Codul fiscal – modificări (Legea nr. 145/2018)

Abstract

In June 2018, the Fiscal Code and the Fiscal Procedure Code were amended by distinct legal
acts.
Furthermore, other legal acts were also amended, among which we indicate: Law no. 98/2016 on
public procurement, Regulations of the National Union of Bailiffs and of the profession of bailiff, the
Regulations of the Insurance House of Bailiffs.
Law no. 8/1996 on copyright and neighbouring rights was republished in the Official Journal
also in June.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Codul fiscal

(M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.)

Legea nr. 145/2018 

(M. Of. nr. 515 din 22 iunie 2018)

  modifică: art. 456 alin. (1) lit. s), art. 464 alin. (1) lit. s), art. 469 alin. (1) lit. c)

  introduce: art. 294^1, art. 460 alin. (7^1), art. 465 alin. (7^1)

 

În M. Of. nr. 515 din 22 iunie 2018, s-a publicat Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 260 din 23 martie 2018; cu modif. ult.).

Legea nr. 145/2018 aprobă O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (modificând, inclusiv, Codul fiscal), aducând prin aceasta, modificări și completări, în mod indirect, și Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivului act normativ:

 

Art. 294^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin Legea nr. 145/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 294, se introduce un nou articol, art. 294^1, cu următorul conținut:

Art. 294^1

Plata TVA aferentă mijloacelor de transport înstrăinate de către misiunile diplomatice și oficiile consulare, personalul acestora, precum și de cetățenii străini cu statut diplomatic sau consular 

(1) Persoanele prevăzute la art. 293 alin. (1) lit. e) și art. 294 alin. (1) lit. j) care au importat sau achiziționat în regim de scutire de la plata TVA mijloace de transport și le înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de doi ani de la data importului/achiziției au obligația să plătească TVA de a cărei scutire au beneficiat, în condițiile și conform procedurii stabilite prin ordin al președintelui ANAF. 

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situația în care: 

a) mijlocul de transport este exportat de către persoana care a achiziționat/importat mijlocul de transport în regim de scutire;

b) mijlocul de transport este înstrăinat către o persoană care ar beneficia de scutirea de TVA conform art. 294 alin. (1) lit. j)-l), cu obligația noului proprietar de a achita TVA în cazul în care înstrăinează mijlocul de transport până la finalul perioadei de doi ani calculate de la data când primul proprietar a importat/achiziționat mijlocul de transport în regim de scutire;

c) mijlocul de transport este distrus sau furat, în condițiile în care aceste situații sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător. În cazul mijloacelor de transport furate, persoana demonstrează furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare”.

 

Art. 456 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 145/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 456 alin. (1), lit. s) prevedea:

„(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

(…)

s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din O.G. nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 456 alin. (1), lit. s) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

(…)

s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din O.G. nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare;”.

 

Art. 460 alin. (7^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin Legea nr. 145/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 460, după alin. (7), se introduce un nou alineat, alin. (7^1), cu următorul conținut:

(7^1) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care sunt scutite de plata impozitului/taxei pe clădiri potrivit art. 456 alin. (1)”.

 

Art. 464 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 145/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 464 alin. (1), lit. s) prevedea:

„(1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:

(…)

s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din O.G. nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 464 alin. (1), lit. s) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:

(…)

s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din O.G. nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare;”.

 

Art. 465 alin. (7^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin Legea nr. 145/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 465, după alin. (7), se introduce un nou alineat, alin. (7^1), cu următorul conținut:

(7^1) În cazul terenurilor aparținând cultelor religioase recunoscute oficial în România și asociațiilor religioase, precum și componentelor locale ale acestora, cu excepția suprafețelor care sunt folosite pentru activități economice, valoarea impozabilă se stabilește prin asimilare cu terenurile neproductive”.

 

Art. 469 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 145/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 469 alin. (1), lit. c) prevedea:

„(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:

(…)

c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din O.G. nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 469 alin. (1), lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:

(…)

c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din O.G. nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;”.

 

Alte prevederi ale Legii nr. 145/2018

 

În vederea pregătirii, organizării și desfășurării Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020, art. II instituie unele derogări de la dispozițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Astfel, vor fi acordate următoarele scutiri de impozite și taxe:

– Persoanele fizice nerezidente, persoanele juridice străine și orice entități nerezidente sunt scutite de impozitul pe veniturile obținute din România, dacă acestea provin din pregătirea, organizarea și desfășurarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020;

– Reclama și publicitatea efectuate pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea în România a Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020, sunt scutite de plata taxei pentru serviciile de reclamă și publicitate, precum și a celei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate;

– De asemenea, sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole, evenimentele sportive care au loc în cadrul pregătirii, organizării și desfășurării în România a Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020.

Prin art. III alin. (1), Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale îi este acordată permisiunea de a efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul capitolului 85.01 „Comunicații” de la titlul 71 „Active nefinanciare” la titlul 72 „Active financiare” peste limita prevăzută la art. 47 alin. (8) din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, în anul 2018, începând cu intrarea în vigoare a Legii nr. 145/2018.

Conform alin. (2), suma virată de către Minister, în anul 2018, către Compania Națională „Poșta Română” – S.A., se utilizează de către aceasta pentru achitarea datoriilor la bugetul general consolidat, precum și pentru achitarea datoriilor restante, prin derogare la destinația stabilită la art. 41 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Codul fiscal – modificări (Legea nr. 145/2018) was last modified: iulie 10th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.