H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici – modificări (H.G. nr. 761/2017)

Abstract

ABSTRACT
In October 2017, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such as: The
status on the organization and exercise of the profession of insolvency practitioner and the
Code of professional ethics and discipline of the National union of Insolvency
Practitioners in Romania (UNPIR); G.E.O. no. 52/2017 on the refund of the amounts
representing the special tax for motor cars and motor vehicles, pollution tax for motor
vehicles, tax for pollutant emissions from motor vehicles and environmental stamp for
motor vehicle; Local police Law no. 155/2010; Law no. 202/2006 on the organization and
functioning of the National Agency for Employment and G.E.O. no. 129/2000 on adult
training; G.O. no. 38/2015 on alternative dispute resolution between consumers and
traders; G.D. no. 611/2008 regarding the approval of norms for organizing and developing
the civil servants’ career.
Moreover, several regulations were issued, such as: the Code of Conduct of Deputies and
Senators (Parliament Decision no. 77/2017) and the G.E.O. no. 72/2017 regarding the
implementation of the Emergency Warning System “RO-ALERT” for the population.

Actul modificat Actul modificator Sumar
H.G. nr. 611/2008
(M. Of. nr. 530 din 14 iulie 2008)
H.G. nr. 761/2017
(M. Of. nr. 826 din 19 octombrie 2017)

– modifică: art. 19, art. 21 alin. (4), art. 25, art. 29, art. 31 alin. (4), art. 36 alin. (2), art. 39 alin. (2), art. 42, art. 47, art. 49 (1) și (3)-(5),  art. 50 alin. (2), art. 53 alin. (10), art. 59 alin. (6), art. 60 alin. (2), art. 61 alin. (4), art. 63, art. 67, art. 74, art. 105 alin. (1) și alin. (3), art. 108 alin. (3), 121 alin. (1) lit. c), art. 125, art. 128 (2), art. 140, art. 143

– introduce: art. 3 lit. e1)-e3), art. 241, art. 31 alin. (5), art. 39 alin. (11), art. 49 alin. (11) și (12), art. 50 alin. (21), art. 52 alin. (81), 53 alin. (21), 64 alin. (11), art. 781, art. 107 alin. (2) lit. f),  art. 108 alin. (31), art. 116 alin. (3), art. 120 alin. (6)-(8), art. 156 alin. (5) și (6), anexa nr. 1, anexele nr. 2C și 2D, anexa nr. 4

– abrogă: art. 23 lit. b), art. 28 alin. (3), art. 75, art. 105 alin. (2), art. 128 alin. (1)

În M. Of. nr. 826 din 19 octombrie 2017, a fost publicată H.G. nr. 761/2017 privind modificarea și completarea H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

În continuare, vom prezenta modificările aduse H.G. nr. 611/2008 prin H.G. 761/2017.

Art. I din H.G. nr. 761/2017

Potrivit art. I, H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

Art. 3 lit. e1)-e3) din H.G. nr. 611/2008 (modificată prin H.G. 761/2017)

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, la art. 3, după litera e) se introduc trei noi litere, literele e1)-e3), cu următorul cuprins:

„e1) expert – persoana care are pregătire de specialitate atestată, potrivit legii, în domeniul în care se testează competențele specifice ale candidatului prin proba suplimentară prevăzută la art. 31 alin. (4) din prezenta hotărâre și care poate fi funcționar public desemnat de conducătorul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului din cadrul acesteia sau din cadrul autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții se află funcția publică vacantă pentru care se organizează concursul ori persoana cu care autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului a contractat servicii de consultanță;

e2) locul desfășurării concursului – sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului;

e3) locația de desfășurare a probelor de concurs – spațiul precis determinat de desfășurare a probelor de concurs, care poate fi locul de desfășurare a concursului sau un alt spațiu care să asigure condiții optime de desfășurare a probelor de concurs”.

Art. 19 din H.G. nr. 611/2008 (modificată prin H.G. 761/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 prevedea următoarele:

„Concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante se organizează potrivit competențelor stabilite la art. 58 alin. (1) și (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată”.

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 19 dispune următoarele:

„Concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și temporar vacante se organizează potrivit competențelor stabilite de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. 21 alin. (4) din H.G. nr. 611/2008 (modificată prin H.G. 761/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 alin. (4) prevedea faptul că:

„(4) Bibliografia conține, în mod obligatoriu, Legea nr. 188/1999, republicată, și Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (4) dispune următoarele:

„(4) Bibliografia conține, în mod obligatoriu, Constituția României, republicată, Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată”.

Art. 23 din H.G. nr. 611/2008 (modificată prin H.G. 761/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 23, lit. b) se abrogă.

Art. 241 din H.G. nr. 611/2008 (modificată prin H.G. 761/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 24 se introduce un nou articol, art. 241, cu următorul cuprins:
„Art. 241
(1) În cazul concursurilor pentru care competența de organizare aparține Agenției, locul desfășurării concursului poate fi și sediul altei autorități sau instituții publice.
(2) Concursurile pentru care competența de organizare aparține Agenției se pot desfășura și la nivel regional sau teritorial, potrivit planificării realizate de Agenție”.

Art. 25 din H.G. nr. 611/2008 (modificată prin H.G. 761/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 stabilea faptul că:

„Art. 25

(1) În vederea organizării și desfășurării concursurilor pentru recrutarea funcționarilor publici, cu minimum 20 de zile înaintea desfășurării concursului, se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluționare a contestațiilor, prin act administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, în condițiile prezentei hotărâri.

(2) Președintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluționare a contestațiilor, se desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.

(3) Fiecare comisie de concurs, respectiv comisie de soluționare a contestațiilor, are un secretar numit prin actul prevăzut la alin. (1).

(4) Secretarul comisiei de concurs și secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor se asigură, de regulă, de către funcționarii publici din cadrul compartimentelor de resurse umane sau de către funcționarii publici cu atribuții în acest domeniu, prevăzute în fișa postului, din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 25

(1) În vederea organizării și desfășurării concursurilor pentru recrutarea funcționarilor publici, de la momentul solicitării avizului sau, după caz, al înștiințării Agenției, dar nu mai târziu de data publicării anunțului privind concursul în condițiile prevăzute la art. 39, se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluționare a contestațiilor, prin act administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, în condițiile prezentei hotărâri.

(2) Președintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluționare a contestațiilor se desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.

(3) Fiecare comisie de concurs, respectiv comisie de soluționare a contestațiilor are un secretar numit prin actul administrativ prevăzut la alin. (1), desemnat, de regulă, din cadrul compartimentului de resurse umane, astfel încât să poată fi asigurată în condiții optime desfășurarea probelor de concurs.

(4) În cazul concursurilor organizate de Agenție, secretarul comisiei de concurs și al comisiei de soluționare a contestațiilor poate fi desemnat din cadrul autorității sau instituției publice care asigură locul desfășurării concursului”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici – modificări (H.G. nr. 761/2017) was last modified: decembrie 7th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.