Codul fiscal – modificări (O.U.G. nr. 18/2018)

Actul modificat Actul modificator Sumar

Codul fiscal

O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 260 din 23 martie 2018)

modifică: art. 67 alin. (1), art. 67^1, art. 68 alin. (1), art. 69, alin. (1)-(2), alin. (5)-(6) și alin. (9), art. 70, art. 71, art. 72, art. 73, art. 79 alin. (2)-(3), art. 85 alin. (4), art. 85 alin. (6), alin. (8) și alin. (8^1), art. 86, art. 87 alin. (1) și alin. (3), art. 88, art. 96 alin. (2) partea introductivă și alin. (3) lit. b) și c), art. 102 alin. (2), art. 106 alin. (4), art. 107, art. 116 alin. (1) partea introductivă, alin. (2) lit. a) și alin. (4)-(5), art. 118, art. 119 alin. (1)-(2) și alin. (4), art. 120, art. 121, art. 122, art. 123, art. 130 alin. (4), art. 131 alin. (2)-(4), art. 132 alin. (2), art. 148, art. 150, art. 151, art. 154 alin. (1) partea introductivă, lit. a), lit. h) și lit. i) și alin. (2), art. 155, art. 170, art. 174, titlul secțiunii a 10-a a capitolului III al titlului V „Contribuții sociale obligatorii”, art. 180, art. 182, art. 183, art. 230 alin.(5) lit. e) și f), art. 231 alin. (1);

introduce: art. 60 pct. 1 lit. a^1), art. 61 lit. a^1), art. 64 alin. (1) lit. a^1), art. 69 alin. (10)-(11), art. 69^1 – 69^3, Capitolul II^1, art.72^1, art. 79 alin. (4)-(5), art. 110 alin. (2^1), art. 120^1, art. 133 alin. (13)-(19), art. 137 lit. b^1), art. 154 alin. (1) lit. h^1), art. 223 alin. (2), lit. i);

abrogă: art. 67 alin. (3), art. 68 alin. (5) lit. l), art. 74, art. 75, art. 85 alin. (5), art. 110 alin. (7)-(13), art. 116 alin. (6), art. 130, alin. (5)-(6), art. 131 alin. (5), art. 181, art. 223 alin. (1) lit. n), art. 224 alin.(4), lit. a).

În M. Of. nr. 260 din 23 martie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

O.U.G. nr. 18/2018 aduce modificări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.), dar și altor acte normative. Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse Codului fiscal:

 

Art. 60 pct. 1 lit. a^1) din Codul Fiscal (introdus prin O.U.G. nr. 18/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 60 pct. 1, după lit. a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul conținut:

a^1) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;”.

 

Art. 61 lit. a^1) din Codul Fiscal (introdus prin O.U.G. nr. 18/2018)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 61, după lit. a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul conținut:

a^1) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art. 70;”.

 

Art. 64 alin. (1) lit. a^1) din Codul Fiscal (introdus prin O.U.G. nr. 18/2018)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 64 alin. (1), după lit. a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul conținut:

(a^1) drepturi de proprietate intelectuală;”.

 

Art. 67 alin. (1) din Codul Fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 67 alin. (1) prevedea:

„(1) Veniturile din activități independente cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii, veniturile din profesii liberale și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 67 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Veniturile din activități independente cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii și veniturile din profesii liberale, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente”.

 

Art. 67 alin. (3) din Codul Fiscal (abrogate prin O.U.G. nr. 18/2018)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 67 alin. (3) se abrogă.

 

Art. 67^1 din Codul Fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 67^1 („Definirea veniturilor din activități independente”) prevedea:

„(1) Veniturile din activități independente cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii, veniturile din profesii liberale și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente.

(2) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obținute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective.

(3) Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor, brevete de invenție, desene și modele, mărci și indicații geografice, topografii pentru produse semiconductoare și altele asemenea”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 67^1 („Definirea veniturilor din activități independente”) se modifică și va avea următorul conținut:

„Veniturile obținute din activități independente desfășurate în România, potrivit legii, se consideră ca fiind obținute din România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate”.

 

Art. 68 alin. (1) din Codul Fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 68 alin. (1) prevedea:

„(1) Venitul net anual din activități independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri, cu excepția situațiilor în care sunt aplicabile prevederile art. 69 și 70”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, 68 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Venitul net anual din activități independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri, cu excepția situațiilor în care sunt aplicabile prevederile art. 69”.

 

Art. 68 alin. (5) lit. l) din Codul Fiscal (abrogat prin O.U.G. nr. 18/2018)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, 68 alin. (5) lit. l) se abrogă.

 

Art. 69 alin. (1)-(2), alin. (5)-(6) și alin. (9) din Codul Fiscal (modificate prin O.U.G. nr. 18/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 69 alin. (1) și (2), alin. (5) și (6) și alin. (9) prevedeau:

„(1) În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, definite la art. 67, venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfășurării activității.

