Hotărârea Plenului CSM nr. 91/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii s-a publicat în Monitorul Oficial

Actul publicat în Monitorul Oficial Sumar
Hotărârea Plenului CSM nr. 91/2019 (M. Of. nr. 455 din 6 iunie 2019)

 

Aprobarea Regulamentului privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii

 

În M. Of. nr. 455 din 6 iunie 2019, s-a publicat Hotărârea Plenului CSM nr. 91/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii.

 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale respectivului regulament.

Structură

Capitolul I („Concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii”)

Secțiunea 1 („Dispoziții generale”)

Secțiunea a 2-a („Organizarea concursului”)

Secțiunea a 3-a („Desfășurarea concursului”)

Capitolul II („Examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii”)

Capitolul III („Dispoziții finale”)

 

Prezentare generală

Potrivit art. 2 poate fi admisă la Institutul Național al Magistraturii persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;

b) este licențiată în drept;

c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;

d) cunoaște limba română;

e) este aptă, din punct de vedere medical și psihologic, pentru exercitarea funcției. Comisia medicală se numește prin ordin comun al ministrului justiției și al ministrului sănătății. Taxele examenului medical se suportă din bugetul Institutului Național al Magistraturii.

Conform art. 4 alin. (7) anterior anunțării concursului Consiliul Superior al Magistraturii va transmite Ministerului Public, Ministerului Justiției, precum și instituțiilor coordonate sau subordonate Consiliului, intenția de a organiza concursul, în vederea stabilirii posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul acestora și, după caz, al instituțiilor coordonate sau subordonate, ce urmează a fi alocate pentru concurs.

În cadrul art. 4 alin. (8) se prevede că cererea tip de înscriere se publică pe pagina de internet a Institutului Național al Magistraturii și a Consiliului Superior al Magistraturii. În cuprinsul cererii de înscriere, candidatul optează pentru locurile de auditori de justiție sau pentru posturile vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor scoase la concurs, putându-se formula o singură opțiune. În cazul posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor scoase la concurs opțiunea se formulează fără a specifica instituția în cadrul căreia este postul vacant.

Art. 4. alin. (9) dispune că cererile pentru înscrierea la concurs se depun în termen de 10 zile de la data publicării concursului pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, la tribunalele sau, după caz, la parchetele de pe lânga acestea, în ale căror circumscripții domiciliază sau au reședința legal stabilită candidații, spre deosebire de vechea reglementare, unde termenul era de 20 zile.

Prin art. 4 alin. (13) președinții tribunalelor și, după caz, prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea nu vor mai preda dosarele candidaților la comisia de admitere a concursului în termen de cel mult 5 zile de la data expirării termenului în care se depun cererile, ci în cel mult 3 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (8).

La art. 7 alin. (1) se prevede că tragerea la sorți se realizează de către președintele comisiei de admitere, în prezența a 5 membri ai comisiei, cu cel mult 12 de ore înainte de ora de începere a probei în fiecare zi de concurs, încheind un proces-verbal în acest sens.

Pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, conform art. 11 pct. 2 și 3, comisia elaborează câte 2 variante de subiecte pentru fiecare disciplină, din care se alege prin tragere la sorți varianta pentru această probă, iar predarea se realizează de către comisia de admitere a concursului, cu cel puțin 12 ore înainte de desfășurarea probelor scrise eliminatorii, a subiectelor și a baremelor de evaluare și de notare, în plicuri sigilate.

Conform art. 13. alin. (1) comisia de soluționare a contestațiilor se constituie prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, fiind compusă din următoarele subcomisii, constituite în mod distinct la drept civil și drept procesual civil, respectiv la drept penal și drept procesual penal:

a) subcomisii de soluționare a contestațiilor formulate împotriva baremului stabilit pentru cele două probe scrise și împotriva punctajului de la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice;

b) subcomisii de corectare a lucrărilor de la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice;

c) subcomisii de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor obținute la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice.

Una dintre cele mai importante modificări privește desfășurarea concursului de admitere la INM, examinarea candidaților urmând a se face în două etape, astfel cum prevede art. 15. Într-o primă etapă, care este și eliminatorie, vor fi susținute următoarele probe scrise: un test-grilă de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice și practice, susținut la disciplinele drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal; candidații declarați admiși la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice urmând a susține o probă scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice și practice la drept civil și drept procesual civil, respectiv la drept penal și drept procesual penal.

Conform art. 16 testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice cuprinde 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs menționate anterior. La testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice fiecare răspuns corect primește 1 punct, care are ca echivalent 10 sutimi în sistemul de notare de la 1 la 10. Lucrările se notează cu „Admis” sau „Respins”, în funcție de punctajul obținut de candidat. Sunt declarați admiși la această probă candidații care au obținut minimum 60 de puncte, echivalentul notei 6,00, în ordinea descrescătoare a notelor obținute, în limita dublului numărului de locuri de auditori de justiție, respectiv de posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor scoase la concurs. Numărul candidaților admiși se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

La art. 22 alin. (1) se prevede că proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice constă în elaborarea unor lucrări la disciplinele drept civil și drept procesual civil, respectiv drept penal și drept procesual penal și se susține pe parcursul a două zile, după următoarea repartizare: prima zi: drept civil și drept procesual civil; a doua zi: drept penal și drept procesual penal.

