemente:

„La constituirea consiliului județean se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 31-35.”

 

Noua reglementare

Conform noii reglementări, art. 90 se modifică și va avea următorul conținut:

„Dispozițiile art. 32-34 se aplică în mod corespunzător și consilierilor județeni.”

 

Art. 101 alin. (1) – (3) și (3^1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (modificat prin O.U.G. nr. 40/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 101 alin. (1)-(3) și (3^1) prevedeau următoarele:

„(1) Consiliul județean alege dintre membrii săi 2 vicepreședinți.

(2) Vicepreședinții se aleg cu votul secret al majorității consilierilor județeni în funcție.

(3) Eliberarea din funcție a vicepreședinților consiliului județean se face cu votul secret a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea motivată a cel puțin unei treimi din numărul acestora. Eliberarea din funcție a vicepreședinților consiliului județean nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului județean.

(3^1) La deliberarea și adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcție a vicepreședintelui consiliului județean participă și votează consilierul județean care candidează la funcția de vicepreședinte al consiliului județean, respectiv vicepreședintele consiliului județean a cărui eliberare din funcție se propune.”

 

Noua reglementare

Conform noii reglementări, art. 101 alin. (1)-(3) și (3^1) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Consiliul județean alege dintre membrii săi 2 vicepreședinți.

 (2) Vicepreședinții se aleg cu votul secret al majorității consilierilor județeni în funcție.

 (3) Eliberarea din funcție a vicepreședinților consiliului județean se face cu votul secret a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea motivată a cel puțin unei treimi din numărul acestora. Eliberarea din funcție a vicepreședinților consiliului județean nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului județean.

 (3^1) La deliberarea și adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcție a vicepreședintelui consiliului județean participă și votează consilierul județean care candidează la funcția de vicepreședinte al consiliului județean, respectiv vicepreședintele consiliului județean a cărui eliberare din funcție se propune.”

 

Art. 102 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (modificat prin O.U.G. nr. 40/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 102 alin. (2) prevedea următoarele aspecte:

„(2). Președintele consiliului județean răspunde în fața consiliului județean de buna funcționare a administrației publice județene.”

 

Noua reglementare

Conform noii reglementări în materie, art. 102 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Președintele consiliului județean răspunde în fața alegătorilor de buna funcționare a administrației publice județene.”

 

Art. 108 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (modificat prin O.U.G. nr. 40/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 108 prevedea următoarele:

„(1) Președintele și vicepreședinții consiliului județean își păstrează calitatea de consilier județean.

(2) Prevederile art. 69 și 71 se aplică în mod corespunzător și președintelui consiliului județean.”

 

Noua reglementare

Conform cu noua reglementare, art. 108 se modifică și va avea următorul conținut:

„Vicepreședinții consiliului județean își păstrează calitatea de consilier județean.”

 

 

Art. 102 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (introdus prin O.U.G. nr. 40/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după alin. (3) al art. 102se introduce un nou alineat, alin. (4) cu următorul conținut:„(4) Președintelui consiliului județean i se aplică în mod corespunzător prevederile art. 69-72.”

 

Alte prevederi ale O.U.G. nr. 40/2019

Potrivit art. IV, respectivele prevederi vor intra în vigoare din anul 2020.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001 – modificări (O.U.G. nr. 40/2019) was last modified: iulie 16th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.