(2) Ministerul Finanțelor Publice elaborează nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în conformitate cu activitățile din Clasificarea activităților din economia națională – CAEN, aprobată prin hotărâre a Guvernului. Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București au următoarele obligații:

(…)

(5) În cazul în care un contribuabil desfășoară o activitate independentă, care generează venituri din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, definite la art. 67, pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activități se corectează astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfășurată activitatea respectivă.

(6) Dacă un contribuabil desfășoară două sau mai multe activități care generează venituri din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, definite la art. 67, venitul net din aceste activități se stabilește prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activități.

(…)

(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real. Această categorie de contribuabili are obligația să completeze corespunzător și să depună declarația privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 69 alin. (1)-(2), alin. (5)-(6) și alin. (9) se modifică și vor avea următorul conținut:

(1) În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale definite la art. 67 alin. (2), venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfășurării activității.

(2) Ministerul Finanțelor Publice elaborează nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în conformitate cu activitățile din Clasificarea activităților din economia națională – CAEN, aprobată prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică. Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București au următoarele obligații:

a) stabilirea nivelului normelor de venit;

b) publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica, precum și a coeficienților de corecție stabiliți prin consultarea consiliilor județene/Consiliului General al Municipiului București, după caz.

(…)

(5) În cazul în care un contribuabil desfășoară o activitate care generează venituri din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale, definite la art. 67 alin. (2), pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activități se reduce proporțional, astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfășurată activitatea respectivă.

(6) Dacă un contribuabil desfășoară două sau mai multe activități care generează venituri din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale, definite la art. 67 alin. (2), venitul net din aceste activități se stabilește de către contribuabil prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activități.

(…)

(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal. Această categorie de contribuabili are obligația să completeze corespunzător și să depună declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului”.

 

Art. 69 alin. (10)-(11) din Codul Fiscal (introduse prin O.U.G. nr. 18/2018)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 69, după alin. (9) se introduc două noi alineate, alin. (10)-(11), cu următorul conținut:

(10) Contribuabilii pot ajusta normele anuale de venit de la alin. (4) în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Ajustarea normelor anuale de venit se realizează de către contribuabil prin aplicarea coeficienților de corecție publicați de către Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București, asupra normelor anuale de venit.

(11) Procedura de ajustare a normei de venit, pentru determinarea venitului net anual, se stabilește prin norme”.

 

Art. 69^1- 69^3 din Codul Fiscal (introduse prin O.U.G. nr. 18/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art.69 se introduc trei noi articole, art. 69^1- 69^3, cu următorul conținut:

ART. 69^1

Opțiunea de a stabili venitul net anual, în sistem real pe baza datelor din contabilitate

(1) Contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși pe bază de norme de venit, au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 68.

(2) Opțiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi și se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019.

(3) Începând cu anul 2019, opțiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin completarea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice cu informații privind determinarea venitului net anual în sistem real și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfășurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile de la începerea activității, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.

ART. 69^2

Stabilirea impozitului pentru veniturile din activități independente pentru care venitul net anual se stabilește pe baza normelor de venit

(1) Contribuabilii care realizează venituri din activități independente pentru care venitul net anual se stabilește pe baza normelor de venit au obligația stabilirii impozitului anual datorat, pe baza declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit ajustate, impozitul fiind final.

(2) Plata impozitului anual datorat determinat potrivit prevederilor alin. (1) se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

ART. 69^3

Impozitarea venitului net anual din activități independente

Venitul net anual din activități independente determinat în sistem real pe baza datelor din contabilitate se impozitează potrivit prevederilor cap. XI – Venitul net anual impozabil”.

 

Capitolul II^1 („Venituri din drepturi de proprietate intelectuală”) din Codul Fiscal (introdus prin O.U.G. nr. 18/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 69^3 se introduce un nou capitol, Capitolul II^1 („Venituri din drepturi de proprietate intelectuală”).

 

Art. 70 din Codul Fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare art. 70 („Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală) prevedea:

(1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, se stabilește prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.

(2) În cazul exploatării de către moștenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și în cazul remunerației reprezentând dreptul de suită și al remunerației compensatorii pentru copia privată, venitul net se determină prin scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevăzute la alin. (1).

(3) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuală, contribuabilii pot completa numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidență fiscală sau își îndeplinesc obligațiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit. Contribuabilii care își îndeplinesc obligațiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit au obligația să arhiveze și să păstreze documentele justificative cel puțin în limita termenului prevăzut de lege și nu au obligații privind conducerea evidenței contabile”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 70 (Definirea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală”) se modifică și va avea următorul conținut:

Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, brevete de invenție, desene și modele, mărci și indicații geografice, topografii pentru produse semiconductoare și altele asemenea”.

Codul fiscal – modificări (O.U.G. nr. 18/2018) was last modified: aprilie 3rd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.