Privitor la corectarea lucrărilor din cadrul probei scrise de verificare a cunoștințelor juridice, conform art. 22 alin. (5) se efecutează de către subcomisiile de corectare prevăzute la art. 13 alin. (5). Fiecare lucrare se corectează separat de către 2 corectori, pe baza baremului definitiv de evaluare și de notare și a ghidului de corectare. Lucrările scrise se notează distinct, la drept civil și drept procesual civil, respectiv la drept penal și drept procesual penal, cu note de la 0 la 10, cu două zecimale. Notarea pe baza baremului se înregistrează în borderoul de notare, separat, de către fiecare corector, semnat de aceștia pe fiecare pagină. Nota finală a lucrării o reprezintă media celor două note acordate, calculate cu două zecimale, fără rotunjire. Dacă între notele acordate diferența este mai mare de un punct, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori și un arbitru desemnat de către președintele comisiei de soluționare a contestațiilor, prin tragere la sorți, dintre ceilalți membri ai subcomisiei de corectare. Nota dată la reevaluare se stabilește prin mediere sau, în caz de dezacord, ca medie aritmetică a notelor celor 3 membri ai comisiei și se consemnează într-un borderou de notare distinct, sub semnătura celor 3 membri ai comisiei. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obținut de candidat, ca medie sau în urma reevaluării, este mai mic sau egal cu această notă.

Conform art. 22 alin. (9) contestațiile la notele obținute la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice se soluționează de către subcomisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor prevăzută la art. 13 alin. (6). Fiecare lucrare a cărei notă inițială a fost contestată se recorectează de către 2 membri ai subcomisiei, pe baza baremului definitiv de evaluare și de notare și a ghidului de corectare. În cazul în care se constată o diferență mai mare de un punct între notele celor 2 corectori și cel puțin una dintre note este minimum 5 sau dacă diferența dintre mediile stabilite de subcomisia de corectare și de subcomisia de contestații este mai mare de 1,5 puncte, în favoarea candidatului, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori, membri ai subcomisiei de contestații, și un arbitru desemnat de președintele comisiei de contestații, prin tragere la sorți, dintre ceilalți membri ai acestei subcomisii. Nota finală se stabilește prin mediere sau, în caz de dezacord, ca medie aritmetică a notelor celor 3 membri ai subcomisiei.

Nota obținută la prima etapă este media aritmetică a notelor obținute la probele prevăzute la alin. (2), respectiv testul-grilă de verificare a cunoștintelor juridice și proba scrisă de verificare a cunstințelor juridice.

Alin. (10) al art. 22 prevede că pentru a fi declarat admis la proba scrisă de verificare a cunostințelor juridice, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare lucrare și cel puțin media 6, calculată potrivit alin. (7).

A doua etapă constă în susținerea unui interviu. Conform art. 15 alin. (5) la etapa a II-a participă numai candidații declarați admiși la fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obținute la prima etapă, în limita unui număr egal cu o dată și jumătate din numărul de locuri de auditori de justiție, respectiv din numărul de posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor scoase la concurs, în cazul unui număr impar de locuri sau posturi rotunjirea făcându-se la numărul mai mare. Numărul candidaților admiși în etapa a II-a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

Componența comisiei de examinare din cadrul interviului s-a modificat, astfel din ea fac parte un psiholog, doi judecători, un procuror și un cadru didactic universitar selectat, de regulă, din rândul celor ce au gradul didactic de profesor universitar, desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, astfel cum prevede art. 23 din Regulament, nemaifiind prezent și un pedagog.

Art. 26 alin. (3) prevede că plenul Consiliului Superior al Magistraturii suplimentează numărul de locuri de auditori de justiție scoase la concurs, astfel încât să poată fi declarați admiși toți candidații care au obținut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis după cele două etape ale concursului, în vechiul Regulament suplimentarea fiind o prerogativă ce aparținea plenului CSM.

Conform art. 27 alin. (6) candidații nemulțumiți de calificativul acordat pot formula, în termen de 24 de ore de la publicarea rezultatelor, contestații, care se transmit prin fax Consiliului Superior al Magistraturii, spre deosebire de vechea reglementare, unde termenul era de 48 de ore.

În vederea verificării îndeplinirii condiției bunei reputații, candidații au obligația de a depune la tribunalele, respectiv la parchetele de pe lângă tribunalele în a căror circumscripție domiciliază, în termen de 5 zile de la data publicării rezultatelor definitive ale concursului documentele prevăzute în Regulament.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Hotărârea Plenului CSM nr. 91/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii s-a publicat în Monitorul Oficial was last modified: iulie 16th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.