Concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (Legea nr. 100/2016)

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial Sumar
Legea nr. 100/2016
(M. Of nr. 392 din 23 mai 2016)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Exceptări”)
Cap. III („Reguli de participare la procedura de atribuire”)
Cap. IV („Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune”)
Cap. V („Reguli privind executarea contractelor de concesiune”)
Cap. VI („Contravenții și sancțiuni”)
Cap. VII („Dispoziții tranzitorii și finale”)

În M. Of nr. 392 din 23 mai 2016, a fost publicată Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

În continuare, vom prezenta structura respectivei legi.

Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Exceptări”)
Cap. III („Reguli de participare la procedura de atribuire”)
Cap. IV („Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune”)
Cap. V („Reguli privind executarea contractelor de concesiune”)
Cap. VI („Contravenții și sancțiuni”)
Cap. VII („Dispoziții tranzitorii și finale”)

Vom prezenta, în continuare, câteva dintre prevederile respectivei legi.

Cap. I („Dispoziții generale”) din Legea nr. 100/2016
 
Cap. I reglementează obiectul, scopul, principiile concesiunii de lucrări și de servicii, de asemenea, sunt prevăzute definițiile termenilor și expresiilor utilizate în lege, domeniul de aplicare al legii în discuție, durata concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii, regulile de atribuire a contractelor mixte, precum și situațiile speciale care pot apărea.

Cap. II („Exceptări”) din Legea nr. 100/2016
 
Cap. II dispune asupra exceptărilor de la concesiuni de lucrări și servicii, reglementând exceptările aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite de entitățile contractante, exceptările aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii organizate conform unor norme internaționale, exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii care includ aspecte de apărare și de securitate, exceptările aplicabile contractelor de concesiune de servicii, exceptările specifice în domeniul comunicațiilor electronice, exceptările aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite pentru desfășurarea unei activități relevante într-o țară terță, exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite unei întreprinderi afiliate, exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite unei asocieri de mai multe entități contractante sau unei entități contractante care face parte dintr-o astfel de asociere, exceptările privind activitățile care sunt expuse direct concurenței, precum și exceptările aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii încheiate între entități din sectorul public.

Cap. III („Reguli de participare la procedura de atribuire”) din Legea nr. 100/2016
 
Cap. III stabilește regulile de participare la procedura de atribuire pentru operatorii economici participanți și autoritățile contractante, reglementând necesitatea confidențialității, fiind prevăzute reguli de evitare a conflictului de interese, precum și reguli aplicabile comunicărilor.

Cap. IV („Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune”) din Legea nr. 100/2016
 
Cap. IV stabilește reguli privind atribuirea contractelor de concesiune, cuprinzând prevederi privitoare la principiile generale aplicabile procedurilor de atribuire, licitația deschisă, dialogul competitiv, reguli de publicitate și transparență, elaborarea documentației de atribuire, termene de primire a solicitărilor de participare și a ofertelor pentru concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii, de asemenea, sunt prevăzute și criterii de atribuire, modul de finalizare a procedurii de atribuire și necesitatea informării candidaților/ofertanților.

Cap. V („Reguli privind executarea contractelor de concesiune”) din Legea nr. 100/2016
 
Cap. V dispune asupra subcontractării, modificării contractului de concesiune și asupra încetării contractului de concesiune.

Cap. VI („Contravenții și sancțiuni”) din Legea nr. 100/2016
 
Cap. VI prevede, printre altele, faptele care constituie contravenții în sensul legii în discuție, precum și faptul că entitatea contractantă răspunde contravențional în cazurile și în condițiile prevăzute de respectiva lege.

Cap. VII („Dispoziții tranzitorii și finale”) din Legea nr. 100/2016
 
Cap. VII prevede, printre altele, faptul că la data intrării în vigoare a respectivei legi se abrogă:

a) Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 676 din 5 octombrie 2010; cu modif. și compl. ult.;
b) H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr. 98 din 8 februarie 2007;
c) orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (Legea nr. 100/2016) was last modified: august 19th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii